Contacteer stad Antwerpen

Adreswijziging afgekeurd

Je kreeg een weigering tot inschrijving (model 9) na je aangifte adreswijziging. Dit wil zeggen dat je niet werd ingeschreven op je nieuwe adres. Lees meer over de reden en de stappen die je kan nemen.

In dat document 'model 9' staat de reden van de weigering. Zoek hieronder die specifieke reden en open de bijhorende info met het pijltje. 

Je bent niet bevoegd om de aangifte adreswijziging voor betrokkene aan te vragen.

 • Is de verhuizer meerderjarig? Bezorg ons 1 van onderstaande documenten:
  • beslissing rechtbank;
  • (zorg)volmacht van de verhuizer.
 • Is de verhuizer minderjarig? Bezorg ons 1 van onderstaande documenten: 
  • attest pleegzorg;
  • beslissing van de jeugdrechtbank;
  • akkoord geschreven en ondertekend door de ouder of voogd, samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart.

Wat nu? Mail de gevraagde documenten naar Loket.adressen@antwerpen.be. Vermeld zeker je rijksregisternummer.

Je aanvraag kan niet behandeld worden omdat je nog niet op je adres verblijft.

Wat nu? Je kan een nieuwe aanvraag indienen wanneer je verhuisd bent.

 

Verblijf je niet langer op je oude adres en geef je geen nieuwe adreswijziging door? Dan kan je ambtelijk geschrapt worden op het oude adres. Dit betekent dat je officieel geen adres meer zal hebben en dat je identiteits- of verblijfskaart ongeldig wordt.

Je vorige aanvraag adreswijziging naar hetzelfde adres is nog in behandeling of je bent reeds ingeschreven op het nieuwe adres.

Wat nu? Je krijgt een melding als je het nieuwe adres nog op je identiteitskaart kan aanpassen. Maak dan de afspraak 'adres wijzigen op je identiteitsdocument'.

Je dossier vermeldt dat je onder bewindvoering staat.

Wat nu? Bezorg ons 1 van deze documenten:

 • een kopie van het vonnis van bewindvoering waaruit blijkt dat je zelf de aangifte van adreswijziging mag doorgeven;
 • een bewijs dat je niet langer onder bewindvoering staat;
 • een toestemming van de bewindvoerder voor je adreswijziging. 

Mail 1 van de gevraagde documenten naar Loket.adressen@antwerpen.be. Vermeld zeker je rijksregisternummer.

Verblijf je niet langer op je oude adres en geef je geen nieuwe adreswijziging door? Dan kan je ambtelijk geschrapt worden op het oude adres. Dit betekent dat je officieel geen adres meer zal hebben en dat je identiteits- of verblijfskaart ongeldig wordt.

Wij kunnen jouw adreswijziging niet behandelen omdat:

 • je ambtelijk geschrapt bent;
 • of terugkomt na een verblijf van meer dan zes maanden in het buitenland;
 • of je elektronische vreemdelingenkaart is vervallen.

Wat nu? Vraag je herinschrijving aan.

Je adres werd aangepast naar aanleiding van de toekenning van een nieuwe nummering aan het gebouw.

Wat nu? Als je het nieuwe adres nog niet op je identiteitskaart hebt aangepast, maak dan de afspraak 'adres aanpassen na verhuis'.

De wijkagent trof je niet aan tijdens het onderzoek op het door jou opgegeven adres.

Wat nu?

 • Woon je nu wel op het nieuwe adres of ben je verhuisd naar een ander adres? Doe dan een nieuwe aanvraag. Hang zeker je naam op je bel en brievenbus.
 • Is de verhuis niet doorgegaan en blijf je op je oude adres wonen? Je moet verder niets doen.

Verblijf je niet langer op je oude adres en geef je geen nieuwe adreswijziging door? Dan kan je ambtelijk geschrapt worden op het oude adres. Dit betekent dat je officieel geen adres meer zal hebben en dat je identiteits- of verblijfskaart ongeldig wordt.

Je bent niet ingeschreven. Wij kunnen jouw adreswijziging niet behandelen.

Wat nu? Doe een nieuwe verblijfsaanvraag.

Het nieuwe adres dat je invulde bij je adreswijziging bestaat niet of bevindt zich niet in de stad Antwerpen. Hierdoor kunnen wij jouw adreswijziging niet behandelen.

Wat nu? Je doet best een nieuwe aanvraag met het correcte adres of contacteer de dienst bevolking van je nieuwe woonplaats.

 

Verblijf je niet langer op je oude adres en geef je geen nieuwe adreswijziging door? Dan kan je ambtelijk geschrapt worden op het oude adres. Dit betekent dat je officieel geen adres meer zal hebben en dat je identiteits- of verblijfskaart ongeldig wordt.

Je deed de aanvraag adreswijziging als reactie op een kennisgeving in een onderzoek naar een afvoering van ambtswege.

Wat nu? De wijkagent zal een controle uitvoeren op je huidige adres. Als hij vaststelt dat dit adres effectief je hoofdverblijfplaats is, dan zal de procedure tot afvoering van ambtswege worden stopgezet.

Je kan als student enkel worden ingeschreven als je financieel onafhankelijk bent van je ouders. Hiervoor moet je bewijzen van inkomsten voorleggen (bijvoorbeeld 3 recente loonbrieven, attest leefloon, kindergeld … ). Verblijf je in een erkende studentenwoning? Dan moet er ook een bewijs van inschrijving in een onderwijsinstelling voorgelegd worden.


Als je jouw financiële onafhankelijkheid onvoldoende kan aantonen, dan blijf je ingeschreven bij je ouders. Je kan daar wel een tijdelijke afwezigheid laten registreren voor de duur van je studies. Contacteer hiervoor de gemeente van je woonplaats.


Studenten die begeleid zelfstandig wonen, moeten een attest van de instelling voorleggen. 
 

Wat nu? Mail de gevraagde bewijzen naar Loket.adressen@antwerpen.be. Vermeld zeker je rijksregisternummer. Als je ingeschreven blijft bij je ouders, kan je een tijdelijke afwezigheid aanvragen naar je studieadres.

Niet akkoord?

Ben je na het nemen van bovenstaande stappen nog steeds niet akkoord met onze weigering tot inschrijving? 

Je kan beroep instellen bij de gemachtigde van de Minister van Binnenlandse Zaken. Postadres:  
Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Bevolking en Identiteitskaarten
Park Atrium
Koloniënstraat 11 
1000 Brussel 

  

(cfr. artikel 8 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen).