Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Privacyverklaring scanwagen

De stad Antwerpen maakt gebruik van de scanwagen om het retributiereglement ‘parkeren op de openbare weg’ te handhaven. De scanwagen kan ingezet worden op het volledige grondgebied van de stad.

Deze pagina beschrijft het beleid dat de stad Antwerpen toepast om de persoonsgegevens die geregistreerd worden via de scanwagen te verwerken. De stad Antwerpen draagt de bescherming van de privacy hoog in het vaandel en verwerkt de ontvangen of verzamelde persoonsgegevens heel zorgvuldig, conform de geldende wettelijke bepalingen.

Wij nodigen u alvast uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Het is daarom goed om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Stad Antwerpen is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld via de scanwagen.

Contactgegevens:

Stad Antwerpen

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

informatieveiligheid@antwerpen.be

De dienst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA), onderdeel van het stedelijk bedrijf Stadsontwikkeling, voert dit digitale parkeerbeleid uit.

De verwerking gebeurt onder toezicht van de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@antwerpen.be).

De gegevens worden daarnaast verwerkt door een door ons aangestelde verwerker: Digipolis, onze IT-partner, die hierbij altijd de richtlijnen van de stad Antwerpen volgt.

We zullen uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen. We doen dat alleen als u ons op voorhand daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

Persoonsgegevens die worden verwerkt via de scanwagen

Als een geparkeerd voertuig geen geldig parkeerrecht heeft, verwerkt het systeem een overzichtsfoto, de locatiegegevens en de nummerplaat van het voertuig.

Concreet worden volgende persoonsgegevens via ANPR-camera’s en overzichtscamera’s vastgelegd:

 • datum
 • tijd
 • locatie
 • nummerplaat uitgelezen met OCR (tekens en landcode)
 • overzichtsfoto’s van het voertuig

Deze gegevens worden doorgestuurd naar een specifiek beheerplatform, beheerd door MPA. Ze worden getoetst aan het APTR (Antwerps Parkeer- en Toegangsregister). Is er geen parkeerrecht, dan worden de gecapteerde gegevens doorgestuurd naar de overtredingsdatabase. De overtredingsdatabase bewaart de gegevens tot ze worden opgehaald door de uitvoerende diensten (back office) van MPA. Zodra de back office de gegevens succesvol heeft opgehaald, worden deze verwijderd. Haalt de back office de gegevens niet op, dan worden ze maximaal 7 dagen bijgehouden. Als de identificatie van de gebruiker noodzakelijk is om een retributie te innen, zal MPA de adresgegevens van de nummerplaathouder opvragen via de bestaande koppeling met de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

Het doel en de grondslag op basis waarvan stad Antwerpen deze persoonsgegevens verwerkt

De gecapteerde persoonsgegevens worden gebruikt voor een legitieme doelstelling: de naleving van het retributiereglement in verband met parkeren op de openbare weg (inclusief de identificatie van de retributieplichtige of de overtreder).

Stad Antwerpen:

 • verwerkt hiervoor persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant;
 • verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens enkel voor dit specifiek en duidelijk omschreven doel of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden;
 • draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens  correct en juist zijn en waar nodig geactualiseerd.

De toepasselijke wetgeving ter zake is de volgende:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG);
 • de Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s van 21 maart 2007 (Belgisch Staatsblad 31 mei 2007), zoals gewijzigd door de Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de Wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de Wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (amerawet). Art. 7/1 van de camerawet bepaalt dat mobiele bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen enkel mogen gebruikt worden met het oog op de automatische nummerplaatherkenning, door of in opdracht van de gemeentelijke overheden voor de volgende doeleinden:
 1. voorkomen, vaststellen of opsporen van overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, in het kader van artikel 3, 3°, van de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
 2. controleren van de naleving van de gemeentelijke reglementen in verband met betalend parkeren.

De camerawet bepaalt dat gebruik van mobiele ANPR-camera’s in een niet-besloten plaats  toegestaan is na positief advies van de gemeenteraad. Op 23 september 2019 gaf de gemeenteraad toestemming aan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen om mobiele camera’s te gebruiken voor automatische nummerplaatherkenning voor handhaving op het grondgebied van stad Antwerpen, na de korpschef van de Politiezone Antwerpen te hebben geraadpleegd.

Termijn van bewaring van uw gegevens

De stad Antwerpen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gecapteerde data worden dan ook niet langer bewaard dan nodig, met een maximum van 7 dagen. Uitzonderingen zijn mogelijk om geschillen te kunnen oplossen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval volgens de Wet van 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke Administratieve Sancties, die de stad verplicht om elke vaststelling 5 jaar lang te bewaren.

Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard voor statistieken en onderzoek.

Delen van de gegevens met derden

Het gebruik van de hierboven vermelde verzamelde gegevens wordt toevertrouwd aan het personeel dat bij wet bevoegd is om de vaststellingsopdrachten uit te voeren, binnen hun bevoegdheidsgrenzen. De gecapteerde data zullen enkel toegankelijk zijn voor Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, in het kader van hun opdracht. In principe worden de persoonsgegevens niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om de wettelijke verplichtingen na te leven of als de gerechtelijke autoriteiten er uitdrukkelijk om vragen, bijvoorbeeld in geval van vermoeden van en/of onderzoek naar strafbare feiten.

De stad Antwerpen werkt wel samen met partners om haar taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties.

 • Abstract Computing International (ACI): Voor het camerasysteem en de scantechnologie van de scanwagen wordt beroep gedaan op het private bedrijf ACI. Zij voorzien de hardware van de scanwagen en de software die de verzamelde gegevens automatisch en versleuteld doorstuurt naar het beheerplatform van Parkius.
 • Parkius: De verzamelde gegevens van de scanwagen worden doorgestuurd naar Parkius. Deze private partij voorziet het beheerplatform. In dit systeem, met onder meer de deskforce, worden de gegevens bekeken door handhavers.
 • Digipolis: Wanneer een overtreding is vastgesteld, worden de gegevens automatisch en versleuteld doorgestuurd naar het MPA-platform van Digipolis Antwerpen.
 • Sigmax: De private partij Sigmax voorziet de software voor de back office. Aangewezen personeel kan de verzamelde gegevens hier opvragen om de de parkeerretributie verder te verwerken.

Met deze verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als uw boete onbetaald blijft, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat binnen de Europese Unie voor de verdere invordering ervan.

Beveiliging van de gegevens

Wij ondernemen alle nodige stappen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We zorgen ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen. Om de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen. We gebruiken een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid op al onze systemen en applicaties, gebruiken pseudoniemen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens waar nodig. We maken back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. Regelmatig testen en evalueren we onze maatregelen. We informeren ook regelmatig onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten in verband met de door ons verzamelde gegevens

De betrokkenen (m.a.w. de personen wiens persoonsgegevens via de website worden verwerkt) beschikken over meerdere rechten:

Recht op informatie

We zijn verplicht om op een transparante manier te werken. Daarom moeten we betrokkenen informatie geven over de verwerking van hun persoonsgegevens. Deze webpagina wil daaraan tegemoetkomen.

Recht op toegang

De wet voorziet dat gefilmde personen recht op toegang tot de beelden hebben (artikel 12 van de camerawet). De gefilmde persoon moet volgens de AVG (artikel 15) zijn verzoek richten aan de verwerkingsverantwoordelijke. Dit verzoek moet voldoende gedetailleerd zijn om de beelden precies te kunnen terugvinden. De uitoefening van dit recht mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen. Toegang kan worden verleend maar ook geweigerd om de privacy van derden te beschermen of omwille van de openbare veiligheid. We geven nooit een kopie van beelden mee. Betrokkenen kunnen beelden wel komen inzien.

De verwerkingsverantwoordelijke kan de beelden die het voorwerp van een verzoek tot toegang uitmaken niet wissen. Ze blijven bewaard zolang als nodig is om het verzoek tot toegang te verwerken, zonder de maximale bewaringstermijn te overschrijden (1 maand / geen termijn als deze beelden het mogelijk maken om bij te dragen om feiten te bewijzen/ daders van een wetsovertreding te identificeren, …).

Overeenkomstig artikel 12.3 van de AVG antwoordt de verwerkingsverantwoordelijke de gefilmde persoon binnen een maand na ontvangst van het verzoek.  Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken.

Omdat het gaat over een geautomatiseerde verwerking heeft de betrokkene niet het recht om de beelden te laten verbeteren of verwijderen.

Als u bovenstaande rechten wil uitoefenen, kan u zich richten tot stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen of via e-mail: informatieveiligheid@antwerpen.be. Voor we aan uw verzoek voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Recht om klacht in te dienen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en in beroep gaan bij de rechter, als u vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving in verband met gegevensbescherming.

GBA

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

contact@apd-gba.be

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u deze weigeren of u uw browser instellen om dat te weigeren.

Bijkomende informatie

We verwijzen aanvullend naar onze specifieke webpagina inzake informatieveiligheid.

Bijkomende informatie kan u ook steeds nalezen op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit en op de website van de FOD Binnenlandse zaken.

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Dan kan u contact opnemen met de klantendienst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen via mobiliteitenparkeren@antwerpen.be of op 03 727 16 60.