Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels


Een bouwgrond is een perceel grond gelegen in een woon- of woonuitbreidingsgebied die al voor bebouwing in aanmerking komt en die grenst aan een voldoende uitgeruste weg.  

Een kavel is een perceel grond waarvoor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden is afgeleverd en die grenst aan een aan te leggen openbare weg of een voldoende uitgeruste openbare weg.  

Een industriegrond is een perceel grond bestemd voor nijverheid en die grenst aan een voldoende uitgeruste openbare weg.

Aangifteplicht

De stad stuurt elk jaar een aangifteformulier naar gekende eigenaars.

De eigenaar bezorgt deze aangifte elk jaar ingevuld en ondertekend terug binnen 2 maanden na ontvangst, ook al is de situatie hetzelfde gebleven.

Hoe indienen?

De eigenaar kan via de aangifte een vrijstelling aanvragen:

 • Op basis van zijn situatie (bijv. een nieuwe eigenaar als hij maar 1 onroerend goed bezit).
 • Op basis van de toestand van de grond of kavel.

Meer informatie over de vrijstellingen vindt u in het belastingreglement onderaan deze pagina.

Ambtshalve belasting

Als de eigenaar de aangifte niet of laattijdig terugstuurt, of de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig invult, stelt de stad Antwerpen de belasting vast volgens de ambtelijke procedure. De eigenaar ontvangt hiervoor een aangetekende brief.

De belasting wordt dan verhoogd met:

 • 10% bij een eerste overtreding;
 • 25%, 50% en 100% bij respectievelijk een tweede, derde en vierde opeenvolgende overtreding;
 • 200% vanaf een vijfde opeenvolgende overtreding.

Meldingsplicht

Als de eigenaar de grond of kavel verkoopt, is hij verplicht binnen de 2 maanden een kopie van de volledige verkoopakte te bezorgen, met uitzondering van de prijsaanduiding.

Wie moet de belasting betalen?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar(s) van de grond of kavel op 1 januari van het aanslagjaar. Ook als de eigenaar in de loop van het jaar de grond verkoopt.

Onder ‘eigenaar’ wordt verstaan de houder van 1 van volgende zakelijke rechten:

 • de volle eigendom
 • de blote eigendom
 • het recht van opstal
 • het recht van erfpacht

Wat is het belastbaar tijdstip?

De eigenaar betaalt elk jaar de belasting als de grond of de kavel tijdens het aanslagjaar onbebouwd is.

De grond of kavel is bebouwd als:

 • de bouwwerken vergund werden  EN
 • er op 31 december van het aanslagjaar minstens 1 bovengrondse bouwlaag opgericht werd (inclusief vloer- en/of dakplaat).

Hoeveel bedraagt de belasting?

De belasting bedraagt 62 euro per strekkende meter grond of kavel aan de straatzijde, met een minimumaanslag van 371 euro per grond of kavel.

Betaaltermijn

De eigenaar moet de belasting binnen de 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet betalen.

Wanneer er een belasting verschuldigd is, ontvangt de eigenaar een aanslagbiljet . Het aanslagbiljet vermeldt het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling.

Bezwaarprocedure

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan de eigenaar een bezwaar indienen als hij niet akkoord gaat met de belasting.

Contact

Wilt u meer inlichtingen?

Contacteer de dossierbeheerder:

 • Mail naar eigendomsbelasting@antwerpen.be.
 • Telefoneer tijdens werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur naar 03 338 22 78.
 • Postadres: stad Antwerpen - t.a.v. dienst eigendomsbelasting- Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen

Hebt u een vraag over een controle die bij u zal plaatsvinden?

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.