Contacteer stad Antwerpen

Privacyverklaring Maatschappelijke veiligheid

De stad Antwerpen hecht belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Waar de stad uw persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende wettelijke bepalingen. Deze pagina beschrijft het beleid dat door de bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid (MV) van de stad Antwerpen wordt toegepast voor de behandeling van uw persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens wordt alle informatie begrepen waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit, e-mailadres, identificatienummer, IP-adres, cookies, nummerplaat, telefoonnummer, … 

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Het is aangeraden dat u geregeld deze privacyverklaring herbekijkt om op de hoogte te blijven van aanpassingen.

We beogen op een heldere en transparante manier informatie te geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan o.a.:

 • de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • de verwerkingsdoelen en de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken; en
 • uw rechten en de wijze waarop u deze kan uitoefenen.

De personeelsleden van MV hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Niet iedereen heeft toegang tot dezelfde informatie.

Stad Antwerpen treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De contactgegevens van stad Antwerpen:

Stad Antwerpen
Grote Markt 1
2000 Antwerpen
informatieveiligheid@antwerpen.be 

De verwerking gebeurt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming (informatieveiligheid@antwerpen.be).

De gegevens worden ook verwerkt door Digipolis, IT-partner van de stad Antwerpen, die hierbij steeds de richtlijnen van de stad Antwerpen volgt. Zij staan in voor de informatica en ondersteunen de stad bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Ook andere bedrijven en organisaties kunnen gegevens verwerken in opdracht van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen sluit hiervoor de nodige overeenkomsten af zodat de bescherming van uw persoonsgegevens strikt gewaarborgd blijft.

Soms is sprake van verschillende ‘verwerkingsverantwoordelijken’, bijvoorbeeld bij projecten die de stad beheert samen met andere organisaties. Vaak is de stad Antwerpen ook wettelijk verplicht om bepaalde gegevens door te sturen naar andere overheden, zoals de Vlaamse of de federale overheid. En de stad wisselt regelmatig persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht hebt. Zo kan de stad u nog beter van dienst zijn.

De stad zal uw persoonsgegevens niet doorsturen of bekendmaken aan anderen zonder dat u daarvoor vooraf uw toestemming hebt verleend, tenzij zij hiertoe gehouden is op grond van een wettelijke verplichting. 

Persoonsgegevens die de stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verwerkt

De stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verwerkt persoonsgegevens van burgers met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben. 

Stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verwerkt gegevens op basis van zowel rechtstreeks door u verschafte persoonlijke informatie als informatie verkregen van andere stadsdiensten of overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams of federaal).

Stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid kan de informatie die het van u heeft gekregen, combineren met informatie uit andere bronnen. Hierdoor kan de stad de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en haar contacten met u beter afstemmen op uw behoeften. 

Stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verwerkt sporadisch ook gevoelige persoonsgegevens op basis van informatie die publiek beschikbaar gemaakt is.

Het doel en de grondslag op basis waarvan stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid persoonsgegevens verwerkt

De bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid heeft onder meer volgende afdelingen:

 • Bestuurlijke Handhaving
 • Stadstoezicht met inbegrip van de Stadshaven
 • Sociale interventie
 • Bevolkingszorg (Noodplanning, Milieu-interventie, Stadsingenieur)  
 • Veilig en Leefbaar

Stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid:

 • verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel;
 • gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt (waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden);
 • verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens correct en juist zijn en zo nodig worden bijgewerkt;
 • bewaart bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen,
 • persoonsgegevens niet langer dan nodig. De noodzaak is ofwel gekoppeld aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens mee verbonden zijn, ofwel aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld voor archivering of statistiek);
 • treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

1. Afdeling Bestuurlijke Handhaving

Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving heeft taken en verplichtingen die voortvloeien uit het algemeen belang en/of een wettelijke basis hebben. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als een burger bijvoorbeeld een inbreuk pleegt op de gemeentelijke reglementen, dan gebruikt de stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving de persoonsgegevens van de betrokkene om rond deze inbreuken handhaving uit te voeren. Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving verwerkt ook persoonsgegevens bij inbreuken op vlak van stedenbouw, woonkwaliteit, openbare veiligheid, rust en gezondheid.

Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens van inwoners en bezoekers van de stad Antwerpen, zoals hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden die afgestemd zijn op haar taken en verplichtingen.

Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft Stad Antwerpen - Bestuurlijke Handhaving passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

2. Afdeling Stadstoezicht

Stad Antwerpen - Stadstoezicht zorgt voor de veiligheid, leefbaarheid, netheid en kwaliteit van de openbare ruimte, het openbaar vervoer, de ruimtelijke ordening en het leefmilieu in de stad Antwerpen. Stad Antwerpen - Stadstoezicht doet dit door het houden van toezicht, het maken van vaststellingen en het handhaven op inbreuken. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als een burger bijvoorbeeld een inbreuk pleegt op de gemeentelijke reglementen, dan gebruikt de stad Antwerpen - Stadstoezicht de persoonsgegevens van de betrokkene om rond deze inbreuken vaststellingen op te maken. Stad Antwerpen - Stadstoezicht verwerkt ook persoonsgegevens bij vaststellingen op vlak van stedenbouw, woonkwaliteit, openbare veiligheid en overlast.

Stad Antwerpen - Stadstoezicht gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van inwoners en bezoekers van de stad Antwerpen, zoals hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Stad Antwerpen - Stadstoezicht verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden die afgestemd zijn op haar taken en verplichtingen. 

Stad Antwerpen - Stadstoezicht hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft Stad Antwerpen - Stadstoezicht passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

Stadshaven

Stad Antwerpen - Stadshaven staat onder leiding van de stadshavenmeester en staat in voor de volledige exploitatie en het beheer van de watervlakken in het stedelijk havengebied. Daarnaast staat de Stad Antwerpen - Stadshaven ook in voor de dienstverlening aan alle gebruikers van dit stedelijk havengebied, zoals onder meer de pleziervaart, het watertoerisme, de evenementenschepen, dagrondvaartboten, riviercruiseschepen, evenals woonschepen. In het kader hiervan verwerkt de stad Antwerpen - Stadshaven persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identificatie- of rijksregisternummer, nationaliteit,… Deze persoonsgegevens worden gebruikt in functie van een efficiënt ligplaatsbeheer, om onder andere nautische berichten te versturen in het kader van een vlot en veilig scheepvaartverkeer, behandeling van schadedossiers, onderzoeks- en statistische doeleinden …

Verder staat de stad Antwerpen - Stadshaven in voor de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust van de watervlakken in het stedelijk havengebied. Stad Antwerpen - Stadshaven houdt toezicht, maakt vaststellingen, handhaaft op inbreuken, zorgt voor samenwerking met andere vaarwegbeheerders, regelt vergunningen voor onderhoud-, herstel- en duikwerkzaamheden, verleent nautisch advies,… Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Als een burger bijvoorbeeld een inbreuk pleegt op de bepalingen van het Politiereglement voor het Stadshavengebied, gebruikt de Stad Antwerpen - Stadshaven de persoonsgegevens van de betrokkene om deze inbreuken te verbaliseren. 

Stad Antwerpen - Stadshaven hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft stad Antwerpen - Stadshaven passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

3. Afdeling Sociale interventie 

Stad Antwerpen - Sociale Interventie heeft taken en verplichtingen die voortvloeien uit het algemeen belang. Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Voor het afleveren van geschiktheidsverklaringen voor raamprostitutiepanden of het verlenen van toegang tot de toepassing HookUp verzamelt stad Antwerpen - Sociale Interventie zo bijvoorbeeld persoonsgegevens. Als een burger een inbreuk pleegt op de gemeentelijke reglementen of strafwetboek, dan gebruikt de stad Antwerpen - Sociale Interventie de persoonsgegevens van de betrokkene om een bemiddelingsprocedure of een traject voor opvolging of een werkstraf te begeleiden.

Stad Antwerpen - Sociale Interventie verwerkt ook persoonsgegevens om mensen naar de juiste hulpverlening door te verwijzen of hulp te verstrekken en betrokkenen  op bepaalde levensdomeinen te ondersteunen. 

Stad Antwerpen - Sociale Interventie ondersteunt en begeleidt specifiek doelgroepen zoals daklozen, risicojongeren, druggebruikers, slachtoffers van familiaal of seksueel geweld. Daartoe zet stad Antwerpen – Sociale Interventie samenwerkingsverbanden met partners uit de hulpverleningssector op en programma’s zoals vrijwillige terugkeer en deradicalisering.

Ook om te bemiddelen in conflicten tussen buurtbewoners, verzamelt Stad Antwerpen – Sociale Interventie persoonsgegevens.

Verder worden een aantal gegevens ook gebruikt voor statistisch onderzoek o.a. over intra-familiaal geweld.

Stad Antwerpen - Sociale Interventie gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van inwoners en bezoekers van de stad Antwerpen, zoals hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. 

Stad Antwerpen - Sociale Interventie verzamelt en gebruikt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden die afgestemd zijn op haar taken en verplichtingen.

