Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Project Kanunnik Peetersstraat: veelgestelde vragen

Zit je met een vraag over het project van de heraanleg van de Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat? Veel kans dat je het antwoord hier terugvindt!

Als je de algemene info en de stand van zaken van dit project zoekt, deze vind je hier terug.

Welke straten worden heraangelegd?

De Kanunnik Peetersstraat, de Wapenhaghestraat en het stuk Florent Bauduinstraat tussen de Kanunnik Peeteresstraat en de Marcel Auburtinlaan.

Waar vind ik de conceptvoorstellen voor dit project?

De infopanelen van het inspraakmoment kan u hier downloaden.

Wanneer starten de eigenlijke werken?

Vermoedelijk begin 2022. In de tussentijd komen we nog terug naar de buurt om het voorontwerp en het plan voor te stellen. Van zodra deze klaar zijn, hoort u opnieuw van ons.

Waarom wordt de Kanunnik Peetersstraat heraangelegd en niet eerst de kleinere straten achterin (Polygoonstraat, Frans De Manstraat…)?

Het districtsbestuur heeft gekozen voor de Kanunnik Peetersstraat omdat ze de heraangelegde Filip Williotstraat wil doortrekken. De Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat spelen een belangrijke rol in het kader van de regenwaterafvoer naar de vijver van het Brilschanspark. Naast de ring loopt nu in het kader van de Grote Verbinding het traject van Ringpark Groene Vesten, pas als dat in uitvoering gaat (normaal eind deze bestuursperiode, dus eind 2024) kan er naar de Polygoonstraat gekeken worden voor een eventuele heraanleg.

Meer info over Ringpark Groene vesten op: www.antwerpenmorgen.be/projecten/dgv-ringpark-groene-vesten/over

Waarom komt er geen fietspad in de Kanunnik Peetersstraat?

Een fietspad heeft vooral nut op die plaatsen waar het autoverkeer merkelijk sneller rijdt dan fietsers, bijvoorbeeld op een weg met 70 km/u als maximumsnelheid. Op zulke plekken geeft het zowel voor fietsers als voor automobilisten een veilig en aangenaam gevoel dat ze hun eigen ruimte hebben. In een woonerf waar de maximumsnelheid 20 km/u is, of in straten met zone 30, ligt dat anders. Daar rijdt auto- en fietsverkeer op dezelfde rijweg, het snelheidsverschil tussen de verschillende verkeersdeelnemers is hier heel wat kleiner. Een woonerf gaat nog een stap verder door ook voetgangers van deze gedeelde verkeersruimte gebruik te laten maken.

Naast deze algemene mobiliteitsprincipes is er in de Kanunnik Peetersstraat nog een specifieke reden om geen fietspad in te voeren. De aanleg van een fietspad zou een grote impact hebben op het mogelijk aantal parkeerplaatsen in de straat. Met een fietspad zou er enkel geparkeerd kunnen worden aan kant van de huizen, niet in het midden zoals nu voorzien is in het concept. Door de vele inritten in de straat is er dan minder parkeerplek.

Ook de bestaande bomen zouden niet behouden kunnen worden bij de aanleg van een fietspad.

Wat is de fietsverbinding waarover gesproken wordt?

Op dit moment loopt er een fietsroute vanuit het zuiden via de Filip Williotstraat tot aan de Kanunnik Peetersstraat. We willen deze route fietsvriendelijker en verkeersveiliger maken door de Kanunnik Peetersstraat om te vormen tot een woonerf en de fietsers via de Florent Bauduinstraat aansluiting te geven op het ringfietspad en de Berchembrug.

Is de Berchembrug (de brug voor fietsers en wandelaars tussen het Brilschanspark en het De Villegaspark) niet te smal voor de vele gebruikers?

Eén van de voorstellen in het kader van ‘Over de Ring’ -nu bekend als de Grote Verbinding- was de bouw van een breed stadsduct over de ring op de plaats waar nu de Berchembrug is. Helaas werd dit project niet geselecteerd in deze eerste fase. Mogelijk komt dit project alsnog aan de beurt bij een volgende ronde. Meer info op www.degroteverbinding.be

Wordt het niet gevaarlijk voor voetgangers in de Kanunnik Peetersstraat als dit een fietsroute wordt?

