Contacteer stad Antwerpen

Heraanleg Paardenmarkt

District Antwerpen organiseerde meerdere inspraakmomenten voor buurtbewoners en handelaars tijdens het ontwerpproces. In april 2023 werd het definitief ontwerp goedgekeurd. In januari 2024 startten de voorbereidende nutswerken.

Foto van de Paardenmarkt, kijkend richting Italiëlei, 2022.

In 2018 en 2019 bekeek een focusgroep bestaande uit handelaars, buurtbewoners, het districtsbestuur en de stadsadministratie de mogelijkheden om de Paardenmarkt van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen over de volledige lengte. Op basis van de bevindingen van deze focusgroep werden een aantal voorstellen geformuleerd. Die vormden de basis voor een aanpasbare maquette die je kon bezoeken tijdens Ramblas in september 2019. We legden de ideeën voor aan alle buurtbewoners en gebruikers van de Paardenmarkt. De (extra) voorstellen die tijdens dit weekend genoteerd werden, zorgden mee voor de basis van het schetsontwerp. In september 2022 werd het voorontwerp voorgesteld. In mei 2023 werd het definitief ontwerp toegelicht.

Planning

De voorbereidende nutswerken gaan vanaf 15 januari 2024 van start. Deze nutswerken verlopen gefaseerd. De nutsmaatschappijen zorgen zelf voor de communicatie.

Naar verwachting start de heraanleg in het voorjaar van 2025. De werken aan de Paardenmarkt, Varkensmarkt en Hessenbrug zullen in totaal een jaar in beslag nemen. De werken worden gefaseerd uitgevoerd, de precieze fasering is nog niet bekend.

Nutswerken 2024

Planning nutswerken

Deel 2

periodelocatiekleur
4 maart 2024 - 11 maart 2024Paardenmarkt 102 - 124 + Rodestraat 1, 2 en 3bordeaux
11 maart 2024 - 25 maart 2024Paardenmarkt 80 - 102blauw
25 maart 2024 - 9 april 2024Paardenmarkt 42 - 80oranje
9 april 2024 - 22 april 2024Paardenmarkt 2 - 40groen
22 april 2024 - 2 mei 2024Paardenmarkt 1 - 57rood
2 mei 2024 - 16 mei 2024Hessenbrug + Stijfselrui 2geel
16 mei 2024 - 29 mei 2024Varkensmarkt + Jozef de Hasquestraatzwart
Planning nutswerken

Deel 3

periodelocatie
13 mei 2024 - 21 mei 2024Pare zijde Paardenmarkt vanaf Paardenmarkt 100 tot Italiëlei
21 mei 2024 - 3 juni 2024Pare zijde Paardenmarkt 80 tot 100
3 juni 2024 - 17 juni 2024Pare zijde Paardenmarkt 42 tot 78
17 juni 2024 - 27 juni 2024Pare zijde Paardenmarkt 2 tot 40
27 juni 2024 - 8 juli 2024Onpare zijde Paardenmarkt 1 tot 57
8 juli 2024 - 19 juli 2024Hessenbrug beide zijden
19 augustus 2024 - 27 augustus 2024Varkensmarkt beide zijden
27 augustus 2024 - 6 september 2024Jozef de Hasquestraat beide zijden

Vragen over de nutswerken?

Deel 1 en 2

Contacteer Davy Van Landuyt, projectleider Besix Connect.
tijdens de kantooruren kan je bellen op 0499 46 38 01. 

Deel 3

Contacteer Kevin Borlée, werfleider Besix Connect.
Tijdens de kantooruren kan je bllen op 0471 35 08 31

Ging er iets mis? Contacteer Fluvius via www.fluvius.be/nl/storingen-en-werken. 

 

Definitief ontwerp

Grondplan definitief ontwerp Paardenmarkt West
Grondplan definitief ontwerp Paardenmarkt Oost

Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het materiaal van de voetpaden en het woonerf werd (omwille van de hoge kostprijs) gewijzigd van mozaïekkeien in natuursteen naar betonstraatstenen met natuursteengranulaten. 
 • De ontbrekende blindengeleiding ter hoogte van de halteplaatsen werd toegevoegd.
 • Ter hoogte van de Varkensmarkt werden naar aanleiding van de bevraging volgende zaken aangepast:
  1. de zitbanken werden hier weggelaten omwille van de overlastproblemen. 
  2. de glascontainer werd opgeschoven richting Paardenmarkt omdat daar minder hinder en risico op foutparkeerders is. In de bestaande toestand zijn die vaak een oorzaak dat de containers niet kunnen geledigd worden.
 • Ter hoogte van de Boterhamstraat werden paaltjes voorzien om aanrijding van de gevel te vermijden.
 • Fietsers en deelsystemen:
  1. Er werden nog extra fietsbeugels voorzien. Dit brengt het totaal op 122 fietsparkeerplaatsen (61 fietsbeugels).
  2. Er zijn 2 velostations op de Paardenmarkt. Het velostation in het woonerf, dat in het voorontwerp voorzien was ter hoogte van het kruispunt met de Vekestraat, werd verplaatst naar huisnummer 32. De eerdere locatie op het kruispunt houdt te veel risico op conflicten in bij de bevoorrading. 
  3. Er werd in het woonerf bijkomend nog een zone voorzien voor deelfietsen van Donkey Republic.
  4. Voor de overige deelsystemen werden 4 dropzones voorzien.
 • Het verlichtingsconcept werd verder uitgewerkt:
  1. Er zal een combinatie komen van lage gevelverlichting en rondstralers om een pleingevoel te creëren. 
  2. In het woonerf worden ook aantakpunten voor feestverlichting voorzien.
 • De mogelijkheden voor de terrassen werden verder uitgewerkt:
  1. Het ontwerp houdt rekening met de bestaande terrassen waarvoor in het ontwerp opnieuw ruimte (verhard of halfverhard) wordt voorzien. Vele terrassen kunnen groter worden in de nieuwe toestand.
  2. Voor nieuwe terrassen werden de mogelijkheden ook reeds onderzocht. Voor panden die aan een groenzone liggen, zal de mogelijkheid worden geboden om een houten ‘vlonderconstructie’ (gefundeerd op palen) te voorzien in het plantvak. De bomen dienen hierbij uitgespaard te worden en de wortelzones kunnen met deze constructie gevrijwaard blijven. Het onderhoud van deze constructies zal ten laste zijn van de uitbater van de zaak.
 • Het riolerings- en waterontwerp werd verder uitgewerkt en berekend (gescheiden rioleringsstelsel). De straatprofielen zijn zo opgebouwd dat regenwater maximaal naar de plantvakken wordt afgevoerd en zo weinig mogelijk naar de riolering.  
 • Ter hoogte van huisnummer 68 werd de inplanting van de dropzone en verkeerspaaltjes aangepast i.f.v. een betere toegankelijkheid en toegang tot het pand.
 • Het groenconcept werd verder verfijnd en uitgewerkt:
  1. De boomkeuzes werden bepaald. Er werd voor een grote diversiteit aan soorten gekozen (zie bomenbalans).
  2. Hoewel alle nieuwe bomen betere groeicondities krijgen (met meestal grote plantvakken die zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van nutsleidingen), beantwoorden deze niet allemaal aan de strikte voorwaarden om allemaal als ‘toekomstboom’ te voorzien. Onder andere de gevraagde/te vrijwaren doorwortelbare oppervlakte (100m²), de afstand tot gevels en de impact van huisaansluitingen op de riolering beperken de mogelijkheden. Na verder onderzoek konden 8 locaties weerhouden worden die (mits een aantal bijkomende ondergrondse maatregelen) aan de voorwaarden als toekomstboom zullen voldoen. De boomkeuzes werden hierop afgestemd.
  3. Ter hoogte van parkeervakken werd bijkomende beschermbeugels voor de bomen aangebracht
 • Ter hoogte van huisnummer 96 tot 120 werd de inplanting van het fietspad naar de Italiëlei opgeschoven. Hierdoor kunnen fietsers uit de Rodestraat eenvoudiger op het fietspad aantakken en kan het plantvak vergroot worden. Het groenvak is gedeeltelijk aangelegd met grasbetontegels. Dit is nodig voor de vereiste opstelruimte voor brandweervoertuigen.
 • Het middeneilandje tussen Rijnpoortvest en Rodestraat werd iets aangepast i.f.v. een betere aantakking voor fietsers.
   

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 83 plaatsen in de bestaande toestand naar 33 plaatsen in de nieuwe toestand. Er worden ook 4 laad- en loszones voorzien. Ter compensatie van het verlies aan parkeerplaatsen zijn momenteel in de omgeving reeds twee buurtparkings (Venusstraat en Gratiekapelstraat) met in totaal 40 (deeltijdse) plaatsen beschikbaar.

Bomenbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er 91 bomen, waarvan er 14 gerooid of verplant worden. Er worden 42 nieuwe bomen aangeplant, waaronder 8 toekomstbomen.

Bij de nieuwe bomen is er voor volgende soorten gekozen:

 • Amberboom (Liquidambar styraciflua - 1x als toekomstboom)
 • Grove Den (Pinus sylvestris - 2x als toekomstboom)
 • Wintereik (Quercus petreaea - 3x als toekomstboom)
 • Tulpenboom (Liriodendron tulipifera - 2x als toekomstboom)
 • Linde (Tilia x flavescens 'Glenleven')
 • Iep (Ulmus 'New Horizon')
 • Sierkers (Prunus 'Accolade')
 • Meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')
 • Zoete Kers (Prunus avium)
 • Sierkers (Prunus x gondounii 'Schnee')
 • Sierkers (Prunus x schmittii)
 • Honingboom (Styphnolobium japonicum 'Regent')
 • Gewone Vogelkers (Prunus padus 'Albertii’)
 • Sierkers (Prunus avium 'Plena')
 • Thuringische meelbes (Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata')
 • Zuilesdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')


Hemelwaterplan

De straten liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. Er is hiertoe rekening gehouden dat de afwatering van het oppervlaktewater maximaal naar de plantvakken wordt afgeleid.

Omgevingsvergunning

Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.
 

Voorontwerp Varkensmarkt en Paardenmarkt westelijke zijde.
Voorontwerp Paardenmarkt oostelijke zijde.

Terrasvergunning

Als je aan jouw horecazaak of winkel een terras wilt plaatsen op de openbare weg, heb je hiervoor een toelating nodig. Opgelet: op 1 mei 2024 start het nieuwe terrasreglement. Er is een overgangsperiode van 1 jaar. Bekijk de details op www.antwerpen.be/product/terrastoelating

 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van district Antwerpen.
Mail naar participatie.2000@antwerpen.be.

 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door