Contacteer stad Antwerpen

Besluitvorming

Op deze pagina kan je de besluitvorming van de zoneraad en het zonecollege van Brandweer Zone Antwerpen inkijken. De zoneraden zijn live te volgen. Daarvoor vind je hier een link om deze digitaal te volgen. 

Bekijk besluitenlijsten en dagorde via raadpleegomgeving

Van de zittingen van deze organen van de Brandweer Zone Antwerpen moeten bepaalde stukken gepubliceerd worden:

 • van het zonecollege: de besluitenlijst;
 • van de zoneraad: de dagorde en de besluitenlijst.

Deze documenten worden voortaan gepubliceerd op de raadpleegomgeving. Je kan het betreffende orgaan en de zittingsdatum selecteren. Op die manier krijg je een handig overzicht van de gepubliceerde stukken. 

Wat is de zoneraad?

De zoneraad bestaat uit alle burgemeesters van een zone. Voor onze zone zijn dit de burgemeesters van Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. De zonecommandant zetelt in de zoneraad met raadgevende stem. Verder is de zoneraad aangevuld met de secretaris van de zone, de bijzondere rekenplichtige en de adviseurs van de burgemeesters.

De zoneraad is het hoogste beleidsorgaan in de zone en heeft volheid van bevoegdheid. Zo duidt de zoneraad het zonecollege, de bijzondere rekenplichtige, de secretaris en de zonecommandant aan. De zoneraad bepaalt de gemeentelijke dotatie (na overleg met de gemeenten) en de begroting van de zone.

>> De zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen is live te volgen.

Wat is het zonecollege?

Het zonecollege is proportioneel samengesteld uit leden die door de zoneraad onder zijn leden werden gekozen. Omdat de zoneraad van Brandweer Zone Antwerpen maar drie leden telt, is de samenstelling van het zonecollege identiek aan die van de zoneraad. De zitting van het zonecollege vindt wekelijks plaats.
Naast de door de raad toevertrouwde opdrachten is het zonecollege belast met:

 • de bekendmaking en uitvoering van de besluiten van de zoneraad;
 • het beheer van de gebouwen en eigendommen van de zone;
 • het beheer van de inkomsten en de uitgaven van de zone;
 • de controle op de boekhouding;
 • de leiding van de werking binnen de zone;
 • het toezicht op het administratieve en operationele personeel van de zone;
 • de vertegenwoordiging van de zone bij het afsluiten van overeenkomsten waarbij de zone partij is (na goedkeuring door de zoneraad);
 • de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit het werkgeversstatuut van de zone;
 • de vertegenwoordiging van de zone bij rechtsgedingen (na goedkeuring door de zoneraad).
   

Begroting

U kan hier de meeste recente documenten inkijken:

Overige documenten:

Meer info

tel. 03 338 88 11
secretariaat@bza.be

Dit artikel is gedeeld door