BIJLAGE 6: WAARDEVOLLE GEBOUWEN

Achter het verlaten spoorwegemplacement ligt de 19e eeuws volkswijk ‘Den Dam’. Een Antwerpse volksbuurt geklemd tussen verkeersaders, een dok, een kanaal, een spoorweg en een emplacement. Den Dam is een resultaat van de wilde 19e eeuwse stadsgroei, nadat de Spaanse wallen werden gesloopt en de nieuwe Brialmontlinie werd aangelegd. Door de aanleg van de Brialmontvesting (1859 e.v.) werd het toenmalige ‘Dambrugge’ feitelijk afgescheiden van Merksem. I1871 werd Dambrugge definitief bij Antwerpen gevoegd. Bijna alle straatnamen op den Dam kregen hun benaming tussen 1870 en 1890. De wijk Dam kan worden opgedeeld in vier deelwijken: Dam Vooruit, Lobroek en Slachterij-Schijnpoort en Dam Achteruit. Het onderzoeksveld bevindt zich in de deelwijk ‘Dam Vooruit’.

 

Het gebied rond het Damplein, Hardenvoort en Bredastraat is het historische Dam, geënt op het middeleeuwse gehucht Dambrugge. In het stratenplan kan men lezen hoe dit oude Dambrugge door de eeuwen heen organisch groeide en op het einde van de 19e eeuw zijn huidige stratenpatroon verkreeg. Daarbij speelden de grote noordwaartse handelsroute via de huidige Bredastraat en de trafiek op de Schijn (huidige Joossensgang) een hoofdrol. De Bredastraat is een kronkelende straat met neoclassicistische bepleisterde en beschilderde of gecementeerde burgerhuizen uit het einde van de 19e – begin 20ste eeuw, voorts magazijnen en pakhuizen. Op het nummer 34 staat sinds eeuwen de Sint-Jobskapel, een relict van een aanzienlijke 16e eeuwse leprakolonie die Antwerpen hier inplantte. De nabijgelegen Joossensgang is een overwelving van de vroegere Schijn, de rivier die den Dam haar middeleeuwse bloei bracht. De bewaard gebleven magazijnen in de Joossensgang tonen de latere 19e eeuwse industriële opgang van den Dam.

 

Werkwijze voor de opmaak van de inventarisatie:

Aangezien deze inventarisatie het authentiek karakter van de wijk ‘Dam vooruit’ wil ondersteunen werd voor het opstellen van de criteria teruggegrepen naar de ontstaansgeschiedenis van de wijk. Daarbij werd een onderscheid gemaakt naar de opvallende creaties, die als beeldbepalend door type of beschermingswaardig worden bestempeld, en de eerder modale architectuur. Deze zijn architecturaal bescheidener maar wel typerend voor de ontstaansgeschiedenis van de wijk. Voor deze panden wordt de term beeldbepalend door reeks gebruikt. De waardebepaling is in plan en tabel weergegeven.

 

Deze inventarisatie is gericht op de beeldkwaliteit en heeft als doel het behoud van het beeldbepalend patrimonium in de wijk ‘Dam vooruit’ . Er moet opgemerkt worden dat, ondanks de aanwezigheid van een waardevol patrimonium, bijzonder weinig gebouwen zijn opgenomen in ‘de inventaris van het bouwkundig erfgoed’. Deze inventarisatie is daarom een aanzet tot verder onderzoek op structureel, historisch en bouwkundig vlak van dit waardevol patrimonium. Voor de panden die een waardebepaling kregen, moet steeds advies gevraagd worden aan de dienst welstand –en monumentenzorg.

 

Terminologie

 

T: beeldbepalend door type

Wanneer voor het gebouw, als type, geldt dat zowel de dialoogwaarde met de omgeving als de uitstraling van de architectuur naar het publiek domein als verrijkend wordt ervaren en inspirerend is voor de ontwikkeling.

T (1): magazijn en/of pakhuis

T (2): neo-classicistische burgerhuis uit einde 19e-begin 20ste eeuw

T (3): pand in art-decostijl

T (4): huis in art-nouveaustijl met gekleurde bakstenen gevel uit het begin van de 20ste eeuw

T (5): fabriekspand

 

R: beeldbepalend door reeks

Inspirerend voor de ontwikkeling omwille van de reeksvorming. Op het ‘Dam vooruit’ vindt men verschillende groeperingen van dezelfde of gelijkaardige panden. Dikwijls zijn ze samen gebouwd, maar vaak ook harmonisch naast elkaar gegroeid. Deze reeksen zijn een specifieke kwaliteit omdat ze het individuele pand verschalen naar een grotere maat.

R (1): groepering van gekleurde bakstenen gevels – voormalige spoorwegarchitectuur

R (2): groepering van neo-classicistische burgerhuizen

R (3): groepering van pakhuizen

 

!: beschermingswaardig

Het gebouw wordt behouden. Eventuele herbestemmingen worden getoetst op hun gevolgen op ruimtelijk, structureel, economisch en cultureel vlak, de hiermee gepaard gaande ingrepen tasten het gebouw conceptueel niet aan, maar worden integendeel waardevolle toevoegingen.

 

Inventaris

 

foto

straat

huisnummer

waardebepaling

architecturale waardering

historische waardering

 

 [image]

Bredastraat

35

!

Scholengroep rond een rechthoekige binnenkoer.

Straatgevel van dertien traveeën en twee bouwlagen in baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor plint, puilijst, doorlopende lekdrempels en banden;

Centrale ingangstravee met rechthoekige vleugeldeuren en bovenlicht in geprofileerde rondboogomlijsting met aan de linkerzijde een baksteenbouw van twee lagen met zadeldak bekroond met een dakvenster onder houten kroonlijst en aan de rechterzijde een flankerende lagere puntgevel met topstukken en een rondboogvenster;

Oorspronkelijke scholengroep met jongens-en meisjesschool, geopend i1896, bijhorende kindertuin van 1904.

 

 [image]

Bredastraat

37

!

Hoofdgebouw van acht traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met een licht vooruitspringend middenrisaliet en verdiepte muurvlakken met segmentboogvensters;

 

 

 [image]

Bredastraat

39

!

Toegangstravee , naar achterliggend bakstenen bouwvolumes, met rechthoekige vleugeldeuren en bovenlicht in geprofileerde rondboogomlijsting met een flankerende puntgevel met topstukken en een rondboogvenster, identiek aan nummer 35.

 

 

 [image]

Kalkstraat

1-3

 

Baksteenbouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder licht hellend zadeldak met verdiepte muurvlakken en blauwe hardstenen plint.

Drie rechthoekige toegangspoorten met aan weerszijden een raamopening met traliewerk

Het magazijn werd opgetrokken aan het begin van de 20ste eeuw met wijzigingen in de jaren ‘30.

 

 [image]

Kalkstraat

7

T (1)

Baksteenbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder plat dak. langwerpige, rechthoekige raam -en deuropeningen met origineel stalen schrijnwerk.

Het magazijn werd in 1931 opgetrokken door de Amerika Natie.

 

 [image]

Ijzerlaan

 

T(2)

Bepleisterde en beschilderde lijstgevel met neo-classicistische stijlkenmerken van vier traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met centraal een oeil de boef en twee flankerende dakkapellen. lager aanpalend volume en later toegevoegde gesloten terrasconstructie

Een voormalig burgerhuis in neo-classicistische stijl waarvan de uiterst rechtse travee eind jaren 30 werd aangepast.

Momenteel ingericht als restaurant ‘les Routiers’.

 

 [image]

Noorderlaan

18

T(3)

Symmetrisch opgebouwd pand van drie bouwlagen en 4

traveeën onder plat dak met art-deco kenmerken.

