Contacteer stad Antwerpen

Jaarabonnement zwembaden | algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor de jaarabonnementen van de stedelijke zwembaden.

1. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de codex van politiereglementen en het retributiereglement voor de stedelijke sportinfrastructuur van de stad Antwerpen.

2. Het abonnement voor de stedelijke zwembaden is één jaar geldig vanaf de dag van aankoop. Het tarief van het abonnement wordt bepaald op het ogenblik van de aankoop. Het is niet mogelijk een lopend abonnement stop te zetten. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op enige terugbetaling. Enkel in geval van overlijden of blijvende invaliditeit van een abonnementhouder die een abonnement heeft aangekocht via een maandelijkse afbetaling, kan het college beslissen om het openstaande saldo kwijt te schelden.

3. Een abonnement wordt pas toegekend na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs.

4. Een abonnement aan het verminderd tarief van categorie B, wordt pas toegekend na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs én de documenten die aangeven waarom de aanvrager aanspraak kan maken op dit verminderd tarief:

  • mensen met een handicap tonen een geldig attest afgeleverd door de federale overheidsdienst sociale zaken / gehandicaptenkaart;
  • houders van een Sodipa-lidkaart of een Portplus-lidkaart tonen een geldige lidkaart;
  • kinderen vanaf 4 jaar tot en met 25 jaar en senioren vanaf 65 jaar tonen hun identiteitskaart;
  • Leden van de lokale politie van Antwerpen tonen hun lidkaart van de Sociale Dienst van de politie.

5.  Het zwemabonnement is voorbehouden aan natuurlijke personen, strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en uitsluitend geldig voor individueel gebruik door de abonnementhouder zelf.

6. Door de aankoop van een jaarabonnement verbindt de abonnee zich er toe om, bij het gebruik ervan zowel het abonnement alsook zijn/haar identiteitsbewijs spontaan te tonen indien dit gevraagd wordt door een personeelslid van een stedelijk zwembad. Het is mogelijk om een jaarabonnement voor 25-meterbaden te upgraden naar een jaarabonnement voor alle stedelijke zwembaden, inclusief 50-meterbaden en het openluchtzwembad. De voorwaarden daarvoor zijn bepaald in het retributiereglement voor de stedelijke sportinfrastructuur van de stad Antwerpen.

7. De abonnee die, buiten het geval van diefstal of verlies, zijn/haar abonnementskaart of identiteitskaart niet kan voorleggen, kan het zwembad pas betreden na aankoop en onder de voorwaarden van een individueel toegangsticket.

8. Indien de aanvrager kiest voor een gespreide betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld, ontvangt de abonnee maandelijks een factuur gedurende 12 maanden. Hiervoor moet het aanvraagformulier gespreide betaling ingevuld worden. Indien de abonnee een minderjarig persoon is, moet het aanvraagformulier gespreide betaling ingevuld worden door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

9. Diefstal of verlies van de abonnementskaart moet onmiddellijk gemeld worden aan het onthaal van een zwembad, zodat de gestolen/verloren kaart geannuleerd kan worden. De abonnee moet in dit geval een nieuwe abonnementskaart aankopen aan het tarief bepaald in het retributiereglement voor “vergoeding te betalen bij het verlies van een toegangsbadge”.

10. De houder van een zwemabonnement kan tijdens de publiek toegankelijke uren van het zwembad in principe genieten van een zwembeurt die onbeperkt is in tijdsduur. Indien specifieke omstandigheden dit vereisen (bv. benaderen van de maximale bezoekerscapaciteit, moeilijkheden, ongeval…) kan het zwembadpersoneel de duur van de zwembeurt beperken tot één uur.

11. Bij vaststelling van (poging tot) fraude of misbruik van een jaarabonnement voor de stedelijke zwembaden, wordt het abonnement onmiddellijk ingetrokken zonder dat enige financiële compensatie mogelijk is. In het geval van een jaarabonnement met gespreide betaling blijven de nog te vervallen termijnen evenzeer verschuldigd. De intrekking van het abonnement doet geen afbreuk aan mogelijk bijkomende sancties zoals onmiddellijke verwijdering uit het zwembad, een administratieve boete en/of een toegangsverbod voor één of alle stedelijke zwembaden.

12. Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek kan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, indien uitzonderlijke omstandigheden het rechtvaardigen, afwijkingen op dit reglement toestaan. Het uitzonderlijk karakter zal slechts door de stad Antwerpen beoordeeld worden.

13. Indien het abonnement door overmacht aan de kant van de stad Antwerpen niet gebruikt kan worden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om de duurtijd van de abonnementen automatisch te verlengen.

Dit artikel is gedeeld door