A  Smaakmeesters

Wedstrijdreglement Smaakmeesters

 

REGLEMENT VAN DE SMAAKMEESTERSWEDSTRIJD –WIN ACTIE SMAAKMEESTERS 2020

1. Organisator

Deze wedstrijd (de “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Balthazar Events BV, met maatschappelijke zetel te Keizerstraat 62A 2000 Antwerpen, en ondernemingsnummer Be0843701149 (“Balthazar Events BV”).

Deelname aan de Wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit Reglement en van elke beslissing die Balthazar Events BV dient te treffen in het kader van de Wedstrijd.

De goede werking van de Wedstrijd, de toepassing van het Reglement, de selectie van de winnaar en het uitreiken van de prijzen zal steeds gebeuren onder controle van Balthazar Events BV.

De Wedstrijd wordt gehouden in één taal (Nederlands).

2. Wie kan deelnemen?

2.1 Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd door een deelnemer (de “Deelnemer”) is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

(i)                  De Deelnemer is een natuurlijk persoon en dient minstens 18 jaar te zijn;

(ii)                De Deelnemer dient gedomicilieerd te zijn in België;

(iii)               De Deelnemer dient het wedstrijdformulier online in te vullen

(iv)               De Deelnemer dient het hokje te hebben afgevinkt waarbij de Deelnemer erkent geïnformeerd te zijn van dit Reglement en hij akkoord gaat met de inhoud ervan;

Elke Deelnemer kan maar één keer deelnemen aan de Wedstrijd gedurende de periode van het Smaakmeestersweekend, en er kan maar één enkele Deelnemer zijn per domicilie.

Deelname is gratis.

2.2 Onverenigbaarheden

Deelname is uitgesloten voor:

-      De natuurlijke -en rechtspersonen die hebben bijgedragen tot de organisatie en/of het ontwikkelen van de Wedstrijd, en meer in het algemeen, elke andere persoon op wie Balthazar Events BV in het kader van deze Wedstrijd beroep heeft gedaan voor zijn medewerking en zijn onderaannemers, alsook zijn personeel en zijn respectievelijke familieleden. 

Elke persoon die deelneemt aan de Wedstrijd zonder de voorwaarden van deelname te vervullen en die wordt geselecteerd als winnaar van de Wedstrijd, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding of compensatie van Balthazar Events BV. 

3. Periode

De Wedstrijd wordt enkel georganiseerd in de deelnemende horeca- en detailhandelszaken tijdens het Smaakmeestersweekend, op zaterdag 3 oktober 2020 en zondag 4 oktober 2020 (de “Periode”).

4. Het verloop van de Wedstrijd en het selecteren van de winnaar

4.1 Het verloop van de Wedstrijd

De Deelnemer wordt uitgenodigd (i) om kennis te nemen van het Reglement en de inhoud ervan goed te keuren, (ii) om  zijn persoonsgegevens correct in te vullen, en (iii) de selectie- en schiftingsvraag te beantwoorden.

4.2   De selectie van de winnaar

De winnaar die wordt geselecteerd uit de Deelnemers is deze die voldaan heeft aan de bovenvermelde voorwaarden.

Enkel de Deelnemer die op een correcte wijze hun persoonsgegevens hebben ingevuld zullen in aanmerking komen als winnaar.

De winnaar zal worden verwittigd per e-mail (volgens het e-mailadres dat wordt opgegeven door de Deelnemer), binnen de 48 uur te rekenen vanaf het einde van het Smaakmeestersweekend (zijnde 6 oktober 2020, ten laatste om 18 uur).

Zij zullen vervolgens hun prijs per post toegestuurd krijgen voor 13 oktober 2020 (ten laatste).

De naam van de winnaar kan, indien nodig, worden gepubliceerd op de website van Smaakmeesters en kan eveneens worden gepubliceerd op:

- de profielpagina van Smaakmeesters op Facebook; en

- elke andere drager of media die Balthazar Events BV wenst te gebruiken voor het verspreiden van, of de publieke mededeling van, de identiteit van de winnaar.

5. De prijs

5.1. Prijs

De winnaars maken kans op;

1.     Een kortingsbon ter waarde van 5 x 10 euro, te consumeren bij één of meerdere deelnemende horeca- en detailhandelszaken, gedurende de periode 5 oktober 2020 tot en met 31 januari 2021.

5.2. Gebruiksperiode

Die winnaar die zijn prijs niet tijdig gebruikt, om welke reden ook, kan geen aanspraak maken op de prijs, noch enige schadevergoeding of compensatie van Balthazar Events BV hiervoor eisen.

