KauwenPatrick Palmen / Buiten-Beeld

Een kauw in je schouw

De lente is in het land... En dus beginnen de vogels aan hun nest. Zo maken ook kauwen graag een broedplaats in je schouw. Dat is helaas gevaarlijk voor zowel dier als mens, want deze nesten kunnen CO-vergiftiging en schouwbrand veroorzaken.

Ben je begaan met je eigen veiligheid en die van de vogels? Lees dan zeker hieronder hoe je je schouw kan afschermen.

Kauwen (Corvus monedula) broeden in Vlaanderen normaal gezien tussen eind maart en eind juli. Zoals hieronder aangegeven, zijn niet alleen de vogels beschermd; ook hun eieren, jongen en nesten (bewoond of in aanbouw) zijn dat. Om te beletten dat kauwen in schouwen van woningen gaan broeden, worden de rookgaten best buiten de broedperiode afgesloten met gaasdraad of met een metalen roostertje (inox) met mazen van maximum 3 cm doormeter. Gaasdraad is echter geen oplossing op lange termijn; kauwen zijn erg inventief en kunnen de draad met hun sterke snavel loswrikken.

Als de kauwen toch de kans hebben gekregen zich in een schouw te nestelen, wacht je best tot het einde van het broedseizoen (september-oktober) om het nestmateriaal te verwijderen. Dit werk laat men best over aan een professionele schoorsteenveger. Die kan dan meteen de schouw reinigen en onmiddellijk na de werken een roostertje plaatsen.

Rooster schouwJan Rodts
Rooster op schouw.

Het is dus belangrijk om de schouw(en) af te sluiten vóór de kauwen de kans krijgen er hun nest in te maken. Kauwen staan erom bekend veel nestmateriaal aan te slepen. Nesten in schouwen van twee meter dik zijn geen uitzondering. Het gaat vooral om boomtakken, maar vaak ook wordt er tussen de takken stof en plastiek aangetroffen. Nesten in schouwen kunnen gevaarlijk zijn (Co-vergiftiging). Als de schouw rookgaten aan de zijkanten heeft, wordt er best gaasdraad rond gewikkeld.

Gaasdraad deskundig rond een schouw gewikkeldJan Rodts
Gaasdraad deskundig rond een schouw gewikkeld

Wettelijk statuut

De kauw is beschermd volgens de bepalingen van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit). De beschermingsbepalingen die van toepassing zijn op specimens van deze beschermde vogelsoort gelden ongeacht de levensfase waarin die zich bevinden.

Verbodsbepalingen (art. 10)
Ten aanzien van specimens van deze soort zijn volgende handelingen verboden:

1. het opzettelijk doden;
2. het opzettelijk vangen;
3. het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in het bijzonder tijdens de perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek.

Bezit, vervoer, handel (art. 12 en 13)
Het onder zich hebben, het vervoeren, het verhandelen of ruilen of het te koop of in ruil aanbieden van specimens of eieren van deze vogelsoort zijn verboden.

Eieren

Ten aanzien van eieren van deze vogelsoort is het verboden om deze opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te verzamelen. Een handeling zoals beschreven in artikel 10 wordt onder meer geacht onopzettelijk te zijn wanneer de verantwoordelijke voor deze handeling niet wist en redelijkerwijze niet hoorde te weten dat deze handeling kon leiden tot de in artikel 10 beschreven negatieve gevolgen voor specimens van deze beschermde vogelsoort. Kauwen leggen doorgaans 4 tot 6 eieren, soms 2 tot 9. Ze zijn licht helder blauw van verschillende intensiteit en bezet met kleine vlekjes en spikkels in zwartachtig bruin, olijfbruin en blauwgrijs. Kauwen hebben één legsel per jaar.

KauweneiJan Rodts
Kauwenei

Deze informatie is afkomstig van de website van Vogelbescherming Vlaanderen vzw.

Reacties:
Er zijn nog geen reacties toegevoegd. Voeg er zelf één toe!
Dit artikel is gedeeld door
Brandweer Zone Antwerpen
Brandweer
304000+