Contacteer stad Antwerpen

Functie en werking districtsraad Borgerhout

De inwoners van een district kiezen om de zes jaar hun districtsraad. Bij uw districtsraad kan u terecht met vragen, opmerkingen of suggesties over het lokale beleid.

Districtsraad Borgerhout

Alle districtsraadsleden wonen in het district. Zo kunnen zij goed inschatten wat de lokale noden en mogelijkheden zijn en hoe ze daarop best kunnen inspelen. Het aantal raadsleden in een district hangt af van het aantal inwoners. Het districtsbestuur van Borgerhout telt 25 raadsleden

Rechtstreeks verkozen

Door de districtsraadsleden rechtstreeks te laten verkiezen en de districtsraad bevoegdheden te geven op lokaal niveau, wil het stadsbestuur:

 • de politiek dichter bij de burger brengen;
 • een evenwichtigere verhouding creëren tussen het aantal politieke mandatarissen en het aantal inwoners;
 • voortdurend communiceren met de burger;
 • een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aanbieden, onder meer via de creatie van negen aanspreekpunten: de districtshuizen (administratief) en de districtsraden (politiek).

Bevoegdheden

De districtsraden zijn bevoegd voor volgende beleidsdomeinen:

 • burgerlijke stand
 • lokale straten en pleinen
 • lokale parken en groenaanplantingen
 • lokale feestelijkheden
 • lokale markten en foren
 • lokaal cultuurbeleid
 • lokaal jeugdbeleid
 • lokaal sportbeleid
 • lokaal seniorenbeleid
 • lokale communicatie en promotie
 • lokale inspraak en participatie
 • lokale socioculturele verenigingen

Daarnaast kunnen zij ook:

 • algemeen advies verstrekken bij districtsaangelegenheden;
 • adviesraden oprichten;
 • punten die betrekking hebben op de bevoegdheden van het districtsbestuur laten toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad;
 • een volksraadpleging organiseren over de eigen bevoegdheden;
 • voorstellen doen in verband met het personeelskader van het district.

Vergaderingen

De vergaderingen van de districtsraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Tijdens de vergadering kan elke belangstellende burger de besprekingen bijwonen, maar ze mogen zich niet mengen in de discussies.

In principe vergadert de districtsraad één keer per maand op maandagavond.  De raadscommissie, waar de districtsraad voorbereid wordt, vindt in regel plaats op de maandag voorafgaand aan de districtsraad. De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het districtshuis. 

 

Beslissingen

De beslissingen van de districtsraad zijn openbaar en elektronisch beschikbaar

Dit artikel is gedeeld door