5.3. De prijs is niet overdraagbaar, noch omruilbaar

De prijs kan niet worden overgedragen aan een derde, noch worden omgeruild voor geld of in natura.

Het is eveneens niet toegelaten de prijs gratis of te koop aan te bieden (bijvoorbeeld via internet of in tijdschriften).  Bij de niet naleving hiervan behoudt Balthazar Events BV zich het recht om de prijs in te trekken zonder dat de winnaar zich zou kunnen beroepen op enige schadevergoeding of compensatie.

6. Persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens en de rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van de naam, voornaam, e-mailadres en postadres (de “Persoonsgegevens”) van de Deelnemers nodig voor de deelname aan de Wedstrijd is gegrond op artikel 5 a) (toestemming) van de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens en artikel 6.1 a) (toestemming) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (samen, de “Privacywetgeving”).

6.2 Verwerking van de Persoonsgegevens van de Deelnemers voor de organisatie van de Wedstrijd en de prijsuitreiking

De Persoonsgegevens zullen enkel worden verwerkt in het kader van de organisatie van de Wedstrijd en om de prijs te kunnen uitreiken aan de winnaar en zullen niet langer worden verwerkt dan wat hiervoor vereist is.

De Deelnemer kan zijn toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens op elk moment kosteloos intrekken, door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen ten aanzien van julie@balthazarevents.be In dat geval zal zijn deelname aan de Wedstrijd met onmiddellijke intrede worden beëindigd.

De Deelnemer heeft het recht:

-          Op kosteloze inzage van zijn Persoonsgegevens;

-          Om de onverwijlde kosteloze rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens te verzoeken;

-          Om een kosteloze kopie te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Voor bijkomende kopieën kunnen er administratieve kosten worden aangerekend.;

-          Om de Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor gegevensverwerking indien dit technisch mogelijk is voor Honda.

Rekening houdend met het recht op informatie, heeft de Deelnemer eveneens een recht op kosteloze persoonsgegevenswissing alsook een recht op beperking van de verwerking in de gevallen zoals bepaald in de Privacywetgeving.

De Deelnemer kan op elk moment zijn rechten kosteloos uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen per e-mail julie@balthazarevents.be.

De Deelnemer heeft eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of commission@privacycommission.be).

6.3 Verwerking van de Persoonsgegevens van Deelnemers voor de promotie van wedstrijden, producten en diensten van Honda

Voor zover de Deelnemer er uitdrukkelijk mee toestemt, is het Balthazar Events BV toegelaten om de Persoonsgegevens van de Deelnemers (en dus de winnaars), te gebruiken, te reproduceren en te verspreiden op haar websites www.smaakmeesters.be, op haar sociale media (zoals bijvoorbeeld Facebook), in de pers, op folders en/of brochures, ter bevordering van wedstrijden, producten en diensten van Balthazar Events BV.

De Deelnemer heeft het recht zijn toestemming kosteloos en ten alle tijde in te trekken, door een schriftelijk verzoek in te dienen per e-mail ten aanzien van Balthazar Events BV.

Daarnaast kan hij de rechten uiteengezet onder 6.2 uitoefenen onder dezelfde modaliteiten.

7. Algemene bepalingen

Balthazar Events BV behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen indien dit vereist is omwille van technische of organisatorische redenen vreemd aan haar wil en onafhankelijk van enige fout vanwege Balthazar Events BV.

Indien een bepaling in dit Reglement nietig of onuitvoerbaar wordt bevonden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in dit Reglement. Balthazar Events BV zal deze bepaling vervangen door een nieuwe bepaling die juridisch het nauwst aansluit bij de originele bepaling.

In geval van misbruiken, misleiding of fraude behoudt Balthazar Events BV zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken Deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd uit te sluiten en/of geen prijs uit te reiken.

Alle beslissingen genomen door Balthazar Events BV in het kader van de Wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Het Belgisch recht is van toepassing op dit Reglement, onverminderd het recht van de Deelnemers met woonplaats gelegen buiten het Belgisch territorium om de dwingende bepalingen uit hun nationaal recht te doen gelden.

Elk geschil in verband met of voortvloeiend uit dit Reglement en/of de Wedstrijd, het bestaan of de interpretatie ervan dat niet kan worden opgelost in der minne, zal uitsluitend behoren onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, onverminderd het recht van de Deelnemers om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.