Reglement wedstrijd ‘Naar de winkel? In uw buurt!’

Het volledige reglement van de wedstrijd 'Naar de winkel? In uw buurt!' kan u hieronder terugvinden.

Hoofdstuk 1 : Algemene voorwaarden

Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door district Berendrecht-Zandvliet-Lillo (de organisator).

Artikel 2
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen enkele correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Artikel 3
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om redenen buiten zijn wil.

Artikel 4
Druk-, spel-, zet- en/of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor schadevergoeding en/of welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 

Hoofdstuk 2 : Deelnemingsvoorwaarden wedstrijden

Artikel 5
Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement evenals elke andere beslissing die de organisator zou moeten nemen.

Artikel 6
In het geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht om, na een schriftelijke aanmaning, de betrokken deelnemer en zijn inwonende gezinsleden uit te sluiten van de onderhavige wedstrijd en van verdere deelname aan andere wedstrijden gehouden door de organisator.

Artikel 7
Deelnemen kan door een volle stempelkaart in te leveren in de deponeerdozen op de vermelde locaties. De stempelkaarten die slechts gedeeltelijk of niet correct zijn ingevuld, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

Artikel 8
De winnaars worden geselecteerd uit de correct ingevulde en gedeponeerde stempelkaarten.
De selectie van de winnaars is afhankelijk van het aantal te verdelen prijzen en het aantal correct ingevulde en gedeponeerde stempelkaarten.
 

Hoofdstuk 3 : Verdeling van de stempelkaarten

Artikel 9
De klant heeft bij iedere aankoop bij een deelnemende handelaar recht op 1 stempel op de stempelkaart. Indien er op het moment van aankoop geen stempelkaarten beschikbaar zijn, kan de handelaar de uitgifte weigeren.

Artikel 10
De stempelkaarten kunnen zolang de voorraad strekt worden verkregen bij deelnemende handelaars in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo. De stempelkaarten mogen door de deelnemende handelaars enkel worden uitgedeeld van maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 8 december 2019. Indien de voorraad bij de handelaars is uitgeput, vervalt hiermee het recht op een stempelkaart.
 

Hoofdstuk 4 : Verloop van de tombola

Artikel 11
De stempelkaart kan worden gedeponeerd vanaf maandag 28 oktober 2019 tot en met zondag 8 december 2019. Deelnames die te laat binnen komen, worden uitgesloten van deelname aan onderhavige wedstrijd.

Artikel 12
Enkel een stempelkaart, zoals omschreven in artikel 10 werd verkregen, mag deponeerd worden om kans te maken op een prijs. Indien het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo kan aantonen dat een stempelkaart niet conform artikel 10 werd verkregen, behoudt het district zich het recht de toekenning van een prijs te weigeren.

Artikel 13
Winnaars worden binnen de 7 dagen na het toekennen van een prijs via e-mail, per post of telefonisch gecontacteerd.

Artikel 14
Indien een winnaar niet binnen de 7 dagen reageert via de opgegeven contactgegevens zal de prijs worden toegewezen aan een back-up winnaar. Hierbij vervalt het recht van de eerst toegewezen winnaar om aanspraak te maken op de prijs.


Hoofdstuk 5 : Afhalen van de prijzen

Artikel 15
De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de prijs tijdens de prijsuitreiking (datum nog niet gekend). Indien de winnaar niet aanwezig is, verliest  hij/zij het recht op de prijs.

Artikel 16
Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijzen mogen evenmin worden doorverkocht aan derden of worden doorgegeven aan derden in het kader van eigen beroepsactiviteiten. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs als hij/zij deze niet tijdig conform artikel 15 heeft opgehaald.

Artikel 17
De organisator verwittigt de winnaar en/of winnaars persoonlijk. Bij discussie over de uitslag van de wedstrijd wordt verwezen naar het wedstrijdreglement.
 

Hoofdstuk 6 : Privacy voorwaarden

Artikel 18
De wedstrijd staat open voor alle personen die op Belgisch grondgebied wonen. Als de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.

Artikel 19
De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van verwerking van persoonsgegevens. De gegevens worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik door de organisator. De organisator gebruikt deze lijst als controlelijst voor de uitreiking van de gewonnen stempelkaarten , of als gastenlijst voor de evenementen waarvoor de deelnemer gratis toegang heeft gewonnen. De deelnemers hebben vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig verbetering en/of doorhaling van te vragen. U kunt zich voor de uitoefening van deze rechten wenden tot het secretariaat van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo op het telefoonnummer 03/289 28 00 of via het mailadres district.berendrechtzandvlietlillo@stad.antwerpen.be.

Dit artikel is gedeeld door