De straten in het projectgebied worden aangelegd als woonerf. Hier geldt voor alle verkeer een maximumsnelheid van 20 km/u. Auto’s mogen fietsers en voetgangers niet inhalen.

Waarom sluit de fietsverbinding vanuit de Kanunnik Peetersstraat niet rechtstreeks aan op het ringfietspad in de Polygoonstraat?

Bij deze heraanleg laten we de fietsverbinding aansluiten op het ringfietspad via het Brilschanspark en de voet- en fietsersbrug Berchembrug. Een extra aansluiting met het ringfietspad aan de Polygoonstraat is in de toekomst niet uitgesloten. Momenteel loopt hier het project Ringpark Groene Vesten in het kader van de Grote Verbinding, meer daarover op www.degroteverbinding.be. We voorzien al wel een verkeersplateau in de Polygoonstraat, zo laten we alle mogelijke toekomstige pistes voor de ontwikkeling van de fietsinfrastructuur nog open.

Gaat er geen sluipverkeer door de Kanunnik Peetersstraat blijven rijden?

De Kanunnik Peetersstraat wordt een woonerf, door de heraanleg kan het district de straat laten ontwerpen op maat van een woonerf. Dat betekent dat de straat verkeersremmende maatregelen krijgt (bv. asverschuivingen: plekken waar de rijbaan verspringt en de automobilist moet vertragen) en dat ze het uitzicht van een trage woonstraat krijgt. Doorgaand verkeer zal flink vertraagd worden in de straat en deze proberen te vermijden.

Gaat het veranderen van de rijrichting in de Frans Beckersstraat er niet voor zorgen dat het sluipverkeer zich naar andere delen van de wijk verplaatst?

Het concept zoals het nu voorligt voorziet ook in de aanleg van verkeersplateau’s op de kruispunten met de Kanunnik Peetersstraat / Polygoonstraat, de Florent Bauduinstraat / Marcel Auburtinlaan en Wapenhaghestraat / Marcel Auburtinlaan. De route via de Polygoonstraat en Marcel Auburtinlaan wordt daardoor een stuk minder interessant als alternatief voor de Frans Beckersstraat. Het sluipverkeer volledig uitsluiten is helaas niet mogelijk, dan zou de toegankelijkheid erg beperkt worden en ondervinden de buurtbewoners er ook veel hinder van. We proberen dus een goede balans te vinden tussen het ontraden van sluipverkeer en de toegankelijkheid voor bewoners te faciliteren.

Hoeveel parkeerplaatsen verdwijnen er?

De heraanleg van de straten brengt sowieso een parkeerverlies met zich mee. Het districtscollege wil dat er niet meer dan ca. 10 parkeerplaatsen verdwijnen. De volgende keer dat we naar de buurt komen, hebben we een voorontwerp dat meer in detail is uitgewerkt en kunnen we meer duidelijkheid geven over het exacte aantal parkeerplaatsen.

Waarom de straten niet vernieuwen met behoud van het huidig aantal parkeerplaatsen?

Zelfs al zouden we het ontwerp van de huidige straten niet wijzigen, dan nog zullen er een heel aantal parkeerplaatsen verdwijnen. Doordat er in de Wapenhaghestraat aan weerskanten geparkeerd wordt, is er te weinig opstelruimte voor een brandweerwagen. Hoe dan ook moet deze situatie aangepakt worden, ongeacht een heraanleg. Daarnaast gelden er nu ook strengere maatregelen voor de zichtbaarheid van aankomend verkeer. Dat betekent dat er op de kruispunten een grotere veiligheidsafstand moet ingecalculeerd worden. Er mag dus niet tot vlak op de hoek geparkeerd worden zodat het zicht geblokkeerd wordt. Ook dit zorgt voor verlies van parkeerruimte.

Kunnen er geen extra parkeerplaatsen worden bijgemaakt?

Ja, dat kan. Nu gebeurt het parkeren in de Kanunnik Peetersstraat aan de kant van de woningen. Doordat er veel inritten zijn, verliezen we echter heel wat mogelijke parkeerruimte. Dit kunnen we vermijden door het parkeren naar het midden van de straat te brengen. Op die manier kunnen we voor een deel het verlies van parkeerplaatsen in de Wapenhaghestraat compenseren.

Kunnen er elektrische laadpalen voorzien worden?

