Contacteer stad Antwerpen

Masterplan Fort 8 - Hoboken

Fort 8 ligt aan de rand van de stad, net ten zuiden van Hoboken. De stad Antwerpen wil Fort 8 verder uitbouwen tot een cultureel-recreatief park. Een park dat gebruikt kan worden als één geheel in plaats van de versnipperde delen van vandaag.

Vijver Fort 8

Projectgebied

Fort 8 ligt aan de rand van de stad, net ten zuiden van Hoboken, op de grens van de industriestrook langs de Schelde. Het fort ligt nabij de groene vinger 'Klaver-Kleidaal', in het provinciaal structuurplan aangeduid als 'zuidelijk Bocagelandschap'. De wijken Nachtegalenhof en Zwaluwenhof in het zuidoosten scheiden het fort van deze groene vinger. Fort 8 ligt in een groene driehoek, gevormd door restgronden en sportvelden. Ten oosten van deze groene driehoek bevindt zich het Schoonselhof. Ten noorden bevindt zich het park Sorghvliedt dat via het Broydenborghpark verbonden is met Hoboken-Centrum (Kioskplaats en omgeving).

Ambitie

De stad Antwerpen wil Fort 8 verder uitbouwen tot een cultureel-recreatieve zone. Het masterplan Fort 8 zet dan ook in op:

  • historisch erfgoed en structuur
  • de ecologische waarde
  • de aanwezige functies
  • doorwaadbaarheid en toegankelijkheid
  • recreatief medegebruik
  • aansluiting met de cluster Hoboken-Centrum

Het masterplan bevordert het recreatieve medegebruik van de ruimte in en rond het fort. Het plan versterkt Fort 8 tot een actieve en attractieve stedelijke ruimte in de 'zachte ruggengraat'. Dat zijn de groene zones in de stad.

Proces

Na het voorontwerp wordt een ontwerp masterplan opgemaakt. Dit plan vormt de ruimtelijke en functionele visie voor het ruimtelijke uitvoeringsplan Fort 8. Zo worden de zonevreemde sportzones en woningen geregulariseerd en krijgt het historisch erfgoed een duurzaam bestaan.

Dit artikel is gedeeld door