Dit appartementsgebouw werd opgetrokken in de nieuwe moderne stijl, met art-deco kenmerken, aan het begin van de 20ste eeuw

 

 [image]

 

Kalkstraat

Ijzerlaan

18-26

T(2)

Bepleisterde en beschilderde klassieke lijstgevel van negen traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met blauwe hardstenen plint.

Rechthoekige venster -en deuropeningen met geprofileerde omlijsting.

Vormt één geheel met het hoekpand Ijzerenlaan 26.

De naam van de brasserie ‘Bitterpeeën’ verwijst naar de toenmalig gevestigde cichoreifabrieken van de gebroeders De Beukelaar, in de volksmond ‘den bitterpeeën’.

In 1934 werd gevel en de binneninrichting aangepast aan de toenmalige stijl.

 

 [image]

Bredastraat

107

T(2)

Assymetrisch hoekpand met bakstenen lijstgevel, met gecementeerde accenten, van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak met houten kroonlijst op consoles.

Centrale ingangstraveen met bekroning van top -en schouderstukken en aan weerszijden twee identieke dakkapellen met rondboogvenster. Segmentbogige vensteropeningen met gecementeerde bovenomlijsting.

Café ‘Den Bonten Os’ was in de 20ste eeuw een welgekend café waar zowel de werkende als varende ‘Damklasse’ hun avonturen uitwisselden.

 

 [image]

Damplein

20-23

T(1)

Baksteenbouw, met natuurstenen banden ter hoogte van de vensteropeningen, met een hoofdvolume van 9 traveeën en drie bouwlagen met een partiële verhoging op de uiteinden. Het middenfronton wordt bekroond met een topstuk met natuurstenen hoekaccenten.

Aan weerszijden van het hoofdvolume een bakstenen lijstgevel van drie bouwlagen, waarvan het rechtse pand werd voorzien van een mansardedak.

Chocolaterie Meurisse ltd, sinds 1845 gevestigd op het damplein, verbouwde aan het begin van de jaren 30 de gevel en de binneninrichting van het pakhuis. In de jaren ‘50-’60 werden nog verschillende wijzigingen aan het pand toegevoegd ten behoeve van de chocolaterie. Momenteel is het pakhuis ingericht als meubelzaak ‘Belgica’.

 

 [image]

Damplein

24-25

T(4)

Symmetrisch opgebouwd vroeg 20ste eeuw pand met een gekleurde bakstenen lijstgevel van vijf traveeën en vier bouwlagen onder mansardedak.

Benadrukte hoger opgaande middentravee met verdiepte muurvlakken met rondboogvensters, erker met bovenliggend balkon en een rechthoekige toegangspoort.

Aan weerszijden van de middentravee bevinden zich bakstenen lisenen met een natuurstenenbekroning en ter hoogte van de bovenste verdieping een beeld.

Sterk gewijzigde pui.

In 1932 werd de gevel en de binneninrichting aangepast aan de toenmalige mode. Begeleidende spoorwegarchitectuur

 

 [image]

 [image]

Bredastraat

80-82

T(2)

Vermoedelijk vroeg 19e eeuws dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, deels onder pannen zadeldak. Bepleisterde en beschilderde gevels met rechthoekige vensters en een rechthoekige toegangsdeur met blauwe hardstenen omlijsting in neo-classicistische stijl met imposanten onder gestrekte waterlijst. In de nummer 80 werd de gelijkvloerse pui sterk gewijzigd.

Het pand bestond reeds als herbergafspanning in de 19e eeuw. Het was niet alleen door havenarbeiders en buurtbewoners gekend, maar ook buiten de toenmalige Merksemse grenzen. Wanneer men op reis was kon men er zijn paard laten verzorgen en slaapgelegenheid vinden. Er was ook een florissante paardenhandel, die van vader op zoon voortging (familie Schillemans).

