Contacteer stad Antwerpen

Masterplan Lillo: heropbouw Fort Lillo

Fort Lillo is een restant van de (voormalige) polderdorpen op de Rechterscheldeoever. Met het Masterplan Lillo wil de stad het landschap, de beleving en de cultuurhistorie van het fort verbeteren voor bewoners en bezoekers. Hiervoor wordt het Fort Lillo hersteld volgens historisch plan uit 1815.

Beeld over toekomstig Lillo - Masterplan

Waarom dit project?

De historische buitenomwalling tussen het fort en de Scheldelaan wordt gereconstrueerd en krijgt opnieuw een gevorkte toegangsweg. Een nieuwe brug over de ringgracht verbindt de toegangsweg met het fort. Die brug wordt gebouwd volgens het historische model.

Waar mogelijk worden de noordelijke bastions hersteld volgens het historische plan uit 1815. De waardevolle bomen blijven hierbij behouden. In het zuiden, op de plaats van de huidige jachthaven, komen twee nieuwe bastions met nieuwe bomen.

Ook de parkzone aan de westkant van het fort wordt volgens het historische model heraangelegd. Tenslotte bekijkt de stad of ze op termijn de vroegere voetgangersbruggen tussen de buiten- en binnenomwalling kan laten herstellen.

 

Het eerste concept voor het toekomstige Fort Lillo
Het eerste concept voor het toekomstige Fort Lillo

Wat gebeurt er?

In een eerste fase vinden binnen de bestaande dijken wegenwerken plaats en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Deze werken zijn in het voorjaar van 2023 gestart en zullen eind 2023 afgewerkt zijn.

In een tweede fase vindt onder meer de heropbouw van het fort plaats. Daarnaast wordt de dijk rond Lillo vernieuwd en met 3 meter verhoogd om Lillo en de haven te beschermen tegen stormtij op de Schelde. Die werken passen in het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter moet beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.

De huidige jachthaven, met plek voor 10 boten in het water en 20 op het droge, wordt verplaatst richting de Schelde. Het Jaagpad op de nieuwe dijk leidt bezoekers naar de nieuwe jachthaven. Tussen het fietspad op de Scheldelaan en de aanlegplaats van De Waterbus komt een nieuwe fietsverbinding.

Langs de Scheldelaan, buiten het dorp, komt een bezoekersparking voor 10 bussen, 118 auto's (waarvan 20 voor personen met een handicap) en ongeveer 100 fietsen. Bewoners kunnen parkeren op de parking in het dorp.

Volgende stappen

Het concept voor fase 2 wordt in 2022 uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, het bekomen van een omgevingsvergunning en de aanstelling van een aannemer kunnen de werken in 2024 van start gaan.

Wie werkt er aan mee?

Het Masterplan Lillo en de herstelling van het Fort Lillo volgens historisch plan uit 1815 zijn een samenwerking tussen de stad Antwerpen, De Vlaamse Waterweg NV en het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Sigmaplan

Meer informatie over het Sigmaplan,kan je hier raadplegen.