Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Rapport bodemonderzoek PFOS op Linkeroever bekend

18 juni 2021, 13 uur

Stad Antwerpen liet op 7 juni 12 bodemstalen nemen op 4 locaties op Linkeroever door een onafhankelijk bureau. Op 3 plekken lagen de waarden onder de bodemsaneringsnorm. Op 1 plek, die grenst aan de werfzone Oosterweel, werd de norm wel overschreden.

Een luchtfoto van Antwerpen-Linkeroever.

De resultaten tonen dat de verontreiniging afneemt naarmate de locatie verder van de bron van de vervuiling ligt. De stad bezorgt de resultaten aan Karl Vrancken, de opdrachthouder van de Vlaamse regering. Lees het volledige rapport voor meer info.
 

12 bodemstalen op 4 locaties

Stad Antwerpen liet op de volgende 4 locaties 12 bodemstalen nemen:

 1. Een braakliggend terrein naast de basisschool De Stroom (woongebied)
 2. De voetbalvelden van City Pirates (sportgebied) en een kwelgebied in Het Rot (natuurgebied) aan de Charles Decosterlaan.
 3. De grenszone van de werfzone van de Oosterweelverbinding en het Sint-Annabos aan de voormalige parking van het Sint-Annabos (natuurgebied)
 4. De zuidoosthoek van het Galgenweelpark (woongebied)

Lees verder onder de afbeelding.

Een extern en onafhankelijk bureau nam de stalen en onderzocht ze op de aanwezigheid van PFAS. De resultaten werden vergeleken met de toetsingswaarden van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)Deze richtlijn werd gepubliceerd op 5 maart 2021. Er werd vergeleken met de streefwaarden, richtwaarden en bodemsaneringsnormen.

De streefwaarde (SW) is het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem dat in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare bodemkenmerken teruggevonden wordt.

De richtwaarde (RW) voor de bodemkwaliteit is de waarde waaronder de bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd en de bodemkwaliteit gevrijwaard blijft voor de volgende generaties.

De bodemsaneringsnorm (BSN) is het niveau van bodemverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt voor negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. De bodemsaneringsnorm varieert in functie van het bestemmingstype van het onderzochte terrein. Voor landbouw- en natuurgebieden ligt de actuele norm op 3,8 µg/kg ds. In woon- of recreatiegebied ligt de saneringsnorm vandaag op 18 µg/kg ds. Bij sportterreinen ligt de saneringsnorm op 110 µg/kg ds.
 

Resultaten van de 12 bodemstalen

Bij 8 van de 12 bodemstalen werden de richtwaarden overschreden. Bij de locatie het dichtst bij 3M is er een overschrijding van de bodemsaneringsnorm.

 • Op het terrein aan de school worden de bodemsaneringsnormen bij geen enkel staal overschreden. De richtwaarden worden licht overschreden.
 • Op de voetbalvelden van de City Pirates worden bij de 2 stalen de bodemsaneringswaarden evenmin overschreden, de richtwaarden wel. In het kwelgebied worden noch bodemsaneringsnormen noch richtwaarden overschreden.
 • In het stuk Sint-Annabos onmiddellijk grenzend aan de werfzone Oosterweel worden de bodemsaneringsnormen en de richtwaarden voor de 3 stalen overschreden.
 • In het Galgenweelpark overschrijden de 3 stalen geen saneringsnormen en geen richtwaarden. 1 van de stalen blijft zelfs onder de streefwaarde.
   

Verder onderzoek en kennisopbouw

Stad Antwerpen wil dat deze zaken verder worden onderzocht:

 • Voor de locatie Sint-Annabos naast de werfzone is een beschrijvend bodemonderzoek nodig door OVAM. Dit biedt opportuniteiten om verdere verontreiniging preciezer te bepalen. De stad legt daarvoor onmiddellijk de nodige contacten.
 • PFOS verspreidt zich onder meer door de wind. De (beperkte) resultaten op Linkeroever laten zien dat de verontreiniging afneemt naarmate de locatie verder van de bron van de vervuiling ligt. Dit doet hopen dat de oostwaarts gelegen rechteroever van onrustwekkende verontreiniging gespaard zal blijven. Meer staalafnames ten zuiden van Charles Decosterlaan kan voor bewoners aldaar mogelijk ook goed nieuws brengen.
 • In sport- en woongebied worden de richtwaarden overschreden. De bodemsaneringsnorm voor wonen wordt niet overschreden, maar die voor landbouw wel. Dit betekent dat de bevoegde instanties hun gebruiksadviezen en -beperkingen (speelzones, moestuinen of legkippen met vrije uitloop houden...) verder moeten evalueren. Stad Antwerpen dringt aan op snelle en gerichte adviezen.
 • De stad wil voor de recreatiezones en schoolomgevingen op Linkeroever én kwetsbare locaties op rechteroever (zoals volkstuinen) dringend overleggen met de opdrachthouder en OVAM om, samen met omliggende gemeenten, een solide bemonsteringsstrategie te bepalen voor de brede regio.

Ten slotte zal stad Antwerpen de bewoners informeren met wetenschappelijk onderbouwde adviezen en meewerken aan biomonitoring en bloedafnames van bewoners op Linkeroever.
 

Download het volledige rapport

Dit artikel is gedeeld door
A-nieuws
A-nieuws
66600+