Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt de volgende vergunningen: stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning), exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (de milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) en vegetatiewijziging.

Waarvoor?

Voor bouwen, verbouwen, slopen, bomen vellen, verkavelen, uitbaten van een handelspand (+ 400 m²), een vegetatiewijziging en tal van andere zaken met impact op het milieu moet je een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vervangt en bundelt:

 • Stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning):
  bv. bouwen, verbouwen, slopen, graven, bomen vellen,bijstellen van de voorwaarden in een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen ... 
 • Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA, vroegere milieuvergunning).
  bv. opslaan van gevaarlijke stoffen (giftig, brandbaar, explosief) of produceren van mogelijke geluidshinder. Bijstellen van bijzondere voorwaarden in een vergunning voor exploitatie van een IIOA.
  Doorloop de stappen en ontdek tot welke klasse uw activiteiten behoren.
  Voor Klasse 1 en 2 is een omgevingsvergunning nodig, voor klasse 3 een melding.
 • Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging of vergunning)
  bv. kleinhandel, netto handelsoppervlakte van de zaak is meer dan 400 m². Bijstellen van de voorwaarden in een vergunning voor kleinhandelsactiviteiten.
 • Verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning):
  bv. splitsen van een grond in minstens twee loten, om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond. Of het bijstellen van de voorschriften of het plan van een bestaande verkaveling (op perceelsniveau) of afstand doen van de verkavelingsvergunning.
 • Vegetatiewijziging (vroegere natuurvergunning):
  verwijderen van vegetatie, wijzigen van het reliëf,... in gebieden met vooral natuur. Bijstellen van de voorwaarden in een vergunning voor vegetatiewijzigingen.

Vraag advies op maat bij de afdeling Omgeving over de haalbaarheid van jouw project of de te volgen procedure

Aanvragen

Brandpreventie gebouwen

Vooraleer je een aanvraag indient, kan je aan de brandweer advies vragen via een voorbespreking. Tijdens zo'n voorbespreking kan je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van uw bouw voorleggen. 

Een omgevingsvergunning wordt door de dienst omgevingsvergunningen afgeleverd. Zij doen dit na het inwinnen van een aantal adviezen, waaronder brandpreventieadvies van de brandweer.


Een van de vereiste documenten die je toevoegt aan jouw aanvraag tot omgevingsvergunning, is het formulier bijlage brandweer - aanvraag omgevingsvergunning.

 

Hoe dien je een dossier in?

Je kan op twee manieren een omgevingsvergunningsaanvraag indienen:

 • Digitaal

Alle vergunningen verlopen via één digitaal loket: Omgevingsloket Vlaanderen. We loodsen je hier door de verschillende stappen. De aanvrager wordt via het Omgevingsloket op de hoogte gehouden van alle stappen en beslissingen.

Hier vind je meer informatie hoe je in 5 stappen een dossier digitaal kan indienen.

Dien hier jouw aanvraag in het Omgevingsloket in

Start
 • Papier

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan nog een dossier op papier worden ingediend. Hier is een administratieve kost van 75€ aan verbonden. De dienst Vergunningen moet het dossier immers digitaliseren. Alle verdere communicatie verloopt dan via een aangetekende brief.

Let op: in tegenstelling tot de digitale opvolging wordt de aanvrager enkel op de hoogte gebracht over de officiële momenten: volledig- of onvolledigheid van het dossier, organisatie van het openbaar onderzoek, eventuele termijnverlenging en de eindbeslissing. Hierbij worden ook concrete instructies meegegeven voor verdere stappen.

Lees meer over het indienen op papier

Start

Wat gebeurt er met de aanvraag voor een omgevingsvergunning?

Wanneer je jouw dossier hebt ingediend, wil je natuurlijk zo snel mogelijk een resultaat zien. Afhankelijk van de aard van jouw dossier beslist de overheid welke van de twee onderstaande procedures gevolgd moet worden.

 

Hoe lang blijft jouw omgevingsvergunning geldig?

Stedenbouwkundige handelingen:

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een omgevingsvergunning hebt gekregen. In geval van overmacht kan de termijn om de werken te starten met 2 jaar worden verlengd.
 • Het gebouw moet uiterlijk 5 jaar na aflevering van de vergunning winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 3 jaar onderbreken.
 • Het verkrijgen van een omgevingsvergunning verplicht je niet om deze ook uit te voeren. Als ze uitgevoerd wordt, moet ze wel in haar geheel worden uitgevoerd.

Verkaveling

 • Een verkaveling met wegenaanleg vervalt als de wegenis niet binnen 5 jaar na aflevering van de vergunning is opgeleverd of de nodige waarborgen gestort.
 • Een verkaveling vervalt als niet binnen 5 jaar (10 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning minstens een derde van de kavels verkocht, er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd is, voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.
 • Een verkaveling vervalt als niet binnen 10 jaar (15 jaar met wegenaanleg) na aflevering van de vergunning minstens twee derde van de kavels verkocht, er een recht van opstal of erfpacht op gevestigd is,  voor minstens 9 jaar verhuurd of bebouwd zijn door de verkavelaar zelf.
 • De verkaveling vervalt enkel voor de niet tijdig verkochte, verhuurde of bebouwde kavels of kavels waar geen recht van opstal of erfpacht op gevestigd is.

Exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten (milieuvergunning):

 • Je moet de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit starten binnen 5 jaar na de aflevering van de vergunning.
 • Je mag de exploitatie niet meer dan 5 jaar onderbreken.
 • De vergunning vervalt als de inrichting is vernield door brand of explosie t.g.v. de exploitatie.
 • De vergunning vervalt bij vrijwillige en definitieve stopzetting van een mestproducerend bedrijf.

Vegetatiewijzigingen

 • Je moet de vegetatiewijziging starten binnen 2 jaar na de aflevering van de vergunning

Voor alle omgevingsvergunningen geldt:

 • Als het project in de vergunning uitdrukkelijk in fases is opgedeeld, gelden bovenstaande termijnen vanaf de start van elke fase.
 • Bovenstaande termijnen worden opgeschort als: een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen hangende is, voor max. 1 jaar als een archeologische opgraving plaatsvindt, voor max. 3 jaar als een bodemsanering plaatsvindt, voor max. 2 jaar als een stakingsbevel van kracht is.

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.