Contacteer stad Antwerpen

Het eerste plan voor de heraanleg van de buurtpleinen Kortestraat, Karel Pomastraat en Druivenstraat

Het district Wilrijk wil meer ruimte maken voor groen en water in de Kortestraat, Karel Pomastraat, Druivenstraat en Godshuisstraat. Dit zorgt niet alleen voor meer woonkwaliteit, maar ook voor een betere opvang van overvloedige regen of verkoeling tijdens warme zomerdagen. 

 

Heraanleg buurtpleinen Kortestraat, Druivenstraat, Karel Pomastraat

Waarom een heraanleg?

Vandaag bestaat het projectgebied uit verschillende, eenvoudige groene pleintjes. Tussen de pleintjes ligt veel verharding. Het huidige speelterrein is aan vernieuwing toe. De toegang tot de wijk (via Godshuisstraat) is momenteel afgesloten. De verlichting is verouderd en moet vernieuwd worden.

Door de inrichting van de pleintjes te optimaliseren, wordt een samenhangende groenzone gemaakt. Dit zorgt voor een verhoogde verblijfskwaliteit voor de verschillende gebruikers. Daarnaast kan ingezet worden op een maximale verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Het speelterrein kan fantasievol, aantrekkelijk en uitdagend ingericht worden met een natuurlijke integratie in het projectgebied.

 

Het projectgebied bestaat uit verschillende pleintjes, los van elkaar.
De doorgang van de Jules Moretuslei naar de Godshuisstraat is momenteel afgesloten.

Hoe betrekken we de bewoners?

Alvorens tot een definitief plan te komen, worden bewoners via een inspraaktraject betrokken bij de opmaak van een plan. Bewoners krijgen tijdens zo’n traject de kans om aan te geven wat ze goed vinden en wat beter kan. 

 • Pop-up zomertuin en bevraging: in de zomer van 2020 verbonden we via een tijdelijke verkeersaanpassing twee pleintjes. Zo werd de omgeving aantrekkelijker, kindvriendelijker en veiliger. De pop-up zomertuin bood bewoners een plek om leuk te vertoeven. Nadien namen 48 personen deel aan de bevraging voor de evaluatie hiervan.
  • De verkeersaanpassing en het verbinden van de pleintjes draagt de goedkeuring weg van de meerderheid van de bevraagden.
  • Van de bevraagden die gebruik maakten van de zomertuin vonden de meesten de tijdelijke opstelling (het meubilair etc.) een toegevoegde waarde hebben.
    
 • Inspraakronde concept: voorstellen van een concept. Het concept is een ontwerp waarin al enkele zaken vastliggen en waaraan nog enkele zaken kunnen veranderen. Het conceptplan houdt rekening met de verzamelde input van de evaluatie van de pop-up zomertuin. Op donderdag 23 mei 2024 kwamen we naar het buurtplein in de Karel Pomastraat om je het concept voor te stellen en te luisteren naar wat jij ervan vindt.
   
 • Definitief ontwerp: er is nu een ontwerp met alles erop en eraan. Het ontwerp is af. Er kan niets meer veranderd worden (voorlopige timing: einde 2024).

 

Het projectgebied

Het projectgebied, dus het gebied dat zal vernieuwd worden, bestaat uit twee delen: de drie centrale pleintjes en de toegang tot de wijk in de Godshuisstraat. Binnen dit projectgebied zijn er momenteel 12 parkeerplaatsen, waarvan 9 plaatsen centraal rond het pleintje en 3 plaatsen in de Jules Moretuslei.

Het projectgebied.
De bestaande toestand van het projectgebied.

 

Het conceptplan

Het conceptplan voorziet in totaal ongeveer 800m2 minder verharding en meer groen.

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt ons uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Meer groen neemt regenwater op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren naar het riool. De riolen geraken steeds vaker belast bij hevige regenbuien waardoor het water op straat kan komen te staan.

Naast het tegengaan van wateroverlast is een groene straat vooral ook fijn voor jezelf. Planten en bloemen houden je straat koel door verdamping en bomen zorgen voor aangename schaduw op een hete dag. En al dat groen wordt ook gesmaakt door anderen zoals bijen, vlinders, vogels.

