Contacteer stad Antwerpen

Een groenplan voor de stad

Groen zorgt voor een kwaliteitsvolle en aangename leefomgeving. Een dichtbebouwd gebied als Antwerpen heeft daarom een samenhangende groenstrategie nodig. Het brengt rust en ruimte in een dynamische stad en bevordert samenhang en sociale contacten.

Schelde blokkersdijk

De stad wil het groen in de stad verbinden en zowel kwantitatief als kwalitatief versterken. Dat wordt mogelijk op basis van het goedgekeurde beleidsdocument ‘Levendig landschap’. Aan dit beleidsdocument zal het stadsbrede groenbeleid van de komende jaren worden afgetoetst.

Overkoepelend groenplan

In dit groenplan staan de gewenste groenstructuur en algemene principes die stadsbreed toepasbaar zijn. Per landschap zijn er ook concrete richtlijnen, aangepast aan de specifieke behoeften van de plek. Dit plan vormt een beleidskader en de basis voor de specifieke groenplannen, die in een volgende stap voor elk district en voor de haven worden uitgewerkt.

Analysenota's

Op 19 april 2013 keurde het college de zes analysenota's goed:

  • deel 1: Methodiek, basisstructuur en context
  • deel 2: Ecologische functie
  • deel 3: Milieufunctie
  • deel 4: Historische functie
  • deel 5: Gebruiksfunctie
  • deel 6: Flankerende functie

Visienota

Op 8 november 2013 keurde het college de visienota van het groenplan goed. Die vormt de basis voor het uittekenen van de stadsbrede gewenste groenstructuur.

Levendig Landschap, een Groenplan voor de stad

Op 26 juni 2015 keurde het college van burgemeester en schepenen het voorontwerp 'Levendig Landschap, groenplan stad Antwerpen' goed. Op vrijdag 17 februari 2017 werd ook het definitief ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Meer info

Meer informatie over het Groenplan vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning
 ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door