Donderdagavond geen online-betalingen mogelijk

Op donderdag 18 april van 20 tot 20.30 uur werken we aan de website. Daardoor kan je online geen betalingen doen. Je kan bijvoorbeeld geen afvalstickers of taxicheques bestellen, je sorteerpas niet opladen … Onze excuses voor het ongemak.

Diversiteit en inclusie bij de stad

De stad stelde een plan op om haar personeelsbeleid inclusiever en diverser te maken. We willen namelijk een werkgever zijn waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen evenveel kansen krijgt.


Diversiteit in het bestuursakkoord 2019 - 2024

Resolutie 574. We vinden het zeer belangrijk dat alle werknemers van de stedelijke diensten zich goed voelen op het werk. We zetten in op werkbaar werk, op het aanpakken en vooral het voorkomen van pesten en ongepast gedrag op het werk. De stad aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie op de werkvloer. De A-waarden blijven hierbij centraal staan.

 Resolutie 576. We zetten in op een divers personeelsbeleid in stad en groep zodat het personeelsbestand een betere afspiegeling wordt van de diversiteit in onze stad en waarbij al onze medewerkers zich ontplooien en hun competenties ten volle kunnen benutten.

 Resolutie 577. We zetten het stedelijk beleid rond talentontginning en doorgroei van de stadsmedewerkers verder, bijvoorbeeld het project rond de Hoger Opgeleide Anderstaligen en de taalcoaches.

 Resolutie 578. We maken een actieplan op om meer mensen met een arbeidshandicap aan te werven bij de stad. We zetten hierbij sterk in op redelijke aanpassingen en samenwerking met de belangenorganisaties.

Divers personeelsbeleid bij de stad

Diversiteit is 1 van de kernwaarden van de stad. Het plan Divers personeelsbeleid bevat acties om inclusie en diversiteit in ons personeelsbestand te bevorderen. De stad bekijkt diversiteit als alle verschillen die tussen mensen kunnen bestaan. Het plan Divers personeelsbeleid heeft daarnaast specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen: medewerkers met een arbeidsbeperking, medewerkers met een migratie-achtergrond, kort opgeleide 55+'ers...

 

De stad volgt de diversiteitscijfers van haar personeel op. Daarvoor gebruikt ze een online toepassing die de diversiteitscijfers weergeeft: leeftijd, geslacht, functieniveau, werkregime... Elk jaar maakt de stad een uitgebreid rapport op over de evolutie van die diversiteitscijfers.

 

We merken volgende trends op:

 • Het aandeel mannen en vrouwen is evenwichtig verdeeld.
 • Vrouwen vullen een groot deel van de managementsfuncties in.
 • Aandacht voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft echter nodig.
 • Op niveau D en E zijn mensen met migratieachtergrond oververtegenwoordigd.

Op hogere niveaus (A, B en C) zijn mensen met een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd.

Werving en selectie

Zo werft de stad nieuwe collega's

 • Elke vacature bevat een diversiteitsclausule. Iedereen krijgt gelijke kansen.
 • We hanteren genderneutraliteit in vacatureteksten en functieomschrijvingen.
 • We zijn aanwezig op jobbeurzen die een divers publiek aantrekken.
 • We organiseren infosessies voor functies gericht op werkzoekenden uit kansengroepen.
 • We zijn divers in onze communicatie, met aandacht voor diversiteit in gender, leeftijd, afkomst... 


Zo selecteert de stad nieuwe collega's

 • Medewerkers uit sociale tewerkstelling kunnen doorstromen naar reguliere tewerkstelling.
 • Medewerkers kunnen via ontwikkeltrajecten doorstromen naar een andere functie.
 • Voor knelpuntvacatures houden we rekening met elders verworven competenties.
 • Kandidaten met een erkende arbeidsbeperking kunnen rekenen op redelijke aanpassingen tijdens de selectieprocedure.

De komende periode plant de stad bijkomende acties:

 • uitbouw van het beleid voor redelijke aanpassingen
 • uitbouw van het beleid voor verlaagde diplomavoorwaarden
 • beroepsverkennende stages voor werkzoekenden
 • studentenjobs voor studenten met een arbeidsbeperking.

Taalontwikkeling

We begeleiden langer opgeleide anderstaligen met een ondersteuningstraject.

Anderstalige medewerkers:

 • krijgen taalcoaching en taallessen aangeboden
 • kunnen hun Nederlands oefenen met Taalstad, een taalapp van de stad

We ontwikkelen de toolbox Taal voor leidinggevenden.

Opleiding

 • We organiseren opleidingen over het thema diversiteit.
 • Diversiteit krijgt aandacht in opleidingen over communicatie, leidinggeven, integriteit ... 
 • In 2022 ontwikkelen we bijkomende opleidingen over grensoverschrijdend gedrag en genderinclusieve communicatie.

Sensibilisering

De stad voert regelmatig campagne over diversiteit, zowel naar medewerkers als naar bewoners.

Aandacht voor welzijn op het werk

 • We bevragen medewerkers regelmatig over hun welzijn.
 • We verhogen veerkracht met opleiding, intervisie en individuele coaching.
 • We zorgen voor een goede werk-privébalans met onder meer flexibele arbeidstijden, thuiswerk, verlof en loopbaanonderbreking.
 • Preventieadviseurs hebben aandacht voor ergonomie.

Aandacht voor medewerkers met een arbeidsbeperking

In de nabije toekomst heeft de stad extra aandacht voor medewerkers met een arbeidsbeperking. 

 • We beschrijven de effecten van de beperking of ziekte en leggen afspraken vast tussen de medewerker, de leidinggevende en de HR-medewerker.
 • We werken een beleid uit voor redelijke aanpassingen.
 • De stad zorgt voor gespecialiseerde jobcoaching.
 • We werken een toolbox arbeidsbeperking uit voor leidinggevenden.
 • We bouwen expertise op rond veel voorkomende problematieken (ASS, depressie, taalachterstand).

We nemen deel aan DUOday.

Meldpunt MeldA

Medewerkers kunnen bij meldpunt MeldA terecht met meldingen en vragen over pesten, agressie en ongewenst seksueel gedrag door collega’s.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.