Dit is een interessante suggestie die we zeker meenemen in het verdere ontwerpproces. Meer info over het aanvragen van elektrische laadpalen vindt u op: www.antwerpen.be als u zoekt op ‘aanvraag elektrisch oplaadpunt’.

Mijn mobilhome past niet in de nieuwe parkeerplaatsen, hoe kan ik deze dan inladen?

Laden en lossen mag vanop de rijweg.

Verandert het parkeerregime in de Kanunnik Peetersstraat?

Nee, het betalend parkeren zoals in de rest van de wijk blijft ook hier gewoon gelden. Wat wel verandert, is dat er in een woonerf enkel in de aangeduide vakken mag geparkeerd worden.

Kunnen we nog voor de inrit naar onze garage parkeren?

In een woonerf kan enkel geparkeerd worden in de daarvoor afgebakende parkeerplekken. Laden en lossen voor de woning kan nog altijd.

Waarom is een wadi nodig? Kan het bestaande systeem niet behouden blijven?

Door de klimaatverandering verwachten we steeds vaker langere periodes van droogte en frequentere hevige regenval. In het huidige systeem wordt het regenwater samen met het vuil water afgevoerd via het riool. Enerzijds zorgt dit er voor dat het regenwater te snel wordt afgevoerd waardoor het niet de tijd krijgt om ter plaatse in te sijpelen, anderzijds is het huidige rioleringssysteem niet meer voorzien op de steeds hevigere regenval in de toekomst. Daarom voorzien we maatregelen vlak bij de bron van de neerslag,  bijvoorbeeld door het lokaal bufferen en infiltreren van het regenwater. Dit zal het huidige rioleringsstelsel minder belasten. Met de aanleg van wadi’s of infiltratievelden kan een oplossing geboden worden voor deze problemen. Maar inderdaad, ook een wadi heeft zijn limiet. Daarom zal er met een overstort gewerkt wordt, een buis die het overtollige water afvoert naar de vijver in het Brilschanspark. Hoe dit systeem er technisch juist gaat uitzien kunnen we nu nog niet zeggen, dat gaan we met Water-link in samenwerking met Aquafin uitwerken.

Kunnen er geen grotere rioleringsbuizen geplaatst worden om meer regenwater af te voeren bij hevige regenval?

In theorie zou dit kunnen. Helaas is ook de ondergrondse ruimte beperkt, hier liggen ook de nutsleidingen. Daarenboven is dit een weinig efficiënt systeem, gezien we hiermee het probleem verplaatsen naar een stroomafwaartse zone. Het is efficiënter om maximaal in te zetten op de lokale buffering en infiltratie van regenwater.

Het is vaak ook de riolering zelf die verantwoordelijk is voor de wateroverlast. Nieuwe riolering wordt in normale omstandigheden ontworpen op een T20 (een regenbui die statistisch één keer om de 20 jaar voorkomt). Valt er een zwaardere bui dan heb je statistisch gezien kans op wateroverlast vanuit de riolering, zeker in lager gelegen zones die ook nog eens bovengrondse waterafvoer over zich heen krijgen. Vroeger werd de riolering ontworpen op buien die statistisch één keer om de 5 jaar  voorkomen, waardoor op locaties waar nog geen afzonderlijke regenwaterafvoer aanwezig is, het risico op overstroming nog groter is. Het inzetten op de bronmaatregelen is met de klimaatverandering noodzakelijk: het water houden daar waar het valt en de riolering daarbij zoveel mogelijk ontlasten. De grotere rioolbuizen bieden ook geen oplossing voor de lage grondwaterstanden en het gebrek aan waterinfiltratie ter plaatse.

Is de wadi in de Kanunnik Peetersstraat groot genoeg om bij hevige regen al het water op te vangen?

De wadi vangt het regenwater op en laat het ter plaatse in de bodem sijpelen. Bij een te grote hoeveelheid regenwater loopt het overtollige water via een buis naar de Brilschansvijver. Er wordt dus een beveiliging naar wateroverlast voorzien in het systeem.

En wat als het droog is? Blijft er dan geen slijk in de wadi staan?

Afzettingen na regen zullen wel meevallen, normaal is sijpelt het water 1 à 2 dagen na de buien weg en droogt alles goed op. De groendienst zorgt voor een ecologisch mengsel van beplanting en een aangepast maaibeleid. Het groen in de wadi kan hoger uitgroeien waardoor het een ecologisch interessante plek wordt.