 

 [image]

Driesnellenstraat

9

T(1)

Baksteenbouw van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met verdiepte muurvlakken en segmentbogige imitatieopeningen. De segmentbogige vensteropeningen zijn dichtgemaakt.

Op het einde van de 19e eeuw werd in de Driesnellenstraat (vroegere Binnenweg) een paardentramlijn uitgebaat.

De paardentrammaatschappij heette ‘ Tramway du Nord d’Anvers’ of afgekort T.N.A. Alle loodsen en stallen met toebehoren bevonden zich achter afspanning ‘In de drie snellen’.

 

 [image]

Viaduct-Dam

104-106

T(3)

Symmetrisch opgebouwd pand met een vermoedelijk oorspronkelijke bak-stenen gevel van zeven traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.

Dakbekroning met eetopstuk en een geprofileerde kroonlijst en aan weerszijden hol aflopend met een natuurstenen hoekaccent. Verdiepte muurvlakken met rechthoekige vensteropeningen en pilasters met Ionisch

kapiteel.

I1922 werd de gevel ede binneninrichting aangepast aan de toenmalige mode.

 

 [image]

Viaduct-Dam

102

T(2)

Rijhuis met een gekleurde bakstenen lijstgevel met dito banden in contrasterende kleuren uit het begin van de 20ste eeuw van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Gevel in eclectische stijl met in de fries mozaïekpanelen en segmentbogige raamopeningen met diamantkoppen. Gewijzigde gelijkvloerse pui.

Burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw waarvan de gelijkvloerse pui recent werd gewijzigd en in schril contrast staat met de geornamenteerde lijstgevel op de eerste verdieping.

 

 [image]

Viaduct-Dam

100

T(2)

Rijhuis met ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen in eclectische stijl uit het begin van de 20ste eeuw.

Bakstenen gebouw met witte speklagen en sierstukken.

Gave panelen met strikken en guirlandes op de borstwering van de eerste bouwlaag en in het fries.

Op de gelijkvloerse verdieping gekoppelde rechthoekige vensters onder gietijzeren latei en op de eerste verdieping drie segmentbogige vensteropeningen.

Burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw.

 

 [image]

Hardenvoort

46

T(2)

Assymetrisch klassiek opgebouwd hoekpand van drie

bouwlagen met zadeldak en kroonlijst. Gecementeerde lijstgevel met pilasters en rechthoekige raamopeningen.

Burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw.

 

 [image]

Hardenvoort

36

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Uniforme reeks uit het begin van de 20ste eeuw waarvan de kleur van de bakstenen lijstgevels voor een eigenheid zorgt. Op het einde van de 20ste eeuw werden reeds verschillende aanpassingen aan gevel en dak uitgevoerd.

 

Hardenvoort

34

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

32

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

30

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

28

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

26

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

24

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

22

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Hardenvoort

20

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

 [image]

Hardenvoort

8

T(4)

Bakstenen gebouw met witte speklagen en sierstukken van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Vooruitspringende eerste travee met rechthoekige toegangspoort onder gietijzeren latei.

Voormalig burgerhuis dat werd aangepast aan de toenmalige noden en modes in 1939 en 1957.

 

 [image]

Viaduct-Dam

1

T(2)

Assymetrisch klassiek opgebouwd hoekpand van drie bouwlagen met aangepast mansardedak onder houten kroonlijst op consoles. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel rechthoekige raamopeningen en centrale middentravee met balkon.

Gewijzigd gelijkvloers.

Aangepast burgerhuis uit het begin van de 20ste eeuw dat werd verbouwd in 1989.

 

 [image]

Viaduct-Dam

11

R(2)

Enkelhuis uit het begin van de 20ste eeuw van twee bouwlagen onder mansardedak.

Klassiek opgebouwde bepleisterde en beschilderde lijstgevel onder houten kroonlijst.

