Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen

De stad Antwerpen heft een belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten of verbouwingen. Het college bepaalt in de omgevingsvergunning over hoeveel plaatsen het gaat.

VOOR 1/1/2020:
De belasting op ontbrekende parkeerplaatsen is van toepassing op omgevingsvergunningen afgeleverd voor 1/1/2020. 

NA 1/1/2020:
Voor omgevingsvergunningen afgeleverd na 1/1/2020 vindt u meer informatie op de pagina Belasting op de omgevingsvergunning

Belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen

Volgens de bouwcode (artikel 30) moeten sommige projecten aan bepaalde parkeer- en stallingsnormen voldoen. In de omgevingsvergunning voor dergelijke projecten is  een mobiliteitsparagraaf opgenomen. Daarin staat welke parkeerbehoefte uw project heeft, dus hoeveel parkeerplaatsen effectief gerealiseerd moeten worden.

Indien het geplande aantal parkeerplaatsen lager ligt dan die parkeerbehoefte is er sprake van ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen. Hiervoor betaalt u een eenmalige belasting.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door diegene op wiens naam de vergunning werd afgeleverd.

Ze is van toepassing op alle vergunningen aangevraagd vanaf 25 oktober 2014 en afgeleverd vanaf 1 januari 2015.

Wat is het belastbaar tijdstip?

De belasting is verschuldigd vanaf de start der werken. Bij een regularisatievergunning (afgeleverd vanaf 5 juni 2017) zonder bijkomende uit te voeren werken is dat bij aflevering van de vergunning.  

Het startmoment en de voortgang van de werken zijn wettelijk bepaald:

Na aflevering van de vergunning moeten de vergunde werken binnen 2 jaar starten. De volledige vergunde werken moeten binnen 5 jaar na het verkrijgen van de vergunning winddicht zijn.

De volledige omgevingsvergunning vervalt in alle onderstaande gevallen:

  • de vergunde werken zijn niet binnen 2 jaar gestart;
  • de vergunde werken worden gedurende meer dan 3 opeenvolgende jaren onderbroken;
  • de constructie is binnen 5 jaar na het verkrijgen van de omgevingsvergunning niet winddicht;
  • ​de exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit is niet begonnen binnen 5 jaar na het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning.

Aangifteplicht​

Binnen de termijn van 1 maand na de start van de werken moet de houder van de vergunning aangifte doen bij het stadsbestuur – financiën van de start der werken.

Indien het een papieren vergunningsaanvraag was, kan de aangifte (document: zie onderaan deze webpagina) ingediend worden via:

Indien de vergunning digitaal aangevraagd werd via het omgevingsloket, dient de start der werken digitaal gemeld te worden via het omgevingsloket.

Ambtshalve belasting

 Er wordt een aangetekend schrijven naar de titularis van de vergunning verstuurd indien:

  • de wettelijke termijn verstreken is om de werken te starten, of
  • er geen aangifte werd gedaan en er aanwijzingen zijn dat de werken langer dan een maand geleden werden gestart, of
  • er een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte werd ingediend.

Vindt de titularis van de vergunning dat hij niet de belastingschuldige is of dat hij de start van de werken wel gemeld heeft? Dan kan hij hiertegen protesteren: schriftelijk met bewijsstukken binnen een termijn van 30 dagen. 

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt 5.000 euro per ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaats.

Betaaltermijn

  • Als er een belasting verschuldigd blijkt nadat de aangifteprocedure is afgerond, ontvangt de belastingplichtige eenmalig van de stad Antwerpen een aanslagbiljet met betaalstrook.
  • De belasting dient binnen een termijn van 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betaald te worden.

Hieronder kan u het volledige gemeenteraadsbesluit van het reglement raadplegen.

Vanaf januari 2020 werd de belasting op ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen opgenomen in de omgevingsvergunning:

Dit artikel is gedeeld door