Contacteer stad Antwerpen

Werkingssubsidie sportverenigingen

Ben je lid van een sportvereniging uit Borgerhout? Dan komt je vereniging misschien in aanmerking voor een werkingssubsidie van het district.

Wat?

Elk jaar geeft het district Borgerhout met deze werkingssubsidie een financiële ondersteuning aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. Verenigingen die aantonen dat ze inzetten op diversiteit, duurzaamheid, kansarmoede of multidisciplinariteit worden extra beloond. Het reglement is geldig vanaf 1 januari 2023 en kan je onderaan deze infofiche raadplegen. In het reglement vind je onder andere de voorwaarden om in aanmerking te komen. Lees dit grondig door voor je een subsidie aanvraagt.

Voor wie?

Voor alle feitelijke verenigingen of verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) die gevestigd zijn en/of die hun activiteiten of projecten uitoefenen op het grondgebied van het district en voldoen aan de definitie van een sportvereniging: 

Een sportvereniging is een een specifiek sportinitiatief van een groep van mensen die zich als feitelijke vereniging of vzw heeft georganiseerd, met als eerste doelstelling voor alle leden een duurzame sportwerking te organiseren waarbij de fysieke inspanning centraal staat. De beoefende activiteiten staan op de sporttakkenlijst.

Komen niet in aanmerking voor een subsidie:

  • Natuurlijke personen;
  • Professionele verenigingen;
  • Politieke partijen, senioren- en jongerenafdelingen van politieke partijen;
  • Verenigingen die uitsluitend activiteiten met een religieus karakter organiseren (zoals kerken, moskeeën, synagogen, Evangelische verenigingen, …)
  • Vennootschappen;
  • Armoedeverenigingen;
  • Buurtverenigingen;
  • Scholen.

Ook jeugdverenigingen, socio-culturele verenigingen en seniorenverenigingen kunnen een werkingssubsidie aanvragen. Bekijk de juiste pagina’s voor meer informatie.

Wanneer aanvragen?

De subsidie wordt uiterlijk op 1 maart aangevraagd en dit voor het voorgaande kalenderjaar. Enkel volledig ingevulde aanvraagformulieren komen in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Hoe aanvragen?

Je dient een aanvraag in via de verenigingendatabank. Dit gebeurt volledig digitaal. Hou dus zeker alle stukken die je nodig hebt voor de aanvraag bij de hand. Dit zijn facturen van gemaakte kosten, diploma’s van leden, enzovoort.

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van een vragenlijst die je invult. Je vereniging beantwoordt alle vragen en bouwt daarmee een totaalbedrag op. Voor dit bedrag hou je facturen bij van kosten die je vereniging maakte.  

Non-discriminatiecharter district Borgerhout

Borgerhout is een superdivers en levendig district met een sterk en gevarieerd verenigingsleven. Het district is daar fier op en draagt dit uit en gelooft dat iedereen die wenst aansluiting kan vinden bij een vereniging. Het district verwacht dan ook dat de vereniging een open houding aanneemt naar elke geïnteresseerde.

Het district Borgerhout ondersteunt de basiswerking van de vereniging wanneer deze voldoet aan enkele criteria. Eén van deze criteria is het onderschrijven van het non-discriminatiecharter en dit kenbaar maken. Op die manier toont de vereniging aan hun leden, bezoekers, supporters, bestuursleden, enzovoort dat binnen de werking geen plaats is voor discriminatie en racisme.

Het is niet altijd gemakkelijk om te reageren op ongepast gedrag. Daarom voorzien we een toolkit met handvaten om met het charter aan de slag te gaan. De handvaten helpen om effectief te reageren en om een beleid op te stellen. Elke vereniging die werkingsondersteuning aanvraagt, krijgt zo'n toolkit met tips, maar ook posters, stickers en postkaarten. Deze tips en digitale afgeleiden van de poster vind je ook op www.borgerhout.be/samenborgerhout en kan je daar raadplegen en downloaden. 

Hulp nodig?

Heb je een concrete vraag voor je vereniging, neem dan contact met ons op: