Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Beleidsvisie Studentenhuisvesting

Antwerpen is een bruisende studentenstad. Rond de stadscampus zijn er veel meer studenten dan gezinnen. Dit zorgt voor druk op het ruimtelijk draagvlak en de leefbaarheid in de buurt. Om een goede mix van bewoners en studenten in de kernstad na te streven, heeft de stad een beleidsvisie rond studentenhuisvesting.

Studenten in het Hof van Liere in Antwerpen

De stad heeft een strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) waaraan alle ruimtelijke beleidsvisies en projecten binnen de stad worden afgetoetst. Eén van de concepten van het huidige s-RSA is ‘mixed-city’: iedereen zou eender waar in de stad moeten kunnen wonen, ook studenten. Grote concentraties van een bepaalde bevolkingsgroep kunnen dan weer  negatieve gevolgen hebben voor de woon- en leefkwaliteit van de buurt.

Om een goede mix van bewoners en studenten in de kernstad na te streven, heeft de stad een beleidsvisie rond studentenhuisvesting opgemaakt. Bovendien is er ook een RUP Studentenhuisvesting in de maak. 

Spreiding in functie van ‘mixed city’

Het principe is dat er uitgegaan wordt dat het aantal studentenkamers de draagkracht van de omgeving niet mag overstijgen. Hiervoor wordt een percentage kotdichtheid opgesteld.

Op niveau van de bouwblokken wordt berekend hoeveel studentenkamers er zijn en hoeveel geregistreerde inwoners er wonen.  Dan wordt het aantal studentenkamers gedeeld door het aantal geregistreerde inwoners om zo een indicator voor kotdichtheid te verkrijgen.

Er wordt voor het bouwblokniveau gekozen omdat dit het kleinst meetbare instrument is om kwantitatieve aspecten aan te koppelen. Het uitgangspunt is dat studentenkamers overal kunnen in de stad, maar met mate. Dit principe is het concept ‘mixed city’.

De grens van draagkracht voor dichtheid studentenkamers/inwoners wordt vastgelegd op 40%. Op basis van deze grens van draagkracht zijn 1 gebied in de kernstad en twee campusterreinen afgebakend.

Kernstad en campusterreinen

Afgebakend gebied in de kernstad

In verschillende bouwblokken binnen een afgebakend gebied in de kernstad is er een kotdichtheid van 40 %. De bestaande studentenhuisvesting kan binnen dit gebied blijven én kan verbeterd worden op voorwaarde van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.  In gebouwen waar vandaag reeds studentenhuisvesting voorzien is kan geen bijkomende studentenhuisvesting ingericht worden. Het huidige aantal blijft dus behouden.

Campusterreinen van Middelheim en Drie Eiken

Deze campusterreinen zijn gericht op studenten en kennen weinig plaatselijke bewoners. Hier stellen zich geen problemen met de leefbaarheid en is zelfs nog ruimte voor bijkomende studentenhuisvesting.

Andere plaatsen in de stad Antwerpen

In de andere gebieden op het grondgebied van de stad Antwerpen, buiten het afgebakend gebied en buiten de afgebakende gebiedencampusterreinen van Middelheim en Drie Eiken is bijkomende studentenhuisvesting mogelijk, mits bijkomende voorwaarden. Deze  voorwaarden zijn er voor projecten waar minstens 8 studentenkamers en/of zelfstandige woongelegenheden voor studenten worden gebouwd, verbouwd en/of herbouwd. Deze worden ruime projecten genoemd.

Voor dit soort projecten is een mix van functies verplicht. Indien uit de tekortenanalyse een tekort blijkt, wordt in de verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een mix aan functies op projectniveau geadviseerd. Zo kan worden aangeraden dat jeugdwerk, een praktijk voor zelfstandigen, een handelszaak, een dienstencentrum, of andere functies geïntegreerd worden in het project. De mix aan functies op projectniveau kan ook bestaan uit bijkomende zelfstandige woningen voor pas afgestudeerden.

Bij de aanvraag tot verkavelings- of stedenbouwkundige vergunning wordt een nota met de resultaten van de tekortenanalyse en een voorstel tot mix toegevoegd.

Campus in het centrum van Antwerpen waarop het RUP van toepassing zal zijn. (Gebied binnen de gele begrenzing.)
Campus Drie Eiken (Wilrijk) waarop het RUP van toepassing zal zijn. (Gebied binnen de oranje begrenzing.)
Campus Middelheim waarop het RUP van toepassing zal zijn. (Gebied binnen de oranje begrenzing.)

Stand van zaken

De beleidsvisie, die vandaag al wordt toegepast bij het beoordelen van vergunningsaanvragen, wordt op dit moment verder geformaliseerd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De proces- en richtnota van het 'RUP Studentenhuisvesting Antwerpen' werd goedgekeurd op dinsdag 31 januari 2017 door het college van burgemeester en schepenen.

In zitting van 14 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en schepenen en in zitting van 27 juni 2016 heeft de gemeenteraad de hierboven omschreven beginselen reeds aangenomen als een ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’.

Dit betekent dat de stad nu reeds met in achtneming van artikel 4.3.1 §2, 2° VCRO en de omzendbrief “GEMEENTELIJKE BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELINGEN IN DE BEOORDELING VAN STEDENBOUWKUNDIGE EN VERKAVELINGSAANVRAGEN IN GRAAD VAN BEROEP” van de Provincie Antwerpen van 4 februari 2016,  bij het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen die betrekking hebben op studentenhuisvesting, hiermee rekening zal houden.

Meer info

Meer informatie over dit project vindt u op www.antwerpenmorgen.be.

Stadsontwikkeling - Ruimtelijke planning
ruimtelijkeplanning@antwerpen.be

Dit artikel is gedeeld door