Contacteer stad Antwerpen

Gemeentelijke Begeleidingscommissie

De Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) is een overlegforum waarin de partners mobiliteitsknelpunten onderzoeken en oplossingen uitwerken. De samenstelling en werking van de GBC vindt zijn basis in het Vlaamse Mobiliteitsdecreet.

De GBC verleent assistentie bij de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van de mobiliteitsplannen en projecten. Ze geeft op basis hiervan aanbevelingen aan de initiatiefnemer van het project. Het is ook de taak van de GBC om voor draagkracht voor het plan en de projecten te zorgen. De leden waken vanuit hun expertise over de conformiteit, consistentie en specificiteit. Dit verhoogt de kwaliteit van elk project.

De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.

De kwaliteitsopvolging gebeurt door de regionale mobiliteitscommissie (RMC), die zich laat bijstaan door een kwaliteitsadviseur.

Taken

De GBC is verantwoordelijk voor:

  • De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan.
  • De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid. Dit gaat meer bepaald over (een geheel van) maatregelen met betrekking tot de ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en bij andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit.

Als de reikwijdte van een plan of project verschillende gemeenten betreft, kunnen de werkzaamheden of deelaspecten van GBC's gebundeld worden in een gezamenlijk bovenlokaal overlegplatform: de intergemeentelijke GBC (IGBC).

Samenstelling

  • Vaste leden: de stad, afdeling BMV (beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid) van het Vlaams departement MOW (mobiliteit en openbare werken), de Lijn, de initiatiefnemer en de betrokken wegbeheerder(s).
  • Variabele leden die in functie van het dossier uitgenodigd worden: de provincie en het Vlaams departement RWO (Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed), het Vlaams departement LNE (leefmilieu, natuur en energie), NMBS, advies verlenende overheden in het kader van eventuele verdere vergunningsprocedures.
  • Adviserende leden: lokale vertegenwoordigers die een belangrijke rol kunnen hebben om draagvlak te verwerven tijdens de besprekingen zoals districten.

De schepen voor mobiliteit zit de commissie voor.