Contacteer stad Antwerpen

Retributiereglement met betrekking tot het parkeren op de openbare weg

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Met ingang van 1 februari 2024 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd

 1. op het parkeren van een voertuig daar waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is;
 2. op het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen waar betalend parkeren van toepassing is;
 3. op het parkeren van een voertuig op parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor bewoners.

Artikel 2: Retributieplichtige

De retributie geldt per geparkeerd voertuig en is verschuldigd door de houder van de nummerplaat, dan wel door de gebruikelijke bestuurder wanneer het voertuig is ingeschreven op naam van een rechtspersoon en die rechtspersoon de gebruikelijke bestuurder heeft laten registreren in de Kruispuntbank van de voertuigen.

Artikel 3: Definities

 • Parkeervergunningszone of zonale geldigheid van de parkeervergunning: De zone (waar een beperkte parkeertijd van kracht is met bijzondere parkeerregeling voor personen die in het bezit zijn van een gemeentelijke parkeervergunning en/of waar voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners gelegen zijn) waarin de houder van een gemeentelijke parkeervergunning mag parkeren. De afbakening van deze zone wordt aan de houder van de gemeentelijke parkeervergunning meegedeeld bij het bekomen van de parkeervergunning en is ook raadpleegbaar op de website.
 • Stratenzones / parkeerzones / tariefzones: De indeling van de straten en gebieden in tariefzones zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in een besluit ‘parkeerzonering in alle districten’.
 • Zonecode: Het gebied gekoppeld aan het nummer dat terug te vinden is op de automaten en parkeerinformatieborden in de straat. De afbakening van dit gebied is ook op de website raadpleegbaar.
 • Parkeerinformatiebord: Parkeerautomaat vervangend informatiebord waar het nummer van de zonecode op staat, alle informatie om met een app of sms te betalen en de locatie van de dichtstbijzijnde parkeerautomaat wordt weergegeven.
 • Parkeerplaats(en) voorbehouden voor bewoners: een parkeerplaats die op basis van (al dan niet zonale) verkeerssignalisatie (opschrift “BEWONERS”) voorbehouden is aan de houders van een geldige gemeentelijke parkeervergunning voor bewoners (bewonerskaart). Daarnaast kunnen ook de houders van andere geldige gemeentelijke parkeervergunningen toegekend op basis van een reglement van de stad Antwerpen gebruik maken van deze voorbehouden parkeerplaatsen zonder aan het forfaitair retributietarief van hoofdstuk 4 van dit reglement te worden onderworpen, op voorwaarde dat het gebruik ervan toegestaan is in de toekenningsmodaliteiten van de betreffende gemeentelijke parkeervergunning.

Tot slot zullen ook motorvoertuigen gebruikt door personen met een handicap op deze voorbehouden parkeerplaatsen kunnen parkeren mits voldaan is aan de vrijstellingsregeling beschreven in artikel 13, vierde lid (hoofdstuk 6) van dit reglement.

 • Provider: Een door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG aangeduide dienstverlener die op digitale wijze (bv. via app, en/of internet en/of sms, en/of …) de mogelijkheid biedt aan parkeerders om onder bepaalde modaliteiten een parkeerrecht te verwerven en/of om een parkeersessie te starten en te stoppen. 

 

Hoofdstuk 2. Parkeren in een straat of zone waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is

Artikel 4: Richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf

Bij inname van een parkeerplaats waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is, dient de aankomsttijd (de pijl van de parkeerschijf dient geplaatst te worden op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst bij inname van de parkeerplaats) verplicht aangeduid te worden op de parkeerschijf en dient deze zichtbaar en leesbaar aangebracht te worden achter de voorruit van het voertuig of als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig.

Het gebruik van automatische parkeerschijven is verboden.

Het plaatsen van meerdere parkeerschijven in het voertuig is verboden.

Artikel 5: Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

 • gratis voor de parkeertijd die toegelaten is ingevolge de aangebrachte verkeerssignalisatie en op voorwaarde dat de richtlijnen inzake het gebruik van de parkeerschijf werden nageleefd overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • er is een forfaitaire retributie verschuldigd van 44 euro wanneer er in het geparkeerde voertuig geen parkeerschijf is aangebracht conform het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer of wanneer de toegelaten gratis parkeertijd  overschreden werd.
  Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf opeenvolgende uren vanaf het ogenblik van de vaststelling van de retributie en tot uiterlijk het einde van de kalenderdag. Dit forfaitair tarief is enkel geldig in de blauwe zone waar het voertuig geparkeerd stond op het ogenblik van de vaststelling van de retributie.

Artikel 6 : Betaling

De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief, via overschrijving op de bankrekening van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de kennisgevingsbrief die verstuurd wordt naar de retributieplichtige.

 

Hoofdstuk 3. Parkeren op parkeerplaatsen waar betalend parkeren van toepassing is

Artikel 7 : Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Tarief 1 of forfaitair tarief:

Er is een forfaitaire retributie verschuldigd van 44 euro wanneer het voertuig op het moment van de vaststelling niet voorzien is van een geldig parkeerbewijs. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf opeenvolgende betalende uren vanaf het ogenblik van de vaststelling van de retributie en tot uiterlijk het einde van de kalenderdag. Het forfaitair tarief is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode waar het voertuig geparkeerd stond op het ogenblik van de vaststelling van de retributie. 

Tarief 2 of tarief voor kortparkeren (maximum toegelaten parkeertijd volgens de aanduidingen op de parkeerautomaat en/of het parkeerinformatiebord):

 1. 2,30 euro voor het eerste uur, 3,40 euro voor het tweede uur en 5,70 euro voor het derde uur in stratenzone A;
 2. 1,20 euro voor het eerste uur en 1,60 euro per uur voor de volgende uren in stratenzone B en C;
 3. 0,80 euro per uur in stratenzone D;
 4. 3,80 euro voor 30 minuten in de stratenzone E;
 5. 0,80 euro per uur in stratenzone F, waarbij er voor elke nummerplaat (per zonecode en per kalenderdag) een nultarief geldt voor (maximum) het eerste uur en het tweede uur van de eerste parkeersessie. Het nultarief is dus niet meer van toepassing op alle volgende parkeersessies in dezelfde zonecode op dezelfde kalenderdag.

Het aangekochte parkeerrecht voor kortparkeren is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode waar de parkeersessie gestart werd.

Tarief 3 of dagtarief:

 1. een ondeelbare betaling van 5,70 euro voor een periode van maximaal 10 opeenvolgende uren in stratenzone C, maximaal geldig tot het einde van de kalenderdag;
 2. een ondeelbare betaling van 4,00 euro voor een periode van maximaal 10 opeenvolgende uren in stratenzone F, maximaal geldig tot het einde van de kalenderdag.

Het aangekochte parkeerrecht is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode waar de parkeersessie gestart werd.

Tarief 4 of tarief voor maximum 10 minuten parkeren:

Gratis voor maximum 10 minuten parkeren. Voor elke nummerplaat is het aantal gratis parkeersessies beperkt tot één parkeersessie per zonecode per kalenderdag. Het gratis parkeren voor maximum 10 minuten parkeren is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode  waar de parkeersessie gestart werd. Dit parkeerrecht is beschikbaar bij registratie van de nummerplaat aan de parkeerautomaat of via een provider (niet beschikbaar via sms). Dit parkeerrecht is niet beschikbaar in stratenzone F.

Tarief 5 of weektarief:

Een weektarief geeft voor 7 opeenvolgende periodes van 24 daguren een parkeerrecht voor één zonecode (en dit ongeacht het effectieve aantal dagen en uren dat er betalend parkeren van toepassing is in deze opeenvolgende periodes).

Het parkeerrecht is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode waarvoor het aangekocht wordt. Dit parkeerrecht is niet beschikbaar in stratenzones A, B, D en E en in straten die in de ‘zonereglementen beperkte parkeertijd’ vermeld staan als winkelstraten.

Volgende tarieven zijn van toepassing:

 1. een ondeelbare betaling van 28,50 euro in de stratenzone C;
 2. een ondeelbare betaling van 20,00 euro in de stratenzone F.

Tarief 6 of vier-wekentarief:

Een vier-wekentarief geeft voor 28 opeenvolgende periodes van 24 daguren een parkeerrecht voor één zonecode (en dit ongeacht het effectieve aantal dagen en uren dat er betalend parkeren van toepassing is in deze opeenvolgende periodes).

Het parkeerrecht is enkel geldig in het gebied gekoppeld aan de zonecode waarvoor het aangekocht wordt. Dit parkeerrecht is niet beschikbaar in stratenzones A, B, D en E en in straten die in de ‘zonereglementen beperkte parkeertijd’ vermeld staan als winkelstraten.

