wetgeving lage-emissiezone (LEZ)

Op 1 februari 2017 voerde Antwerpen de lage-emisiezone in. U vindt hier het wetgevend kader.

Vlaams kader

De Vlaamse overheid werkte het kader uit voor de invoering van een lage-emissiezone op het Vlaams grondgebied. Alle Vlaamse steden en gemeenten die een LEZ willen invoeren, doen dit op basis van het Vlaams decreet van 27/11/2015 en het besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones van 26/02/2016.

Reglement lage-emissiezone Antwerpen

De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement lage-emissiezone Antwerpen onder de tab 'wetgeving'.

De tarieven voor de tijdelijke toelatingen zijn bepaald in het retributiereglement.

Machtiging Sectoraal Comité van de Federale Overheid

Vlaanderen en Stad Antwerpen hebben een machtiging gekregen voor de verwerking van persoonsgegevens, opgeslagen in de gegevensbanken van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Deze machtiging is noodzakelijk om de aanvraagprocedures, de check met de lijst van toegestane voertuigen en de controle van de LEZ mogelijk te maken. De machtiging werd op 13/06/2016 door het Sectoraal Comité van de Federale Overheid goedgekeurd.

Machtiging Vlaamse Toezichtscommissie (VTC)

Stad Antwerpen heeft een machtiging voor de mededeling door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd. Deze machtiging werd op 22/06/2016 goedgekeurd door de Vlaamse Toezichtscommissie. 

Gebruik persoon- en voertuiggegevens

​De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen en het Gemeentelijke Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA), Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van aanvragen voor toegang tot de lage-emissiezone (LEZ), de handhaving van de LEZ en de meting van het effect van de LEZ. Ingevolge de wet verwerking persoonsgegevens van 8 december 1992, hebt u het recht om mededeling te verkrijgen van de u betreffende gegevens die worden verwerkt. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, dan kan u de verbetering of verwijdering van uw gegevens vragen. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de volgende dienst: Gemeentelijk Autonoom Parkeer-en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA), Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

 

Dit artikel is gedeeld door