 

De drie centrale buurtpleintjes

Opties binnen het concept:

 • Momenteel zijn er verschillende, losstaande pleintjes. Deze verbinden we om zo de groenzone te maximaliseren.
 • Aanpassing huidige parkeerbalans: door het samenvoegen van de pleintjes vallen de rijweg en de 9 parkeerplaatsen erlangs weg.
 • Gemotoriseerd verkeer zal een keerbeweging maken aan de nieuwe doorlopende groenzone. Voor fietsers en voetgangers worden nieuwe paden voorzien en blijft de doorgang dus behouden.
 • De bestaande bomen worden maximaal behouden. Daarnaast worden extra bomen voorzien. Er wordt een mooie variatie aan grootte en soorten bomen geplant. Bomen helpen niet alleen de temperatuur te verlagen. Ze zorgen ook dat er minder stof en andere luchtverontreiniging is, houden regenwater vast en vergroten de leefkwaliteit in de straat.
 • De bestaande, grote boom op de kruising van de Kortestraat, Druivenstraat en Karel Pomastraat laten we uitgroeien tot een toekomstboom. Zo'n toekomstboom staat in een straat of op een plein en krijgt veel ruimte om te groeien, zowel boven als onder de grond. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar. Zo’n groene monumenten in de buurt ogen niet alleen mooi, ze zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.
 • De bocht tussen de Karel Pomastraat en de Kortestraat wordt verbreed.
De verschillende buurtpleintjes worden verbonden.
De verschillende buurtpleintjes worden verbonden.

Een nieuwe uitgebreide groenzone

De nieuwe, uitgebreide groenzone wordt helemaal heringericht om het aantrekkelijker te maken voor alle gebruikers. 

 • Er komen twee nieuwe speelzones met een ondergrond in zand (180m2 + 120m2) en een trapveldje van 20m op 30m met voetbaldoeltjes. Zo wordt er ongeveer 500m2 aan nieuwe speelruimte voorzien.
 • Er zal een speelzone zijn voor kleinere kinderen (0-3 jaar) en eentje met wat meer uitdaging voor de kinderen vanaf 3 jaar. Beide speelzones worden zo natuurlijk mogelijk ingericht.
 • Tussen de speelzones loopt een speelse, zachte verbinding. Een soort parcours in natuurlijke materialen. Langs het pad worden spelelementen voorzien (rotsblokken, boomstammen,...).
 • Er zijn twee geludsluwe verblijfsplekken op het nieuwe plein.
 • Enkele infiltratiezones zorgen ervoor dat het water ter plaatse kan infiltreren in de bodem.
 • Het reliëf maakt deel uit van het spellandschap en geeft het nieuwe plein een speelse afwerking.
 • Een gevarieerde beplanting zorgt voor een aantrekkelijke sfeer. De beplanting bestaat uit een afwisseling van intensief gemaaid gras, gewild gras, lage heesters en (toekomst)bomen.
De nieuwe, verbonden groenzone krijgt een volledige herinrichting.
De nieuwe, verbonden groenzone krijgt een volledige herinrichting.
Een voorbeeld van hoe het spellandschap eruit kan zien.
Een voorbeeld van hoe het spellandschap eruit kan zien.

Bestaande rij populieren

Momenteel wordt het plein aan de noordzijde begrensd door een rij hoge populieren. Naar de toekomst toe dient deze rij bomen vervangen te worden. Omdat deze bomen kenmerkend zijn voor de huidige buurtpleintjes beslissen de bewoners mee over de uitvoering.

Als bewoner kan u kiezen voor:

 • Optie 1
  De rij populieren wordt voorlopig behouden, maar volgens een afbouwend scenario. Dit wil zeggen dat wanneer een bestaande boom dient gekapt te worden, we deze vervangen door een nieuwe boom. Deze nieuwe boom wordt niet meer mee in de rij populieren geplant. Zo krijgt de nieuwe boom voldoende ruimte om te groeien.
 • Optie 2
  De volledige rij populieren wordt meteen vervangen door nieuwe bomen bij de heraanleg. Alle populieren worden in dit scenario dus meteen vervangen. De nieuwe bomen komen niet in een rij te staan zoals de populieren nu, maar meer kriskras zoals in een park. Zo krijgen de nieuwe bomen voldoende ruimte om verder te groeien.

Naast jouw mening over het concept kan je dus ook jouw voorkeur voor de populieren delen in de online bevraging. Onderaan het artikel (bij 'jouw mening telt') lees je meer over hoe je dit kan doen.

 

De bestaande rij populieren aan de noordzijde van het plein.
Toekomstbeeld van de rij populieren.