Hoe kunnen we de wadi oversteken? Is het water niet gevaarlijk voor kleine kinderen?

De wadi is geen gracht, ze loopt geleidelijk af naar het diepste punt en dat zal iets van een 30-tal cm diep zijn. In een wadi staat niet permanent water, na een bui sijpelt het binnen enkele dagen in de ondergrond. Er komen sowieso doorsteken door de wadi en ook vertoefplekken met eventueel een spelaanleiding of banken, afhankelijk van de voorkeur van de bewoners.

Gaat er geen zwerfvuil in de wadi terechtkomen?

We gaan deze bezorgdheid zeker meenemen in de verdere loop van het traject. Sowieso zijn er verschillende stadsdiensten die werken rond openbaar domein betrokken bij dit project, bijvoorbeeld de groendienst, de onderhoudsdiensten, de vuilnisophaling, … . We kaarten dit bij hen aan zodat we een gepaste oplossing kunnen uitwerken. Het blijft natuurlijk ieders verantwoordelijkheid om zich op een correctie manier van zijn afval te ontdoen.

Kunnen we ergens een voorbeeld van een woonerf met een wadi zien?

Er zijn veel woonerven, maar specifiek met een wadi en parkeren in het midden van de straat is al wat moeilijker te vinden. Wat het meest in de buurt komt is Nieuw Zuid en Groen Zuid (bijvoorbeeld de straat Schaapskooi te Hoboken)Op de website www.blauwgroenvlaanderen.be staan ook enkele beelden van projecten in Vlaanderen waar de blauwgroene aspecten meer geïntegreerd werden.

Nu blijft er vaak regenwater staan aan de kant van de crèche en ook in de Frans Beckersstraat zijn veel natte kelders. Er zijn ook veel garages op -1. Het straatoppervlak moet dus echt goed afwateren naar de wadi’s om geen wateroverlast te geven.

Dat klopt, op dit moment zitten we nog in de conceptfase maar wanneer we het project in meer detail gaan uitwerken nemen we deze factoren mee in rekening. Na de heraanleg zal de situatie merkelijk beter zijn.

Waar vind ik het waterplan van de stad Antwerpen?

https://www.antwerpenmorgen.be/projecten/waterplan/over

Is het niet beter om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen in plaats van een wadi?

De wadi vervangt het rioleringsstelsel niet. Nu ligt er in de straten een gemengd stelsel waarbij zowel afvalwater als hemelwater via het riool worden afgevoerd. Dit gaan we omvormen naar een gescheiden stelsel. Het afvalwater wordt afgevoerd via de rioolbuizen naar de waterzuiveringsinstallatie, het regenwater gaat via een apart stelsel naar de Brilschansvijver. De wadi dient in eerste instantie om het regenwater zo maximaal mogelijk ter plaatse te bufferen en te laten insijpelen, in tweede instantie dient het ook als afvoer van het regenwater naar de vijver bij hevige regenval.

Een wadi zorgt er dus niet alleen voor dat er ter plaatse meer water kan infiltreren maar ook dat het rioleringssysteem verderop in de wijk minder belast wordt. Het rioleringsstelsel is immers een complex netwerk van buizen dat op wijkniveau functioneert en de straat en buurt overstijgt. Vandaar dat het zo belangrijk is dat het regenwater direct bij de bron wordt opgevangen, gebufferd wordt en kan infiltreren.

Zullen er ingrepen noodzakelijk zijn op de private eigendom wat betreft de riolering?

Gezien er een scheiding tussen het afval- en regenwater gerealiseerd wordt op het openbaar domein, zal dit zo volledig mogelijk doorgetrokken moeten worden naar het niveau van de individuele woningen langsheen het project. De woningen zullen dus zo maximaal mogelijk afgekoppeld (scheiding van afval- en regenwater) moeten worden. Binnen dit project worden de mogelijkheden individueel per pand bekeken in samenspraak met een afkoppelingsdeskundige van Water-link/Aquafin.

Welke bomen komen er?

De exacte soorten zijn nu nog niet bekend, maar de groendienst heeft een voorkeur voor inheemse soorten aangepast aan het straatbeeld. De bomen die de parkeerstroken afbakenen zullen van een kleiner formaat zijn dan bijvoorbeeld de bomen die in de wadi komen.

