Contacteer stad Antwerpen

De archiefraad

De archiefraad is een adviserende raad voor het stadsarchief Antwerpen. Hij adviseert over het archiefbeleid en kan dit beleid in grote lijnen mee bepalen, maar heeft geen bevoegdheden op het vlak van de praktische en interne organisatie van het werk en de taken van het stadsarchief Antwerpen. 

De raad geeft adviezen over het archiefbeleid, in het bijzonder in aangelegenheden die de waardering en vernietiging, verwerving en ontsluiting van de archieven en wetenschappelijke en andere projecten betreffen. 
Van de raad wordt verwacht dat hij de uitstraling van het stadsarchief Antwerpen bevordert, de werking ondersteunt en een breed maatschappelijk en wetenschappelijk draagvlak biedt.

De leden van archiefraad worden aangeduid door het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen. Momenteel bestaat de raad uit drie geledingen: 

  1. Vertegenwoordigers van de stad: de burgemeester of bevoegde schepen, de algemeen directeur en de stadsarchivaris 
  2. Archivarissen en vertegenwoordigers uit het vakgebied van de archivistiek en het documentbeheer 
  3. Vertegenwoordigers van de gebruikers.

Bij de samenstelling van de archiefraad moet het evenwicht tussen de gebruikersgroep enerzijds en de vertegenwoordigers van de stad en uit het vakgebied anderzijds, worden gerespecteerd.

De archiefraad vergadert minstens één keer per jaar op uitnodiging van de voorzitter.