Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Wat doet SD?

Sociale Dienstverlening is een bedrijfseenheid die begin 2018 is ontstaan als gevolg van de transitie van stad en OCMW Antwerpen. Ze biedt een breed scala aan dienstverlening die Antwerpenaars in de loop van hun leven kunnen nodig hebben.

SD werkt aan een dienstverlening die zo klantgericht mogelijk is, rekening houdend met het bestuursakkoord en met mogelijkheden op het vlak van personeel en financiële middelen.
 

Organisatie

Sociale Dienstverlening bestaat uit 1 stafdienst en 4 afdelingen met 16 diensten.

Organogram Sociale Dienstverlening

Wettelijk kader

Stad en OCMW Antwerpen werken geïntegreerd vanuit één organogram. 

Het OCMW blijft wel als juridische entiteit bestaan. 
OCMW Antwerpen wordt geregeld door de wet van 8 juli 1976 (de organieke wet op de OCMW’s). 
OCMW staat voor Openbare Centra voor Maatschappelijk welzijn.
 

Maatschappelijke dienstverlening en menselijke waardigheid

Artikel 1 van deze wet verwoordt de opdracht als volgt:

"Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren."

Het 'recht op maatschappelijke dienstverlening' is niet gespecificeerd. De steden en OCMW's moeten die opdracht zelf invullen, afhankelijk van de lokale behoeften.
 

Personeel

Er werken bij Sociale dienstverlening ongeveer 700 medewerkers (januari 2020).

Uitdagingen en opdrachten

De bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening zet in op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals:

 • armoede voorkomen en bestrijden, met speciale aandacht voor kinderen en jongeren
 • mensen toeleiden naar een zinvolle tijdsbesteding (vrijwilligerswerk)
 • het welzijn en de gezondheid van Antwerpenaars bevorderen
 • het gemeenschapsgevoel stimuleren en activiteiten daarrond organiseren
 • wonen in de stad promoten en voor specifieke doelgroepen faciliteren
   

Alle dienstverlening rond de wettelijke opdrachten van een OCMW gebeurt ook vanuit deze bedrijfseenheid. Het gaat daarbij over maatschappelijke dienstverlening en het recht op maatschappelijke integratie: sociale onderzoeken uitvoeren, leefloon uitkeren, schuldhulpverlening …

Verder behoren ook ontwikkelingssamenwerking, levensbeschouwing en dierenwelzijn tot de werking van Sociale Dienstverlening.

Bekijk de beleidsdoelstellingen.
 

Samenwerkingen

Sociale Dienstverlening werkt nauw samen met andere bedrijfseenheden en onderdelen van de groep Antwerpen, bijvoorbeeld Zorgbedrijf Antwerpen, de politie …

Ook het inzetten van partnerorganisaties is erg belangrijk om onze doelstellingen te verwezenlijken. Zo zijn er convenanten met CAW Antwerpen, De Kraamvogel, Sense vzw …

Met ondersteuning van de stad organiseren onze partners bepaalde vormen van sociale dienstverlening voor onze doelgroepen, zoals:

 • de opvang van dak- en thuislozen
 • begeleiding van vluchtelingen en migranten met trauma’s
 • uitbating van buurtrestaurants om gezonde en goedkope maaltijden aan te bieden
 • organisatie van activiteiten gericht op ontmoeting en consultaties in de Huizen van het Kind
   

Kerncijfers

 • 172 convenanten met partnerorganisaties
 • 8 377 kregen financiële steun in het tweede kwartaal van 2018
 • 568 keer werd bemiddeld bij huurconflicten in de eerste helft van 2018
 • 3 372 burgers vroegen een of meer adviezen aan de Woonkantoren in het tweede kwartaal van 2018
 • 5 890 overnachtingen voor daklozen werden geregistreerd in het tweede kwartaal van 2018
 • Bijna 2 000 straatvrijwilligers zetten zich in voor een propere stad
 • 17 Huizen van het Kind zijn operationeel in januari 2020
   

Meer info

A-stad

Dit artikel is gedeeld door