Contacteer stad Antwerpen

Acties tegen vervuiling

Verschillende partners ondernemen acties om de vervuiling door zware metalen in Hoboken op te volgen en de impact ervan op de omgeving te beperken. Hieronder vind je een overzicht.

Lopende acties en onderzoeken

Sinds 1978 wordt de hoeveelheid lood in het bloed van kinderen onderzocht die dicht bij de Umicore site wonen. Het onderzoek vindt twee keer per jaar plaats. Zo wordt de evolutie van de vervuiling duidelijk.

 

Lees meer over het bloedonderzoek

De Vlaamse Milieumaatschappij meet op 6 locaties in Hoboken of de Europese grenswaarden voor zware metalen, fijn stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide worden overschreden.
 

Lees meer over de luchtkwaliteit

De Vlaamse overheid, stad Antwerpen, Provincie Antwerpen en Umicore werken samen aan een uitgebreid biomonitoringsonderzoek. 

 

Het onderzoek analyseert:

 • de hoeveelheid lood, cadmium en arseen in het bloed en urine van kinderen tussen 14 en 15 jaar die binnen 5 kilometer van de Umicore site wonen
 • blootstellingsroutes via stof, bodem, water, groenten en eieren
 • het verband tussen milieublootstelling en gezondheid

Lees meer over dit onderzoek

Naar aanleiding van het bloedonderzoek bij kinderen eind 2023 inventariseert stad Antwerpen in het betrokken gebied:

 • nuts- en wegenwerken
 • werken met een omgevingsvergunning
 • brandweerinterventies 

Deze inventarisaties worden naast het bestaande bloedonderzoek gelegd om tot een verklaring te kunnen komen voor de verhoogde lood-in-bloedwaarden.

Milieutoezicht van stad Antwerpen onderzoekt de stofimpact van de nutswerken aan de Cockerillplaats in februari en maart 2024.

Umicore doet inspanningen om de milieuhinder te beperken. Het bedrijf betaalt ook elk jaar mee voor:

 • het werk van de wijkwerker van LOGO Antwerpen
 • het bloedonderzoek bij kinderen uit de wijken
 • zorghulp voor kinderen met veel lood in hun bloed

Het bedrijf heeft ook een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid rond preventieve acties om buurtbewoners te ondersteunen.

 

Lees meer over de acties van Umicore
Lees de samenwerkingsovereenkomst

Buurtbewoners met werken of klusjes aan hun woning, kunnen hun woning gratis en professioneel laten ontstoffen via Umicore:

De omgevingsvergunning van Umicore bevat een voorwaarde van maximale lood-in-bloed waarden bij kinderen tussen 1 en 12 jaar:

 • Vanaf 2022: maximaal 3,5 µg/dl
 • Vanaf 2023: maximaal 3 µg/dl 
 • Vanaf 2026: maximaal 2 µg/dl

Afgeronde acties en onderzoeken

In 2022 onderzocht het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) de hoeveelheid lood in het bloed van 291 kleuters die niet in de wijken Hertogvelden of Moretusburg woonden.

 

Lees meer over het bloedonderzoek

In 2020 onderzocht de Vlaamse Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de aanwezigheid van lood in de bodem op locaties binnen een straal van 1 kilometer rondom de Umicore-site.

 

Lees meer over het bodemonderzoek

De Vlaamse Milieumaatschappij maakte in 2017 een saneringsplan op. Het plan bevatte acties om de vervuiling door zware metalen aan te pakken.

 

Lees meer over het saneringsplan Hoboken

In 2008 onderzocht de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de hoeveelheid lood in het bloed van 563 kleuters die niet in de wijken Moretusburg en Hertogvelden woonden.


Lees meer over het bloedonderzoek

In 2007 en 2008 werd de bodem van de wijken Hertogvelden en Moretusburg gesaneerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

 • Vervuilde grond werd afgegraven.
 • Huizen werden ontstoft.

Meer info

Vragen over gezondheid?

LOGO Antwerpen

 •  03 369 16 10

Uitvoeren van een beperkte bodem/putwaterstaalname

Provinciaal Instituut voor Hygiëne

Vragen over jouw bodem?

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Stof, geur- of geluidshinder?

De Blauwe Lijn

 • tel. 0800 123 12

Vragen voor Umicore?