Contacteer stad Antwerpen

GAS-boete voor beperkte snelheidsovertredingen

De aanpak van snelheidsovertredingen heeft een hoge prioriteit voor de stad Antwerpen. Daarom kan de stad sinds 11 oktober 2023 gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen op het grondgebied van de stad Antwerpen. Het gaat om overtredingen van maximaal 20 km per uur t.a.v. de toegelaten maximumsnelheid in het snelheidsregime 30 en 50. De overtredingen worden vastgesteld met camera’s.

Auto op straat in zone 30

Overdreven snelheid vormt een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. De aanpak van snelheidsovertredingen vormt overeenkomstig het bestuursakkoord 2019-2024 dan ook een duidelijke prioriteit. Naast verkeersinfrastructuur die de gewenste snelheid op permanente wijze afdwingt (uitrol zone 30, verkeersremmers,…) wordt ook ingezet op de gerichte handhaving van asociaal rijgedrag en overdreven snelheid.  

Boetebedragen

Stad Antwerpen kan, mits tussenkomst van de aangestelde sanctionerend ambtenaar, GAS-boetes opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen op het grondgebied van de stad. Het gaat om overtredingen van maximaal 20 km/u t.a.v. de toegelaten maximumsnelheid in zones 30 en 50. De overtredingen worden vastgesteld met camera’s.

De boetebedragen zijn wettelijk vastgelegd, en zijn dezelfde als bij klassieke verkeersboetes. Afhankelijk van hoe snel je reed zijn volgende bedragen van toepassing:

  • voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten maximumsnelheid bedraagt de GAS-boete 53 euro;
  • binnen de bebouwde kom, in een zone 30 en schoolomgeving wordt deze som van 53 euro met telkens 11 euro vermeerderd voor elke bijkomende km/u waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden (bv. 11 km/u te snel in zone 30 = 53 + 11 = 64 euro);
  • in alle andere gevallen wordt deze som van 53 euro vermeerderd met telkens 6 euro voor elke bijkomende km/u waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden (bv. 11 km/u te snel in zone 50 (niet-bebouwde kom) = 53 + 6 = 59 euro).

Betaling

Je zal een brief ontvangen van de sanctionerend ambtenaar met afschrift van het proces-verbaal en het verzoek om binnen 30 dagen tot betaling van de geldboete over te gaan. Je kan enkel betalen via overschrijving. Cash betalingen of betalingen per cheque kunnen niet aanvaard worden. Indien je niet tijdig betaalt, zal je aanmaningen ontvangen die extra kosten met zich zullen meebrengen.

Bezwaar indienen

Je kan een bezwaar indienen via e-mail naar gas_snelheid@antwerpen.be of via brief (gericht aan het college van burgemeester en schepenen, GAS 5, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen) en dit binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving door de sanctionerend ambtenaar. Als je zelf niet de bestuurder was, kan je hier de werkelijke bestuurder doorgeven. Dit alles verloopt uitsluitend schriftelijk. Vermeld telkens duidelijk uw dossiernummer. Dit vind je onderaan, op elke pagina van de bijlagen, na de vermelding: “dossier”.

De sanctionerend ambtenaar zal binnen 90 dagen na ontvangst van je bezwaar een beslissing nemen. Indien je argumenten niet aanvaard worden en de boete behouden blijft, krijg je opnieuw een betalingstermijn van 30 dagen.

Ga je niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar, kan je hoger beroep indienen d.m.v. een verzoekschrift gericht aan de politierechtbank van Antwerpen (Bolivarplaats 20/3, 2000 Antwerpen). De politierechter gaat de wettelijkheid en het bedrag van de boete na. Het vonnis is niet vatbaar voor hoger beroep.

Let op, als je de boete betaalt, wordt dit aanzien als een erkenning van schuld en zal je bezwaar of informatie omtrent een andere bestuurder niet behandeld worden.

Let op, financiële vragen over bv. een betaling, afbetalingsplan of openstaand saldo moeten aan de financiële dienst gericht worden via e-mail naar gas.lez@antwerpen.be.

Privacyverklaring bij inning van GAS 5

Bekijk de privacyverklaring

Lees meer