Contacteer stad Antwerpen

Bomen vellen: vergunning nodig?

Als je een boom wil vellen, heb je in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Hieronder staat beschreven hoe je eenvoudig een omgevingsvergunning aanvraagt. Een ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ heet officieel een ‘aanvraag voor terreinaanlegwerken’, maar in de volksmond wordt vooral de term 'kapvergunning' gebruikt. Je kan de aanvraag gemakkelijk zelf opmaken en indienen. Je hebt hiervoor geen architect nodig.

Wanneer moet je een vergunning aanvragen?

Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen voor het vellen van een boom?

 1. De boom heeft een stamomtrek van minstens 1 meter. Hierbij meet je de stamomtrek vanaf 1 meter boven de grond (zie onderstaande tekening).
  én
 2. De boom staat op meer dan 15 meter van een vergunde woning of een bedrijfsgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt.
Meten van de stamomtrek
Meten van de stamomtrek

Meten van de stamomtrek?

In uitzonderlijke gevallen moet je toch een vergunning aanvragen voor bomen met een stamomtrek van minder dan 1 meter, of bomen die op minder dan 15 meter van de woning staan:

 • Het perceel waarop de boom staat of het gebouw waarbij de boom staat, is beschermd. Je vraagt een machtiging aan bij Onroerend erfgoed
 • De boom staat in een bos, maar het bos blijft bos. Dan vraag je een kapmachtiging aan aan Agentschap Natuur en bos.
 • De boom staat in een bos, en de vrijgekomen grond krijgt een andere functie dan bos. Je vraagt een omgevingsvergunning aan voor ontbossing.
 • Het vellen van de boom is strijdig met voorwaarden van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning of voorschriften van een stedenbouwkundige verordening, een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning minder dan 15 jaar oude verkavelingsvergunning.

In alle andere gevallen heb je geen vergunning nodig om een boom te vellen.
Ook voor het (vakkundig) snoeien van bomen heb je geen vergunning nodig.

Waaruit bestaat jouw aanvraag?

Een papieren dossier bestaat uit 2 X de administratieve stukken (aanvraagformulier + addenda) en 2 X de plannen.

 • Een aanvraagformulier dat je invult en ondertekent. (De toelichting vind je hier.)

   
 • Een korte beschrijving (nota) van wat je precies wil aanvragen. Houd rekening met de onderstaande vragen:
  • Welke soort boom wil je vellen?
  • Hoeveel bomen van welke soort wil je vellen?
  • Wat is de stamomtrek van de bomen, gemeten vanaf 1 meter hoogte van de grond?
  • Waarom wil je de bomen vellen?
   Wanneer je meerdere bomen wenst te vellen, moet je dit duidelijk motiveren.
  • Plant je nieuwe bomen aan? Zo ja? Van welke soort? Hoeveel bomen?
  • Een omschrijving van de plaats waar de werken worden uitgevoerd.
 • Minstens drie genummerde kleurenfoto’s van elke boom die je wil vellen.
  Deze foto’s moeten een duidelijk overzicht geven van:
  • De situering van de te vellen boom/bomen ten opzichte van de belangrijkste perceelsgrenzen en/of bebouwing.
  • Een zo duidelijk mogelijke foto van de te vellen boom/bomen.
  • In geval van een boomziekte, een zo duidelijk mogelijke weergave hiervan.

Een inplantingsplan.

 • Wat moet er zeker op het plan staan?
  • de straatkant
  • de grenzen van jouw perceel
  • de omtrek van jouw woning en/of andere gebouwen op het perceel
  • de boom (of bomen) die je wenst te vellen (aangeduid met een bolletje of cirkeltje)
  • per boom de afstand van de stam tot de woning of het hoofdgebouw die zich op hetzelfde perceel bevindt
  • per boom de afstand van de stam tot de dichtstbijzijnde grens van het perceel
  • per boom de plaats vanwaar je de foto’s hebt genomen, met nummering van de foto’s
  • een pijl die de richting van het noorden aanwijst
  • de schaal van jouw tekening (bijvoorbeeld 1 centimeter = 1 meter)
Inplantingsplan
Voorbeeld van Cad Gis

Je kan optioneel een liggingsplan en/of omgevingsplan toevoegen, deze zijn niet verplicht als bijlage.

 • Een liggingsplan.
  Wat moet er op dit plan staan:
  • De situering van het goed ten opzichte van de belangrijkste straten, met vermelding van de namen van die straten en de belangrijkste plaatsnamen.
  • De ligging van het perceel waarop de boom (of bomen) die je wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.
  • Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.
Liggingsplan
Voorbeeld van Google Maps
 • Een omgevingsplan.
  Op dit plan staan:
  • De voorkomende wegen binnen de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder de weg of wegen waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden, met de naam van die wegen.
  • De binnen de onmiddellijke omgeving van het goed voorkomende percelen met de eventueel voorkomende bebouwing.
  • De boom (of bomen) die je wenst te vellen, aangeduid met een bolletje of cirkeltje.
  • Een pijl die de richting van het noorden aanwijst.
Omgevingsplan
Voorbeeld van Google Earth

Hoe dien je jouw aanvraag in?

Je kan de ‘aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen’ op deze manier indienen:

Digitaal

Omgevingsloket (Vlaanderen)

 • Hiervoor heb je uw e-ID, pincode en een kaartlezer, een token of een code via mobiele app nodig.
 • Volg de stappen van de aanvraag. Het is nuttig om vooraf het instructiefilmpje te bekijken.
 • Volg deze procedure voor werken waarvoor je geen architect nodig hebt.

Papier

Hoe bezorgen?

 • Via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Toestaan of weigeren van de vergunning

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning toestaan of weigeren. Bij het verlenen van een vergunning kan ze ook beslissen dat je een nieuwe boom moet planten.

Wil je een nieuwe boom aanplanten? Hou dan rekening met de richtlijnen over de afstand tussen de boom en de perceelgrens. Een hoogstammige boom moet minstens twee meter van de perceelgrens met de buren worden geplant. Leilinden vormen een uitzondering.