Contacteer stad Antwerpen

Aanvraag omgevingsvergunning

De preventiedienst geeft advies over omgevingsvergunningen. Voordat je een bouwproject kan realiseren, moet je als bouwheer, projectontwikkelaar of architect een aanvraag tot omgevingsvergunning indienen bij de vergunningverlenende overheid.

Rol van Brandweer Zone Antwerpen

Sinds 1 januari 2018 worden vergunningsaanvragen enkel nog ingediend via het Omgevingsloket. In sommige gevallen kan je je aanvraag nog op papier indienen.

De vergunning of toelating wordt door de vergunningverlenende overheid afgeleverd (en niet door Brandweer Zone Antwerpen). Zij doen dit na het inwinnen van een aantal adviezen, waaronder het brandpreventieadvies van de brandweer.

Een van de vereiste documenten om toe te voegen aan je aanvraag is het formulier omgevingsvergunning - bijlage brandweer. 

Als je er niet uitgeraakt of nog vragen hebt, kan je een (voor)bespreking aanvragen bij de brandweer. 

 

Aan welke eisen dienen de brandweerplannen te voldoen?

De brandweerplannen die je toevoegt aan je aanvraag tot omgevingsvergunning moeten voldoen aan specifieke vereisten. Dit maakt het voor de brandweer mogelijk om de plannen te beoordelen. Zo vermeld je op de plannen:

  • toegangswegen voor de brandweer (afmetingen, draaistralen, maximale helling, hydranten, ...)

  • compartimentering (aanduiding brandcompartimenten, brandweerstand van de gebruikte bouwelementen, brandweerstand van de deuren, ...)

  • evacuatiemogelijkheden

  • brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, muurhaspels, rookkoepels, automatische blusinstallatie, rook- en warmteafvoer, …)

Raadpleeg de normenboeken voor alle vereisten. 

 

Vooradvies omgevingsvergunning

In het normenboek werd in artikel 1.3 opgenomen dat de aanvrager van een omgevingsvergunning in bepaalde situaties verplicht is een vooradvies aan te vragen aan de bevoegde hulpverleningszone. Deze aanvraag van een vooradvies situeert zich voor de start van de vergunningsprocedure.

Op basis van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones kan Brandweer Zone Antwerpen de vraag tot opmaak van een vooradvies behandelen als het ‘verlenen van advies’ onder de vorm van een voorbespreking. Het ‘verlenen van advies’ is vrijblijvend en zonder bindende waarde.

De aanvrager dient hiervoor een aanvraag voorbespreking in te dienen met de melding dat hij een vooradvies wil bekomen.

Tijdens de voorbespreking voert Brandweer Zone Antwerpen geen controle uit van de voorgelegde plannen op basis van de vigerende wetgeving. Het is aan de aanvrager om conceptuele vragen of specifieke knelpunten voor te leggen aan de brandweer.

Na de voorbespreking maakt Brandweer Zone Antwerpen een ‘advies voorbespreking (vooradvies)’ op. Het ‘advies voorbespreking (vooradvies)’ is een weergave van de bespreking tussen de behandelaar en de aanvrager en beperkt zich tot het behandelen van de gestelde conceptuele vragen of specifieke knelpunten.

Kostprijs

Alle adviesverleningen inzake brandpreventie zijn betalend, met uitzondering van consultaties. Raadpleeg het retributiereglement voor meer info.

Ondernemers

Op www.ondernemeninantwerpen.be kunnen ondernemers op het grondgebied van de stad Antwerpen en haar districten terecht voor alle informatie over vergunningen en/of toelatingen die ze mogelijk nodig hebben, zoals:

  • ​uitbatingsvergunning

  • vergunning voor de exploitatie van taxidienst

  • ​officiële machtigingen voor gebruik van openbare weg

  • officiële machtigingen om op markt te verkopen

  • ...

Dit artikel is gedeeld door