Stad Antwerpen - Sociale Interventie hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft Stad Antwerpen – Sociale Interventie passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

4. Afdeling Bevolkingszorg

4.1. Noodplanning

Stad Antwerpen - Noodplanning zorgt ervoor dat de stad zo goed mogelijk is voorbereid en reageert op noodsituaties en grote incidenten. Voorbeelden hiervan zijn een hevige brand, een overstroming, een ontploffing en noodweer. Stad Antwerpen - Noodplanning heeft taken en verplichtingen die voortvloeien uit het algemeen belang en/of een wettelijke basis hebben, onder meer het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplanning of de Nieuwe Gemeentewet (en meer bepaald artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet). 

Om die taken en verplichtingen uit te voeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld bepaalde gebouwen geëvacueerd worden tijdens een incident, zullen de persoonsgegevens van de betrokkenen genoteerd worden zodat deze personen geïnformeerd kunnen worden of om hen nadien te contacteren voor de nodige nazorg (o.a. psychosociale begeleiding of afhandeling van dossiers). 

Stad Antwerpen - Noodplanning verwerkt ook persoonsgegevens van figuranten en simulanten bij noodplanningsoefeningen om via deze oefeningen de betrokken hulp- en veiligheidsdiensten nog beter voor te bereiden op de afhandeling en aanpak van effectieve incidenten. Of bijvoorbeeld om in gevallen van erkenning van droogte als landbouwramp de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten te kunnen samen roepen, 

beschikt stad Antwerpen – Noodplanning over een lijst van contactgegevens van Antwerpse landbouwers.

4.2. Milieu-interventie

Stad Antwerpen - Milieu-Interventie heeft taken en verplichtingen die voortvloeien uit een wettelijke basis vermeld in of vastgesteld krachtens de regelgeving van het Milieuhandhavingsbesluit (artikel 34 § 1).

De aangestelde lokale toezichthouders zien toe op de naleving van de milieuvoorschriften bij inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3, voor de niet-ingedeelde inrichtingen en voor de vrijevelddelicten.

Voorbeelden van klasse 3 activiteiten: mazouttanks vanaf 5.000 kg, slagerijen, standaardgarages, kleine schrijnwerkerijen, smederijen, het houden van 5 tot en met 10 volwassen honden...

Voorbeelden van klasse 2 activiteiten: benzinestations, discotheek/feestzaal, automatische carwash, industriële wasserij/droogkuis,…

Bij de inrichtingen die overeenkomstig de indelingslijst zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 1 kunnen zij, binnen het kader van de milieuvoorschriften, vaststellingen doen op basis van zintuiglijke waarneming en zaken onderzoeken.

Voorbeelden van klasse 1: chemische industrie, afvalverwerkingsbedrijven, LPG tankstations, …

Om die taken en verplichtingen uit te voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. 

Milieu-Interventie gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van burgers en  ondernemingen (werkgevers en -nemers) van de stad Antwerpen, zoals hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Stad Antwerpen – Milieu-Interventie verzamelt en gebruikt deze persoons- en ondernemingsgegevens voor specifieke doeleinden die afgestemd zijn op haar taken en verplichtingen.

Stad Antwerpen - Milieu-Interventie hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft Stad Antwerpen – Milieu-Interventie passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

4.3. Stadsingenieur

Krachtens de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester bevoegd om de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de openbare veiligheid te waarborgen. Binnen de stad Antwerpen wordt de burgemeester hierin bijgestaan door de Stadsingenieur.

Opdat de Stadsingenieur binnen deze bevoegdheid steeds de juiste natuurlijke of rechtspersoon zou kunnen aanspreken voor de respectieve schade en/of risico’s is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Meer bepaald verzamelt de Stadsingenieur deze gegevens ter waarborging van het algemeen belang.

De Stadsingenieur gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens van eigenaars (bv. als aansprakelijke voor een risico), van inwoners (bv. als slachtoffer van een risico) en bezoekers (bv. als melder van een risico) van de stad Antwerpen, zoals, maar niet beperkt tot, hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens.

De Stadsingenieur hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die hij verzamelt. Ook treft hij passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking.

5. Veilig en Leefbaar

Stad Antwerpen - Veilig en Leefbaar heeft taken en verplichtingen die voortvloeien uit het algemeen belang. De afdeling Veilig en Leefbaar ontwikkelt initiatieven op het vlak van sociaal ruimtelijke veiligheid, integrale gebiedsgerichte aanpak en ondermijning. Daarnaast zet de afdeling innovatieve projecten op met een persoons-, gebieds- of fenomeengerichte insteek. Om die taken en verplichtingen uit te voeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken. Voor het uitrollen van innovatieve projecten ter verhoging van de leefbaarheid, kan dit bijvoorbeeld betrekking hebben op de gegevens van de bewoners van een specifiek pand of de gegevens van de gebruikers van een bepaalde publieke ruimte in de stad

Stad Antwerpen - Veilig en Leefbaar speelt een sleutelrol in de geïntegreerde en integrale bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Stad Antwerpen - Veilig en Leefbaar gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van inwoners en bezoekers van de stad Antwerpen, zoals hun naam, geboortedatum, adres en/of locatie, maar ook het rijksregisternummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Stad Antwerpen – Veilig en Leefbaar verwerkt deze persoonsgegevens voor specifieke doeleinden die afgestemd zijn op haar taken en verplichtingen, zo onder meer in de samenwerking met veiligheidspartners zoals politie en parket.