Burgerhuizen uit de jaren '20 van vorige eeuw.

 

Viaduct-Dam

13

R(2)

Enkelhuis uit het begin van de 20ste eeuw van twee bouwlagen onder mansardedak.

Klassiek opgebouwde bepleisterde en beschilderde lijstgevel onder houten kroonlijst.

 

 

 [image]

joossensgang

ZN

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

De joossensgang is een overwelving van de vroegere Schijn, de rivier die den Dam haar middeleeuwse bloei bracht. De bewaard gebleven magazijnen in de joossensgang zijn een voorbeeld van de latere 19e eeuwse industriële opgang van den Dam. In 1871 kreeg de joossensgang haar huidige benaming.

 

joossensgang

16

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

 

 

joossensgang

14

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

 

 

joossensgang

12

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

 

 

joossensgang

10

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

 

 

 [image]

joossensgang

8

R(3)

!

Reeks van bakstenen magazijnen en pakhuizen in de joossensgang. Deze gang was gelegen tussen de twee Schijnarmen, aanvankelijk z.g. Schijngang.

 

 

 [image]

Bredastraat

38

T(2)

Reeks van twee burgerhuizen met neoclassicistische bepleisterde en gecementeerde lijstgevel uit het einde van de 19e eeuw.

De burgerhuizen zijn nog een restant van de oorspronkelijke, kronkelende Bredastraat met neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde of gecementeerde burgerhuizen uit het einde van de 19e en begin 20ste eeuw, afgewisseld met magazijnen en pakhuizen.

 

 [image]

Bredastraat

36

T(2)

Reeks van twee burgerhuizen met neoclassicistische bepleisterde en gecementeerde lijstgevel uit het einde van de 19e eeuw. Enkelhuizen van drie traveën en drie bouwlagen onder schilddak.

 

 

 [image]

 [image]

Bredastraat

34

T(1)

Rechthoekig gebouw met verankerde en gecementeerde tuitgevel op schouderstukken onder zadeldak. Radvenster in top en een rechthoekige poort onder ijzeren balk.

Waarschijnlijk restant van de voormalige ‘Sint-jobskapel’. Kapel horend bij de pesthuisjes hier gevestigd rond midden 16e eeuw.

De vroeg 17e eeuwse kapel werd in 1797 gesloten en nadien grondig verbouwd tot werkplaats, kolenmagazijn, e.a.

 

 [image]

Bredastraat

32

T(1)

Pakhuis met een bakstenen tuitgevel op schouderstukken onder zadeldak.

Rechthoekige toegangspoort met bovenliggend venster

Voormalig pakhuis.

 

 [image]

Bredastraat

24

x

Een blauwe hardstenen poortomlijsting die leidt naar verschillende wooneenheden in een binnengebied.

 

 

 [image]

Bredastraat

18

T(2)

Enkelhuis met ongelijk aantal traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak met houten kroonlijst. Bepleisterde en wit beschilderde lijstgevel met neo-classicistische stijlkenmerken (panelen, pilasters, bossage, ..),

Het enkelhuis is nog een restant van de oorspronkelijke, kronkelende Bredastraat met neoclassicistische, bepleisterde en beschilderde of gecementeerde burgerhuizen uit het einde van de 19e en begin 20ste eeuw, afgewisseld met magazijnen en pakhuizen.

 

 [image]

 [image]

Bredastraat

14

x

Een blauwe hardstenen (geverfde) poortomlijsting die leidt naar verschillende woonblok in een binnengebied.

 

 

 [image]

Hardenvoort

1

T(5)

twee voormalige bloemsilo’s

Door de opkomst van industriële bloemmolens, zoals Vader Stucken op de Dam, verdwenen er vele molens in de nabijgelegen districten. Begin 1977 neemt de N.V. Dossche De Antwerpse Bloemmolens (opgericht in 1886) over en na de sluiting

van de Molens Van der Stucken, verandert zij haar naam in molens van Antwerpen.

