Contacteer stad Antwerpen

Klimaattraject voor EcoScholen

De stad ondersteunt EcoScholen die schoolbreed willen inzetten op klimaat met coaching en een subsidie om tot een klimaatvriendelijke school te komen. 

Een jongetje loopt over een boomstam op een klimaatrobuuste natuurspeelplaats

Scholen die zich kandidaat stellen, kunnen meedingen naar een traject met coaching en een projectsubsidie van maximaal 30.000 euro voor een klimaatrobuuste of klimaatbewuste school.

Wie komt in aanmerking?

 • De school is gelegen in de stad Antwerpen en biedt kleuter- lager-, basis- of secundair onderwijs aan.
 • De school wil werken aan een klimaatvriendelijk project: klimaatbewust rond energie, duurzame voeding, duurzame mobiliteit of gezond binnenklimaat en/of klimaatrobuust rond het ontharden en vergroenen van haar schoolomgeving.
 • Het gaat om een doorgedreven schoolbreed project met een duidelijke, gedragen visie en engagement. 
 • Je wil de verschillende doelgroepen (leerkrachten, leerlingen, eventueel ouders en buurt) betrekken en het project educatief verankeren.

Coaching en begeleiding 

Elke EcoSchool krijgt gedurende 3 jaar intensieve begeleiding en coaching om haar visie om te zetten in concrete en gedragen plannen en acties in overeenstemming met de gemaakte engagementen. Na 3 jaar kan de school haar werking zelfstandig voortzetten. 

De trajectbegeleiding en coaching gebeurt door de stad Antwerpen, MOS Antwerpen en/of een externe expert (Goodplanet, Djapo of De Klimaten). 

Heb je geen nood aan een subsidie, maar wel aan coaching? Dan kan je dat aanvragen via een verkorte procedure. 

Klimaatsubsidie

Een school kan kiezen uit drie ambitieniveaus. Hoe hoger het niveau, hoe hoger de engagementen en de toegekende ondersteuning:

 1. EcoMini: 10.000 euro
 2. EcoMidi: 20.000 euro
 3. EcoMaxi: 30.000 euro

Alle voorwaarden per niveau vind je in de spelregels.  

Klimaatbewust of klimaatrobuust?

Een EcoSchool kan kiezen uit twee pijlers:

 • Klimaatbewust: een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit of duurzame voeding.
  De school werkt ook aan bewustwording en gedragsverandering rond klimaat bij leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 
   
 • Klimaatrobuust: een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water. Ze maakt haar omgeving zo weerbaar tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals zware regenval, hitte en droogte. 
  De school werkt ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving. 

Aanvraag klimaattraject voor EcoScholen

Elk traject start met de aanvraag van een startgesprek met een kernteam van de school, bij voorkeur ook in aanwezigheid van de (pedagogisch) directeur: 

 • Tijdens dit vraagverhelderend gesprek bekijkt je met EcoHuis en team Schoolontwikkeling waarom je wil deelnemen aan het traject en wat je daarmee wil bereiken.
 • Je krijgt ook meer uitleg hoe je je kandidaat kan stellen en welke ondersteuning je daarbij kan ontvangen. 
 • Na dit gesprek bekijkt een casetafel van onderwijspartners jouw vraag en doelen. Ze geven feedback waarmee je, samen met je trajectbegeleider van het EcoHuis, aan de slag kan om je kandidatuur in te dienen. Wil je enkel coaching ontvangen? Dan is de goedkeuring van deze casetafel voldoende om van start te gaan. 

Je vraagt dit startgesprek liefst ruim voor de aanvraagdatum aan. Zo heb je zeker voldoende tijd om de feedback van de casetafel te verwerken en een goede kandidatuur voor te bereiden. 

Startgesprek aanvragen

Aanvragen

Kandidaat stellen

De kandidatuur legt vooral de focus op een beginsituatieanalyse, projectidee of visie, (project)doelen en prioriteiten van de school. De school moet nog geen concrete acties, maatregelen of kostenramingen hebben bedacht. 

Hieronder vind je een overzicht en timing van de verschillende stappen in het traject.

StapWatWanneer
StartgesprekIn een gesprek verduidelijk je je situatie en je doelen en krijg je meer info over het klimaattraject. Het startgesprek voer je minstens 6 weken voor de vooropgestelde indiendatum.ten laatste 15 maart of 15 oktober
CasetafelEen verslag van het gesprek gaat naar een casetafel van onderwijspartners. Zij geven feedback op je vraag om je kandidatuur te versterken.2 tot 4 weken na het startgesprek
VoorbereidingEen trajectbegeleider helpt bij het verwerken van de feedback en het aanvragen van de kandidatuur.na de casetafel
Kandidatuur indienenDe school kan op twee momenten haar kandidatuur indienen.1 mei of 1 december
SelectieScholen horen in juni of januari of zij met het traject kunnen starten. Indien niet, dan kunnen ze verdere trajectbegeleiding ontvangen om hun kandidatuur tegen de volgende deadline opnieuw in te dienen.juni of januari
Start trajectIn september of februari gaan de geselecteerde scholen van start. Zij krijgen intensieve coaching en een subsidie overeenkomstig met het gekozen niveau om de visie en engagementen in plannen en acties om te zetten.vanaf 1 september of 1 februari
Jaarlijkse evaluatieElk jaar staat de school met de trajectbegeleider stil bij haar vooruitgang. Op basis hiervan kan de jury voorstellen doen om het traject te verbeteren.ten laatste 1 december of 1 mei
Einde traject met toonmomentNa 3 jaar is de school gesterkt om haar werking zelfstandig voort te zetten. Ze organiseert of neemt deel aan een toonmoment.eind juni of eind januari
Een houten schoolpoortbord aan een schoolgevel. Op het bord staat "hier groeit een natuurspeelplaats".
Schoolpoortbord klimaatrobuust

Schoolpoortbord: communiceer over je troeven

Scholen die instappen in het klimaattraject, krijgen ook een schoolpoortbord die kenbaar maakt dat ze aan een klimaatvriendelijke school werkt. 

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met team EcoScholen via 03 217 08 05 of ecoscholen@antwerpen.be

Lees meer