Veilig en Leefbaar hecht veel waarde aan een goede bescherming van de persoonsgegevens die het verzamelt. Ook treft Veilig en Leefbaar passende organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens goed te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang en bewerking. 
 

Delen van de gegevens met derden

Stad Antwerpen - bedrijfseenheid Maatschappelijke veiligheid werkt voor de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de eigen organisatie. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar ook privépartijen. Stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke veiligheid deelt in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Op het moment dat het persoonsgegevens uitwisselt met andere partijen gebeurt dit conform de geldende wet- en regelgeving.

Als bijvoorbeeld een boete onbetaald blijft, kunnen in het kader van de verdere invordering ervan de persoonsgegevens van de overtreder worden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat binnen de Europese Unie. 

Wanneer persoonsgegevens aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden uitgewisseld zal dit in overeenstemming gebeuren met de wettelijke vereisten. Daaronder valt bijvoorbeeld het maken van passende afspraken over het niveau van de gegevensbescherming in dat land.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens

U beschikt over heel wat rechten aangaande de persoonsgegevens die stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verwerkt. 

Recht op toegang

U beschikt over het recht om te vernemen welke van uw gegevens werden verwerkt, en om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die de stad Antwerpen – bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid over u bewaart. 

Recht op verbetering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten bijwerken of eventueel foutieve persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen. 

Recht op verwijdering en beperking

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten eventueel niet geleverd kunnen worden. U kan ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar

U heeft altijd het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U moet dit verzoek wel motiveren, behalve als u zich uitdrukkelijk verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. 

Recht van overdraagbaarheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door de stad worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen. 

Ook beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te laten overdragen. Dit is wel enkel mogelijk in geval van geautomatiseerde verwerking of verwerking op basis van toestemming of overeenkomst. Bij verwerking van persoonsgegevens in het kader van wettelijke taken of het algemeen belang geldt het recht op overdraagbaarheid niet.

Recht om uw toestemming in te trekken

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking ervan gebaseerd is op uw toestemming). 

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel. 02 274 48 00
contact@apd-gba.be

Voor uitoefening van bovenstaande rechten kan u zich richten tot Stad Antwerpen (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen | informatieveiligheid@antwerpen.be). Voor de stad aan uw verzoek voldoet, kan u worden gevraagd om een identiteitsbewijs voor te leggen. 

Bewaringstermijn van uw gegevens

Stad Antwerpen - bedrijfseenheid Maatschappelijke veiligheid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Dergelijke wettelijke verplichting is onder meer ingeschreven in de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties die de stad Antwerpen verplicht om elke vaststelling 5 jaar te bewaren.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard omwille van statistische doeleinden.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Stad Antwerpen - bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Stad Antwerpen - bedrijfseenheid Maatschappelijke Veiligheid neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens  te waarborgen. Maar aangezien de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is, kan Stad Antwerpen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een burger zou lijden door het onrechtmatig gebruik van diens persoonsgegevens door derden die daartoe geen toestemming hebben verkregen.

Cookies

De websites van Stad Antwerpen maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de bezoeker van een website worden geplaatst. Zij slaan anonieme informatie op over hoe gebruikers tussen pagina's surfen of welke hun voorkeursinstellingen zijn (bijvoorbeeld taalkeuze). Op basis van deze gegevens kan de stad Antwerpen de werking van haar websites verbeteren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw internetbrowser instellen om dat te weigeren.

Meer info over cookies gebruiken en hoe u de instellingen kan veranderen, leest u op de cookiebeleidpagina op antwerpen.be.

Links naar externe websites

Mogelijk bevatten door de stad Antwerpen beheerde webpagina's snelkoppelingen naar externe – niet door de stad beheerde – websites. Deze koppelingen worden puur informatief opgenomen. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt de stad Antwerpen geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe koppelingen en biedt zij geen garantie dat op externe websites een beleid inzake persoonlijke levenssfeer wordt gehanteerd dat overeenstemt met dat van de stad. Bij het volgen van externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken websites door.