Doorgang Godshuisstraat met Jules Moretuslei

Momenteel is de doorgang tussen de Godshuisstraat en de Jules Moretuslei afgesloten. Om een nieuwe toegang tot de wijk te maken, zal deze opnieuw geopend en heraangelegd worden. 

 • Voor fietsers komt er een nieuwe aansluiting met het bestaande fietspad aan de overzijde. Om deze fietsoversteek zo veilig mogelijk te maken wordt de bushalte verplaatst (tegenover de bestaande bushalte aan de overzijde).
 • Er komen twee nieuwe plantvakken en het bestaande plantvak op de hoek wordt groter gemaakt. 
 • Aan het begin van de Godshuisstraat wordt de parkeerstrook afgebakend met een nieuwe boom.

 

De doorgang van de Godshuisstraat naar de Jules Moretuslei wordt opengesteld.
Om de nieuwe fietsoversteek te realiseren, wordt de bushalte verplaatst.
NIeuwe oversteek voor fietsers.

Jouw mening telt

We kwamen op donderdag 23 mei naar de buurt voor de voorstelling van het concept en om te luisteren naar wat jullie van dit ontwerp vinden. De bewoners die aanwezig waren, kregen de kans om ter plaatse feedback te bezorgen. Kon jij niet aanwezig zijn op dit infomoment? Dan had je de mogelijkheid om online feedback te geven tot en met 31 mei 2024.

 

Foto van het infomoment in de Kortestraat
Foto van het infomoment in de Kortestraat
Foto van het infomoment in de Kortestraat

De eerste inspraakronde in een notendop

In totaal mochten we 40 reacties op de bevraging ontvangen (28 ingevulde feedbackkaarten en 12 antwoorden in de online bevraging). Van deze 40 antwoorden zijn:

 • 17 bewoners tevreden tot zeer tevreden over het concept;
 • 9 bewoners neutraal over het concept;
 • 14 bewoners ontevreden tot zeer ontevreden.


Conclusies

Parkeren
De bevraging leert ons dat de bewoners ruimte willen maken voor meer groen, maar dat dit wel enige bezorgdheden rond parkeren en bijhorende parkeerdruk met zich meebrengt. De nabijgelegen school zorgt voor veel extra verkeer in de buurt aan het begin en einde van de schooldag. De bewoners willen bij voorkeur niet inboeten op het aantal parkeerplaatsen en willen idealiter nog meer ruimte om te parkeren. Als alternatief stellen enkele bewoners voor om haakse parkeerplaatsen in te richten, al dan niet in waterdoorlatend materiaal. 

Mobiliteit/verkeersveiligheid
In de bevraging lezen we dat veel bewoners zich zorgen maken over de doorstekende fietsers. Zij komen vaak aan een stevige snelheid doorheen de wijk gefietst. De vraag wordt gesteld om hun snelheid af te remmen. Ter hoogte van de Godshuisstraat worden zowel de openstelling van het kruispunt met de Jules Moretuslei als de verplaatsing van de bushalte in vraag gesteld. Voor de bushalte wordt gevraagd of deze niet verplaatst kan worden meer richting het kerkhof.

Groen
Een groot aantal bewoners zijn vragende partij voor meer groen en meer bomen. Om van het plein een ontmoetingsplek te maken, willen ze graag een petanque toevoegen aan het ontwerp. Veel bewoners zijn wel bezorgd over de inrichting van het plein gezien de huidige drugsproblematiek. Er wordt gevraagd om alles goed te verlichten en geen ‘verstopplaatsen’ te voorzien (heuvels, struiken,…).

Rij populieren
Wat de keuze van scenario betreft gaat een lichte voorkeur uit naar keuze A, het uitdoofscenario (13 stemmen voor het uitdoofscenario, 10 stemmen voor meteen vervangen).

 

Op de woordwolk kan je lezen welke thema's en kernwoorden de buurt belangrijk vindt.

 

Woordwolk Kortestraat


Ga zelf aan de slag met Groenbouwers en maak je straat klaar voor de toekomst!

Samen gaan we voor toekomstbestendige straten met meer groen en minder verharding. Groenbouwers, een nieuw initiatief van het district Wilrijk, ondersteunt je hierbij op verschillende manieren. Leg bijvoorbeeld een fleurige geveltuin aan met gratis plantjes of haal meer uit je regenwater met een hippe gevelton aan een zeer voordelige prijs 

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Ontdek het volledige aanbod hier.

 

Leg een geveltuin aan via Groenbouwers

Lees meer

Ook interessant