Contacteer stad Antwerpen

Heraanleg Osystraat, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat

Na de vernieuwing van de as Quellinstraat - Van Ertbornstraat plant district Antwerpen de heraanleg van de as Osystraat - Van de Wervestraat. Zo ontstaat een nieuwe wandel- en fietsvriendelijke route tussen het Stadspark en Park Spoor Noord.

Osystraat, vanaf de Gemeentestraat, Antwerpen 1957
Grondplan van de geplande heraanleg.

Timing

De start van de werken staat gepland in 2025.
Een exacte planning is voorlopig nog onbekend.

Definitief ontwerp


Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

  • Waar mogelijk werd bijkomend ingezet op ontharding en vergroening. Dit zowel door het vergroten van de de boomvakken, als door het voorzien van extra grasbetontegels, onder meer ter hoogte van de verbreding op de hoek Osystraat/ Pijlstraat. De aansluiting met de Pijlstraat werd aangepast in functie van het doorlopen van het groen, alsook om rijden in de foute richting in de Pijlstraat tegen te gaan. Ter hoogte van dit kruispunt werd er gekozen om enkel de oversteekplaats aan de zuidelijke kant van de Pijlstraat, over de Osystraat, te behouden. Dit zorgt voor meer leesbaarheid en minder conflicten. 
  • Er werden verder nog optimalisaties uitgevoerd en details toegevoegd aan de plannen. Zo werd de blindegeleiding verder uitgewerkt, werden bijkomende fietsbeugels en banken ingetekend en werden details met betrekking tot boordstenen, rioleringsputten, markeringen en verkeerslichten op punt gezet.

 

Parkeerbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 81 plaatsen in de bestaande toestand naar 43 plaatsen in de nieuwe toestand. Het integreren van fietspaden en het veiliger aanleggen van de kruispunten heeft een vermindering van parkeerplaatsen tot gevolg. 

 

Bomenbalans

Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans waarbij er maximaal wordt ingezet op vergroening, rekening houdende met alle gebruikers van de straat. Door de integratie van fietspaden is het echter onmogelijk om alle bomen te behouden. Er werd een uitvoerige bomentoets en groenonderzoek gedaan om te bekijken welke bomen behouden kunnen worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de belangrijkste bomen die in goede staat zijn en in de bomentoets beschreven worden als zeker te behouden, ook behouden kunnen worden in het project. 

In de bestaande toestand zijn 132 bomen aanwezig. In de nieuwe toestand zullen er 145 bomen aanwezig zijn, waarvan 97 nieuwe bomen. De bomen op de as Osystraat – Van de Wervestraat worden mediumbomen. Voor deze bomen worden boombunkers voorzien om ze alle kansen te geven om groot uit te groeien. Ter hoogte van de verbreding van de straat aan de Osystraat/ Pijlstraat worden 3 toekomstbomen voorzien, waarvan 2 nieuwe. Er zal een verscheidenheid aan boomsoorten worden aangeplant. Volgende boomsoorten zullen in de verschillende straten worden voorzien: Tulpenboom (Lireodendron tulipifera), Iep (Ulmus 'New Horizon'), Zuilesdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum'), Gewone Vogelkers (Prunus padus), Els (Alnus x spaethii), Winterlinde (Tilia cordata 'Greenspire'), Smalbladige Es (Fraxinus angustifolia 'Raywood'), Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), Japanse Schijniep (Zelkova serrata 'Village Green'), Haagbeuk (Carpinus betulus 'Frans Fontaine'), Boomhazelaar (Corylus colurna 'VDB Obelisk'), Zomerlinde (Tilia platyphyllos) en Wintereik (Quercus petraea).

Tenslotte werd er uitgebreid ontwerpend onderzoek gedaan naar de vragen uit het voorontwerp om meer bomen te voorzien tussen het Sint-Jansplein en de Olijftakstraat. Omwille van de voorsorteerstroken en de aanwezigheid van de bushaltes, is het ruimtelijk niet mogelijk om hier een bijkomende boom te voorzien. Ten opzichte van het voorontwerp werden er wel enkele bijkomende bomen voorzien zoals in Osystraat ter hoogte van de Pijlstraat. Waar mogelijk werden de boomvakken vergroot om zo bijkomend in te zetten op ontharding en vergroening van de straten. 

 

Hemelwaterplan

De Osystraat, Sint-Jansplein, Van de Wervestraat, Van Maerlantstraat, Violierstraat en Vondelstraat liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld. 

 

Omgevingsvergunning

Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

 

Minder hinder handelaars

Er zijn verschillende instanties die handelaars ondersteunen tijdens wegenwerken.
Alle informatie hierover vind je terug op: www.antwerpen.be/ondernemers-en-bedrijven.

Geveltuin of groenslinger

De heraanleg van jouw straat is hét moment om een geveltuin of groenslinger aan te leggen.
Het district voorziet het plantvak, teelaarde en planten. Momenteel kan je nog niet inschrijven.

Vernieuwing riolering

Deze werken worden samen gepland en uitgevoerd met water-link in samenwerking met Aquafin. De kosten voor dit project worden gedeeld. Kom meer te weten op www.water-link.be.

Meer info

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het team Publieke Ruimte van district Antwerpen.
Mail naar participatie.2060@antwerpen.be 

Lees meer

Dit artikel is gedeeld door