 

 [image]

 [image]

Hardenvoort

ZN

T(5)

Vrijstaand bakstenen gebouw van negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Geaccentueerde dakkapel ter hoogte van de tweede travee die de kroonlijst doorbreekt. Negen rondboogvensters op de gelijkvloerse verdieping. Twee dichtgemetste toegangspoorten in

de rechterzijkant en e en gewijzigde toegang aan de linkerzijde.

Onderdeel van de voormalige spoorweginstallaties van de NMBS tussen het Hoofdgoederen- en Stuivenbergstation.

 

 [image]

 [image]

Hardenvoort

ZN

!

Vrijstaand gebouw van zestien traveeën en twee bouwlagen, plaatselijk drie bouwlagen, in baksteenbouw met geaccentueerde plint, puilijst, doorlopende lekdrempels en banden; Twee vrijwel identiek vooruitspringende traveeën met een tuitgevel. leiedak met enkele kleine dakkapellen. Interne staalstructuur van dubbele vakwerkligger op kolommen, stalen IPN liggers met gewelven in kiftbeton en elegante stalen ‘Polonceau’ spanten met een keramisch pannen onderdak.

Voormalig opleidingsgebouw voor machinisten van de NMBS.

 

 [image]

Damplein

1

T(4)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenelijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

2

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

3

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

4

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

5

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

6

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

7

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

8

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

9

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

13

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

14

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

Het damplein bestaat uit woon- en winkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw.

Begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Viaduct-Dam

78

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

De straat Viaduct-Dam is een viaduct en aansluitend weggedeelte met gebogen tracé over de spoorweginstallaties. In 1877 Viaduct genoemd, in 1897 Viaduct-Dam.

lintbebouwing uit het einde van de 19e - begin 20ste eeuw als begeleidende spoorwegarchitectuur

 

Viaduct-Dam

76

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

Viaduct-Dam

72

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

 [image]

Viaduct-Dam

70

R(1)

Deel van een reeks enkelhuizen uit het begin van de 20ste eeuw van vier bouwlagen, overwegend met gekleurde bakstenen lijstgevels. Aanpassingen.

 

 

 [image]

Viaduct-Dam

64

T(4)

Enkelhuis van vier bouwlagen met een gekleurde bakstenen lijstgevel. Gewijzigde gelijkvloerse verdieping.

De straat Viaduct-Dam is een viaduct en aansluitend weggedeelte met gebogen tracé over de spoorweginstallaties. In 1877 Viaduct genoemd, in 1897 Viaduct- Dam. lintbebouwing uit het einde van de 19e - begin 20ste eeuw als begeleidende spoorwegarchitectuur.

 

 [image]

Damplein

1

M

Het neogotisch stationsgebouw is samengesteld uit twee vleugels van vier traveeën en een bouwlaag aan de Z-zijde en twee traveeën en twee bouwlagen aan de N-zijde. Een combinatie van lijst- en trapgevels van bak- en natuursteen afgewerkt met kantelen, pinakels en topstukken bekroond met schild- en zadeldaken. Kruiskozijnen onder blind bewerkt boogveld naast rond- en spitsboogvensters met traceerwerk. Korfboogdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting met waterlijst, topstukken en oculus in rechthoekige omlijsting.

Het uit 1895-1898 daterende neogotische stationsgebouw werd door de ophoging van het oostelijk ringspoor in 1907 in zijn geheel 36 meter verplaatst. Dit was goedkoper dan afbraak en nieuwbouw.

Het stationsgebouw is een beschermd monument waarin het ‘Centrum voor communicatie, Informatie eParticipatie’

is gevestigd dat de renovatie en herinrichting van het park ‘Spoor Noord’

en zijn omgeving beheert. Het grootste deel van het gebouw op het gelijkvloers is verbouwd tot een uitgaansgelegenheid.