Contacteer stad Antwerpen

Strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen

Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen biedt een overkoepelende visie inzake stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen.

Luchtfoto van Antwerpen - 2016

Eind 2006 werd het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) goedgekeurd. Het stadsbestuur had zich in de jaren daarvoor, samen met heel wat bewoners, instellingen en groeperingen, gebogen over de vraag: 'Hoe moet de stad Antwerpen er over vijftien jaar uitzien?'

Het s-RSA, dat de titel 'Antwerpen Ontwerpen' meekreeg, is dan ook een globale blauwdruk voor de ruimtelijke toekomst van de stad. Het bevat ruimtelijke richtlijnen in verband met wonen, groen, water, mobiliteit en publieke ruimte die van toepassing zijn op de hele stad, en het doet ook uitspraken over gebieden waarin de stad moet investeren om tot een samenhangende ruimtelijke structuur te komen.

In alle projecten wordt zeer veel aandacht besteed aan de verbetering van het openbaar domein. De stad moet een leefbare woonomgeving zijn, waar ook vlak bij huis gewerkt en ontspanning gezocht kan worden.

'Antwerpen Ontwerpen' werkt enerzijds met beelden uit het collectief geheugen (Antwerpen als waterstad, havenstad, metropool, enz.) en zet anderzijds in op vijf strategische ruimtes, waarvoor het telkens een visie, een programma en acties opstelt.

De stad geeft aan vijftien hefboomprojecten een hoge prioriteit. Het zijn die acties die de stad vandaag leefbaar en welvarend moeten maken.

Het structuurplan geeft ook aan waarvoor nog bijkomende studies, RUP’s, inventarissen en handleidingen nodig zijn voor een betere ruimtelijke planning.

Het huidige strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, beantwoordt niet langer aan alle maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Daarom werkt de stad aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen (SRA).

 

Aanduiding door de provincieraad van onderdelen in het s-RSA die niet langer geldig zijn

Op 26 oktober 2023 stelde de provincieraad haar Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen definitief vast en de Vlaamse regering had daarna 45 dagen de tijd om voorbehoud te maken maar deed dat niet. Op 30 januari 2024 publiceert de provincie het definitieve Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen in het Belgisch Staatsblad. Het treedt 14 dagen later in werking en vervangt dan het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) uit 2001.

www.provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte

Parallel aan de opmaak van het Beleidsplan Ruimte screende de provincie Antwerpen de Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen (GRS’en) van de gemeenten op haar grondgebied. De provincieraad van oktober 2023 heeft in die GRS’en onderdelen aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen in ons s-RSA vind je in de nota van de provincie Antwerpen.

Je kan de nota hier inkijken:

Meer info

Meer informatie over het structuurplan vandaag en de vernieuwing ervan vindt u via https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/structuurplan-vandaag/over

Stadsontwikkeling - ruimtelijke planning
 ruimtelijkeplanning@antwerpen.be 

Lees meer