Contacteer stad Antwerpen

Wat is m.e.r.?

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Het doel van een milieueffectrapportage is om de mogelijke gevolgen van plannen, programma's of projecten voor het milieu en de gezondheid van mensen in kaart te brengen. Op deze manier kunnen deze gevolgen op gelijke wijze worden meegenomen bij het opstellen en nemen van beslissingen over deze plannen, programma's of projecten, samen met andere aspecten en belangen. 

Wanneer valt een project onder de m.e.r.-screeningsnota? 

Als een project onder een van één van de rubrieken van bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 valt, kan de initiatiefnemer ervoor kiezen om een project-MER op te stellen. In de meeste gevallen kan de initiatiefnemer er echter ook voor kiezen om de project-m.e.r.-screeningsprocedure te doorlopen. Bij deze screening beslist de bevoegde administratie per geval of er significante milieueffecten worden verwacht voor de bijlage III-projecten. De bevoegde administratie is de overheidsinstantie die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag. Bij deze beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de omvang van het project, maar ook naar andere relevante criteria, zoals de aard en locatie van het project, de kenmerken van de effecten, de cumulatie met andere projecten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. 

Hoe maak ik een m.e.r.-screening op? 

Voor activiteiten die onderworpen zijn aan de m.e.r.-screeningsplicht, is het belangrijk dat de vergunningsaanvraag voldoende informatie bevat over de impact op alle relevante disciplines (lucht, geluid, water, natuur, enz.) tijdens zowel de aanleg-/werffase als de exploitatiefase. Op deze manier kan de opstelling van een milieueffectrapport (MER) worden vermeden. Het is dus in jouw belang om je aanvraag zo goed mogelijk te onderbouwen. Dit geldt vooral als een activiteit net onder de m.e.r.-drempel valt of in de buurt van een beschermd gebied gelegen is, zoals een Natura 2000- of VEN-gebied. 

De project-m.e.r.-screening moet opgenomen worden in de omgevingsvergunning. Het is niet langer mogelijk om een apart project-m.e.r.-screeningsformulier of een informele screening in te dienen. In de praktijk volstaat het om de vragen in het omgevingsloket correct in te vullen. De beslissing over de project-m.e.r.-screening moet worden genomen door de vergunningverlenende autoriteit bij de beoordeling van de ontvankelijkheid en volledigheid, binnen een termijn van 30 dagen. Als er binnen deze termijn geen beslissing wordt genomen, moet dit uiterlijk binnen 90 dagen gebeuren. 

Het Team Omgevingseffecten publiceerde op haar website een'Algemene handleiding project-m.e.r.-screening'. Deze algemene handleiding is een leidraad voor de initiatiefnemer die een project-m.e.r.-screening moet uitvoeren en voor de instantie die deze moet beoordelen en een beslissing moet nemen over de project-MER-plicht. De handleiding bevat naast een groot aantal FAQ’s ook een praktische wegwijzer bij het invullen van de aanvraag.  

Voorbeelden van veelvoorkomende m.e.r.-screeningsplichtige projecten: 

Dit artikel is gedeeld door