Volgende tarieven zijn van toepassing:

 1. een ondeelbare betaling van 114,00 euro in de stratenzone C;
 2. een ondeelbare betaling van 80,00 euro in de stratenzone F.

Artikel 8: BTW

De bedragen vermeld onder tarief 2, tarief 3, tarief 5 en tarief 6 zijn als btw-inclusief te beschouwen.

Op uitdrukkelijk verzoek van een btw-belastingsplichtige afnemer kan er op maandelijkse basis een factuur opgemaakt worden voor parkeergelden onder tarieven 2, 3, 5 en 6. Deze maandelijkse factuur moet ten laatste worden aangevraagd op de 10e van de maand volgend op de maand waarin de parkeergelden betaald werden.

In geval van facturatie wordt een administratieve kost van 12,00 euro aangerekend.

Artikel 9: Betaling en andere toepasselijke modaliteiten

De betaling van de retributie dient als volgt te gebeuren:

1. Voor tarief 1 (forfaitair tarief): binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief, via overschrijving op de bankrekening van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de kennisgevingsbrief die per post verstuurd wordt naar de retributieplichtige.

Een betaald parkeerbewijs dat niet geldig was op het ogenblik van de vaststelling wordt niet in

mindering gebracht van het forfaitair tarief.

2. Voor tarief 2 (tarief voor kortparkeren) en tarief 3 (dagtarief): bij inname van de parkeerplaats

door het gebruik van elektronische of digitale betaalmiddelen:

 • door aanmelding met nummerplaatingave en dit volgens de instructies van de provider of volgens de wijze aangeduid op de parkeerautomaten of op de parkeerinformatieborden die in de betaalzone verspreid opgesteld staan.
 • door het gebruik van een betaalkaart, op de wijze aangeduid op de parkeerautomaat.

3. Voor tarief 4 (tarief voor maximum 10 minuten parkeren): 

Om gebruik te kunnen maken van dit tarief, dient bij inname van de parkeerplaats de nummerplaat geregistreerd te worden op de wijze zoals aangeduid op de parkeerautomaat of via een provider (niet beschikbaar via sms).

4. Voor tarief 5 (weektarief) en tarief 6 (vier-wekentarief):

Het parkeerrecht wordt voorafgaandelijk aangekocht via een provider die een dergelijk parkeerrecht aanbiedt, door het gebruik van elektronische of digitale betaalmiddelen. Dit parkeerrecht kan niet aangekocht worden via een parkeerautomaat.

Na bevestiging van aankoop door de provider, kan van het parkeerrecht gebruik worden gemaakt voor de vastgestelde periode.

5. Bij defect van de parkeerautomaat dient de parkeerschijf te worden gebruikt waarbij de regelgeving van de parkeerschijf geldt en dus maximaal 2 uur geparkeerd kan worden. Indien een langere parkeerduur dan 2u gewenst is, dient een alternatieve betalingswijze te worden gekozen.

6. Bij de registratie van de nummerplaat is de klant verantwoordelijk voor het juist invoeren van de nummerplaat van zijn/haar voertuig.

7. Er dient geen parkeerticket achter de voorruit gelegd te worden aangezien het parkeerrecht digitaal wordt toegekend.

8. Een parkeerrecht is enkel geldig voor de nummerplaat waarvoor het aangekocht werd, is niet overdraagbaar en niet-restitueerbaar.

9. In de stratenzone A en stratenzone B dient er (voor eenzelfde nummerplaat) een minimale onderbreking te zijn van vijftien minuten tussen de aankoop van twee opeenvolgende parkeerrechten (conform tarief 2) in dezelfde zonecode.

 

Hoofdstuk 4. Parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor bewoners

Artikel 10: Tarieven

De retributie wordt als volgt vastgesteld:

Er is een forfaitaire retributie verschuldigd van 44 euro wanneer het voertuig op het moment van de vaststelling niet beschikt over een geldige gemeentelijke parkeervergunning die (rekening houdende met de zonale geldigheid van de betreffende parkeervergunning) het gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen voor bewoners toelaat. Deze forfaitaire retributie geeft recht op een parkeertijd van maximum vijf opeenvolgende uren vanaf het ogenblik van de vaststelling van de retributie. Het forfaitair tarief is enkel geldig in de zone waar het voertuig geparkeerd stond op het ogenblik van de vaststelling van de retributie. 

In afwijking van artikel 13 van dit reglement wordt dit forfaitair tarief ook toegepast op zon- en wettelijke feestdagen (met inbegrip van 11 juli).

Artikel 11: Betaling en andere toepasselijke modaliteiten

De betaling van de forfaitaire retributie dient als volgt te gebeuren: binnen de tien kalenderdagen na ontvangst van de kennisgevingsbrief, via overschrijving op de bankrekening van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, overeenkomstig de richtlijnen vermeld op de kennisgevingsbrief die per post verstuurd wordt naar de retributieplichtige.

 

Hoofdstuk 5. Stratenzones

Artikel 12: Stratenzones

De indeling van de straten en gebieden in tariefzones wordt vastgesteld door het college van

burgemeester en schepenen in een besluit ‘parkeerzonering in alle districten’. De aanduiding van de dagen en uren waarop de tarieven vermeld in artikel 7 van toepassing zijn alsook de duur van de

toegestane parkeertijd, worden vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen in de

‘zonereglementen beperkte parkeertijd’.

 

Hoofdstuk 6. Vrijstellingen

Artikel 13: Vrijstellingen

Tenzij anders geldende bepalingen is op zondag de retributie enkel verschuldigd indien dit

vermeld wordt op de signalisatie. Wettelijke feestdagen en 11 juli worden voor de toepassing

van dit reglement gelijkgesteld met een zondag.

Houders van een geldige gemeentelijke parkeervergunning zijn de retributies bedoeld in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 niet verschuldigd voor het parkeren in de parkeervergunningszone waarvoor de vergunning werd uitgereikt. Deze vrijstelling geldt niet in winkelstraten die vermeld staan in de ‘zonereglementen beperkte parkeertijd’ (met inbegrip van de stratenzone E), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de uitgereikte gemeentelijke parkeervergunning.

De bepalingen van hoofdstuk 2 van dit reglement zijn niet van toepassing op de motorvoertuigen gebruikt door personen met een handicap, voor zover de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig is aangebracht.

De bepalingen van hoofdstuk 3 (behoudens wanneer er geparkeerd wordt in de stratenzone E) en van hoofdstuk 4 van dit reglement zijn niet van toepassing op de motorvoertuigen gebruikt door personen met een handicap voor zover cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden: (i) de speciale kaart, bedoeld in artikel 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig is aangebracht en (ii) de nummerplaat van het motorvoertuig waarmee de houder van de speciale kaart parkeert voorafgaandelijk werd geregistreerd bij Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende uitvoeringsmodaliteiten bepalen met betrekking tot deze voorafgaandelijke registratieplicht. Motorvoertuigen die worden ingezet voor vervoer als professionele activiteit (bv. taxivoertuigen), alsook motorvoertuigen met een commerciële nummerplaat (proefritten-, handelaars- of beroepsplaat), komen niet in aanmerking voor het verrichten van een registratie. Voorgaande vrijstellingsregeling geldt niet voor de bepalingen van hoofdstuk 3 wanneer het motorvoertuig gebruikt door personen met een handicap geparkeerd wordt in de stratenzone E (zoals bedoeld in artikel 7 van dit reglement).

 

Hoofdstuk 7. Procedure bij niet-betaling

Afdeling 1: Invordering in toepassing van artikel 177, 2e lid Decreet over het lokaal bestuur

Artikel 14: Onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen

Artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale

schuldvorderingen.

Artikel 15: Onbetwistbaar en opeisbaar karakter vaststellen

Vooraleer de financieel directeur gebruik kan maken van de bevoegdheid voorzien in artikel 177, 2e lid van het Decreet over het lokaal bestuur dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn:

 • De retributieplichtige wordt verwittigd van de vaststelling van de retributie door middel van een kennisgevingsbrief. Er wordt daarin een betalingstermijn van 10 kalenderdagen vooropgesteld.
 • Indien niet betaald wordt binnen de gestelde termijn wordt een aanmaning verzonden per gewone post, met een betalingstermijn van 20 kalenderdagen.
 • Indien niet betaald werd voor het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning wordt een aangetekende aanmaning verzonden waarin andermaal wordt aangemaand om binnen een termijn van 10 kalenderdagen tot spontane betaling van de schuld over te gaan. Deze aanmaning vermeldt dat de schuld zal worden ingevorderd door middel van een dwangbevel in toepassing van artikel 177, 2e lid van het Decreet over het lokaal bestuur indien binnen de vooropgestelde termijn van 10 kalenderdagen geen betaling gebeurt.
 • Wanneer na het verstrijken van deze periode geen betaling is gebeurd kan de gedwongen procedure zoals voorzien in artikel 177, 2e lid van het Decreet over het lokaal bestuur effectief worden ingezet.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn van de aangetekende aanmaning worden eventuele bezwaren niet meer in behandeling genomen.