Is een woonerf enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer?

Nee, een woonerf is voor iedereen toegankelijk. Maar de specifieke inrichting met een maximum snelheid van 20 km/u, asverschuivingen om het autoverkeer af te remmen, gemengd verkeer van voetgangers, fietsers en auto’s, zorgt er wel voor dat auto’s die hier niet moeten zijn de straat eerder gaan mijden.

Kunnen er nog verhuiswagens of vrachtwagens in het woonerf om leveringen te doen?

Ja, dat kan. Nieuwe straten worden altijd aangelegd met voldoende toegankelijkheid en draagkracht voor brandweerwagens, dus ook groter verkeer kan de straat nog bereiken. De vrachtwagen gaat moeten laden- en lossen vanop de rijbaan.

Waar mogen de voetgangers wandelen?

In een woonerf mogen voetgangers en fietsers zich vrij bewegen over heel de straat. Tijdens de inspraakmomenten kwam aan het licht dat het stuk verharding tussen de woningen en de groene strook voor een voetpad kan aanzien worden. Dit is niet bedoeld als voetpad, we gaan bekijken hoe we dit in de volgende ontwerpfase kunnen optimaliseren.

Wordt er ook gedacht aan mensen met een rolstoel of looprekje of met een kinderwagen?

Jazeker, een woonerf is een volledig gelijkgrondse aanleg. Dat wil zeggen dat er geen stoepranden of andere drempels zijn. De groenstroken en de wadi worden op verschillende plekken onderbroken met verharding zodat hier comfortabel kan worden gepasseerd.

Welke straatverlichting komt er?

Dat is nu nog niet bepaald, maar we volgen hierbij het lichtplan van de stad. Het zal gelijkaardig zijn aan de recent heraangelegde straten rond het Florent Cootmansplein. Het lichtplan van de stad wordt toegepast. Dit betekent dat er een energiezuinige verlichting zal komen met een efficiënte lichtbundel die geen onnodig strooilicht veroorzaakt. ’s Nachts dooft de verlichting tot halve kracht.

Wat gebeurt er met de ongebruikte sorteerstraat?

Na een evaluatie is het stadsbrede project van de sorteerstraten stopgezet. In het kader van deze heraanleg zullen dus geen nieuwe sorteerstraten worden aangelegd en de deels afgewerkte sorteerstraat ter hoogte van DC De Veldekens wordt niet verder afgewerkt of in gebruik genomen.

Zal ik nog met een ladderlift aan de woning kunnen?

Dit is zeker een punt dat we meenemen als het voorontwerp uitgewerkt wordt.

Waarom wordt het budget niet gebruikt om het asfalt in meer straten te vernieuwen in plaats van enkele straten tot een woonerf om te vormen?

Het districtsbestuur maakte de keuze voor de heraanleg van de Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat en een deel van de Florent Bauduinstraat omdat dit enkele unieke kansen geeft. Enkel een nieuwe asfaltlaag leggen, is inderdaad relatief goedkoop en vaak hoognodig. Maar door de straten in het project grondig aan te pakken, kunnen we heel wat extra zaken bereiken: meer groen in de straten, een duurzaam hemelwaterbeheer, een vernieuwde riolering, ontmoedigen sluipverkeer, goede toegankelijkheid voor de brandweer in de Wapenhaghestraat, een veiligere fietsroute, een aangenamere woonomgeving,…

Kunnen de technieken zodanig aangelegd worden dat bij aanpassing de straat niet volledig open moet? Als internet, telefoon etc door wachtbuizen gaat met op regelmatige afstand een inspectiestuk, is dit makkelijk/goedkoop/aanpasbaar/circulair.

Na een heraanleg mogen de nutsmaatschappijen de straat 5 jaar niet opbreken tenzij voor dringend herstel en klantaansluitingen. Bij de start van een heraanleg worden alle nutsmaatschappijen gecontacteerd en krijgen ze de kans hun netwerken te beoordelen en een voorstel te doen voor een (gedeeltelijke) vernieuwing. Deze nutswerken worden veelal uitgevoerd voor de echte start van de riolerings- en bestratingswerken. Er is vandaag nog geen systeem van toepassing die voorziet in wachtleidingen of gebundelde kokers voor de nutsleidingen.

Dit artikel is gedeeld door