Contacteer stad Antwerpen

Uitbaters voor 2 kinderopvanglocaties gezocht!

De stad stelt 2 gebouwen ter beschikking voor een toekomstige uitbater van een kinderdagverblijf. Het betreft panden in de Houthulststraat (Merksem) en Tweegezusterslaan (Deurne).

Kind kijkt uit raam.

In deze twee panden werd vroeger reeds kinderopvang uitgebaat. De Houthulststraat is – naast schilder- en inrichtingswerken – instapklaar. In het pand in de Tweegezusterslaan zijn nog werken nodig. De concessionaris voert deze werken uit, de stad Antwerpen financiert via een toelage.

De panden worden verhuurd door middel van een concessie. De concessievergoeding is 66 euro per kindplaats per maand. Het eerste jaar wordt de vergoeding in verhouding gebracht tot het aantal voltijds equivalent ingeschreven kinderen. De uitbater dient los meubilair, zoals bedjes en verzorgingstafels en huishoudtoestellen, zelf te voorzien.

De concessie kent een looptijd van 10 jaar en is eenmaal verlengbaar met 5 jaar. 

Opstart is verplicht binnen de 3 maanden na ondertekening van de concessieovereenkomst of na oplevering van de werken. De concessiehouder moet zelf de vergunning van Kind & Gezin aanvragen. Indien de concessiehouder niet beschikt over trap 2 subsidies, moet hij werken met de kinderopvangtoelage van stad Antwerpen. De kandidaat moet rekening houden met de voorwaarden zoals bepaald in toelagereglement van de kinderopvangtoelage.

Het verhuizen van bestaande kindplaatsen - indien de uitbater al een opvanglocatie heeft - naar het pand is toegestaan. Kandidaten kunnen indienen voor één of beide panden.
 

Pand 1: Houthulststraat 24, 2170 Merksem

Dit pand werd enkele jaren geleden verbouwd tot een kinderdagverblijf. Het verblijf omvat 2 leefgroepen: 1 van 16 kindplaatsen (gelijkvloers) en 1 van 8 kindplaatsen (eerste verdieping). Er is een grote stadstuin én een terras voor de kinderen. Daarnaast beschikt het kinderdagverblijf over een kleinere keuken om voeding op te warmen en een trappenhal. Er is geen lift aanwezig. De tweede verdieping is een personeelsverdieping met een eetruimte en een vergaderzaal.

Dit pand is momenteel al ingericht als kinderdagverblijf. Kinderopvang Fabelfee verhuisde in februari 2023 naar een nieuwe locatie in district Merksem.

Dit pand is instapklaar op kleine werkjes na. Voor de aankoop van materiaal en deze kleine werken kan de kandidaat de investeringstoelage van de stad Antwerpen aanvragen. 

Gevel Houthulststraat
Gevel Houthulststraat

Aantal kindplaatsen: 24
Concessievergoeding: 1.584,00 euro / maand. Dit bedrag wordt geïndexeerd. 
Voorziene datum van start ingebruikname: 1 september 2024

Alle informatie staat in onderstaande documenten. Lees deze zeer goed na!

Kom een bezoek brengen

Je kan het pand bezoeken op vrijdag 3 mei 2024 om 11.30 uur. Kom je graag een kijkje nemen? Stuur dan een e-mail naar ellen.vansteenberge@antwerpen.be met vermelding van je naam en het aantal personen die we kunnen verwachten.

Pand 2: Tweegezusterslaan 96, 2100 Deurne

In dit pand organiseerde de stedelijke kinderopvang vroeger ook een kinderdagverblijf. De locatie is geschikt voor 28 kinderen (tweemaal 14). De leefgroepen liggen op de eerste en tweede verdieping. Op het gelijkvloers is de keuken en een bureau gesitueerd. De locatie heeft een kleine koer als buitenruimte.

Er zijn opfrissingswerken nodig om opnieuw een kwalitatieve werking uit te bouwen. De kandidaat doet een voorstel van verbouwingswerken (sommige werken zijn verplicht) en geeft op basis van offertes mee hoeveel deze zullen kosten. De investering wordt door de stad Antwerpen betaald. De toelage bedraagt maximaal 110% van het offertebedrag indien er onvoorziene meerkosten zijn.

Aantal kindplaatsen: 28
Concessievergoeding: 1.838 euro / maand. Dit bedrag wordt geïndexeerd. 
Voorziene datum van start ingebruikname/werken: 1 september 2024

Alle informatie staat in onderstaande documenten. Lees deze zeer goed na!

Kom een bezoek brengen

Je kan het pand bezoeken op vrijdag 3 mei 2024 om 9.30 uur. Kom je graag een kijkje nemen? Stuur een e-mail naar ellen.vansteenberge@antwerpen.be met vermelding van je naam en het aantal personen die we kunnen verwachten.

Hoe je kandidaat stellen?

Lees het bestek en de concessieovereenkomst. In deze documenten lees je hoe je kandidaat te stellen én wat je rechten en plichten zijn tijdens de looptijd van de concessie. 

Enkele belangrijke elementen uit het bestek:

Stuur je offerte via mail naar matthias.bryssinck@antwerpen.be uiterlijk tegen vrijdag 21 juni 2024, 9 uur. In deze mail moeten volgende stukken bijgevoegd worden:

 • het ingevulde offerteformulier (zie bijlage bij het bestek)
 • jouw dossier: alle documenten waarop de kandidatuur beoordeeld zal worden (pedagogische beleidstekst, financieel plan, businessplan ...)
 • indien relevant: duidelijkheid over onderaanneming

De stukken “Deel A (inzake uitsluitingsgronden) van het Document van Voorlopig Bewijs " en het "Uittreksel uit het strafregister" of “De bewijzen van de uitsluitingsgronden” moet je nog niet direct doormailen. Je moet deze documenten pas doormailen op vraag van stad Antwerpen. De stad vraagt deze documenten enkel op aan de kandidaat die in aanmerking komt voor gunning op basis van de gunningscriteria. Aan de kandidaat die in aanmerking komt voor gunning wordt gevraagd om zijn definitieve offerte elektronisch in te dienen en te ondertekenen via E-tendering. Deze uitnodiging verstuurt stad Antwerpen na beoordeling van de dossiers. 

Hoe beslist de stad Antwerpen? 

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de concessie van de stadspanden. 

Alle dossiers worden nagekeken en beoordeeld. Dit op basis van volgende gunningscriteria: 

 • voorstel van werken (niet relevant voor het pand Houthulststraat)
 • projectvoorstelling en pedagogisch beleid op basis van 6 dimensies van MemoQ
 • het toewijzings- en opnamebeleid en de samenwerking met het (lokaal) contactpunt kinderopvang
 • het organisatieplan
 • de omgevingsanalyse 
 • het commercieel plan
 • het financieel plan 
 • het aantal nieuwe opvangplaatsen die de kandidaat zal realiseren

Meer info hierover vind je in het bestek.

Ook interessant