Artikel 16: Het dwangbevel

Het dwangbevel maakt melding van:

 • de juiste schuldenaar;
 • de oorzaak en detail van de schuld (deze gegevens worden overgenomen uit de  kennisgevingsbrief);
 • het feit dat het dwangbevel wordt uitgevaardigd in uitvoering van artikel 177, 2e lid van het Decreet over het lokaal bestuur;
 • uitvoerbaarverklaring door het college van burgemeester en schepenen.

Het dwangbevel wordt door de financieel directeur “voor echt” verklaard en door hem

ondertekend. Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het college van

burgemeester en schepenen.

Het dwangbevel wordt betekend bij deurwaardersexploot. Dit exploot bevat alle vermeldingen van enig ander deurwaardersexploot.

Afdeling 2: Invordering door middel van dagvaarding

Artikel 17: Procedure

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG of in voorkomend geval een door haar aangestelde concessiehouder kan zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen, mits naleving van de volgende procedure:

 • De retributieplichtige wordt verwittigd van de vaststelling van de retributie door middel van een kennisgevingsbrief. Er wordt daarin een betalingstermijn van 10 kalenderdagen vooropgesteld.
 • Indien niet betaald wordt binnen de gestelde termijn wordt een aanmaning verzonden per gewone post, met een betalingstermijn van 20 kalenderdagen.
 • Indien niet betaald werd voor het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste aanmaning wordt een aangetekende aanmaning verzonden waarin andermaal wordt aangemaand om binnen een termijn van 10 kalenderdagen tot spontane betaling van de schuld over te gaan.
 • Indien niet betaald werd voor het verstrijken van de betalingstermijn van de aangetekende aanmaning wordt het dossier overgemaakt aan de deurwaarder voor verdere invordering.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn van de aangetekende aanmaning worden eventuele bezwaren niet meer in behandeling genomen. 

 

Hoofdstuk 8. Bezwaarprocedure

Artikel 18: Bezwaren

Bezwaren kunnen via het online portaal van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG of per brief (gewone post) worden ingediend. Over het bestaan van en de wijze van toegang tot het online portaal wordt de retributieplichtige in kennis gesteld via de kennisgevingsbrief. Het bezwaar per brief moet worden gericht aan Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen.

Bezwaren worden enkel in behandeling genomen voor zover de betalingstermijn

van de aangetekende aanmaning nog niet is verstreken.

Bij het indienen van een tijdig bezwaar worden de invorderingsprocedures van hoofdstuk 7, gedurende de behandelingsduur van het bezwaar, tijdelijk opgeschort.

Indien er geopteerd wordt om voor meerdere dossiers een bezwaar in te dienen via het online portaal, moet er per dossier een bezwaar worden ingediend om de invorderingsprocedure voor elk dossier tijdelijk op te schorten. Dit geldt ook wanneer de bezwaren betrekking hebben op een voertuig met dezelfde nummerplaat.

Bij het indienen van een bezwaar dient steeds het juiste e-mailadres (bezwaar via het online portaal) of het juiste postadres (bezwaar per brief) te worden vermeld, zodat het antwoord van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG naar het meegedeelde adres kan worden verstuurd. Eventuele invorderingskosten die het gevolg zijn van een onjuist of een onvolledig opgegeven e-mailadres of postadres, blijven ten laste van de retributieplichtige.

Na ontvangst van het antwoord van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG op het bezwaar beschikt de klant nog over een termijn van acht kalenderdagen, te rekenen vanaf datum van verzending van het antwoord van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG, om een wederantwoord in te dienen. Na behandeling van dit wederantwoord van de klant door Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG wordt de bezwaarprocedure als definitief afgesloten beschouwd.

 

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 19: Administratiekosten

Behoudens de administratiekosten die uitdrukkelijk in dit reglement zijn vastgesteld, worden de in voorkomend geval door de retributieplichtige verschuldigde administratiekosten vastgesteld in een afzonderlijk reglement.

Artikel 20: Bevoegde rechtbanken

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.