Contacteer stad Antwerpen

GAS-boetes en GAS-bemiddeling

Gemeentelijke Administratieve Sancties of kortweg GAS zijn een middel om bepaalde soorten overlast te bestrijden. Lees er hier meer over.


Er zijn 2 types GAS-boetes. Hieronder lees je meer over de algemene GAS-boete om bepaalde soorten overlast te bestrijden. Op deze pagina vind je info over GAS-boetes voor foutgeparkeerde wagens.

Wat is een GAS?

GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de stad Antwerpen wil een antwoord bieden op kleine vormen van overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. Deze overtredingen werden nauwelijks vervolgd door het parket, maar zorgden wel voor veel frustratie bij de inwoners van de stad. De leefregels in Antwerpen vertonen heel wat overeenkomsten met die van andere steden. Toch heeft elke stad of gemeente de vrijheid eigen regels te ontwikkelen om zo lokale overlastproblemen aan te pakken.

Sinds de toepassing van de GAS zijn bepaalde vormen van overlast fors gedaald of bijna verdwenen. Toch duiken er regelmatig nieuwe vormen van overlast op waar de stad een antwoord op moet bieden. De stad merkt ook dat overlast zich verplaatst. Daarom werkt ze maatregelen en projecten uit op maat van bepaalde wijken of buurten.

Sinds 1 januari 2024 zijn er enkele aanpassingen in de GAS-wetgeving. De maximumboete bedraagt nu 500 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen. De leeftijd waarop jongeren een sanctie riskeren verlaagt van 16 naar 14 jaar. Er is de mogelijkheid om een gemeenschapsdienst te doen. En er is een nieuwe procedure voor minderjarige overtreders waarbij de ouders kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Waarvoor riskeert u een GAS?

Alle inbreuken op de politiecodex zijn strafbaar. Daarnaast zijn er aparte politiereglementen zoals het verbod op alcohol, het terrassenreglement, het uitbatingsreglement en het reglement om een handcarwash te mogen vestigingen. Al deze reglementen kunnen worden gehandhaafd met Gemeentelijk Administratieve Sancties.

In Antwerpen worden volgende overtredingen het vaakst vastgesteld.

 • Foutief aanbieden huisvuil en bedrijfsafval
  De stad Antwerpen haalt de verschillende soorten huisvuil afzonderlijk op. Het gaat om restafval, gft, pmd en papier en karton. Zet je huisvuil alleen in een reglementaire afvalzak of container op straat, en doe dat alleen op de dagen die op je afvalkalender staan.
 • Sluikstort
  Of het nu gaat om een oude kast of een plastiek zakje met huisvuil: afval dumpen mag niet.
 • Hondenpoep
  Als je met jouw hond gaat wandelen, moet je altijd de hondenpoep opruimen. Je moet ook altijd plastic zakjes bijhebben.
 • Wildplassen
  Plassen in het openbaar mag niet, bijvoorbeeld tegen een boom, een lantaarnpaal, een gevel of in een portiek.
 • Wildplakken
  Overal in de stad en de districten staan borden en zuilen om affiches op te plakken. Je mag die zuilen altijd gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Je moet je wel aan enkele regels houden.
 • Foutief flyeren
  Iedereen mag flyers of drukwerk uitdelen in Antwerpen. Maar je mag nooit iets onder een ruitenwisser of een raam van een auto steken. Je moet er ook voor zorgen dat er niets op de grond blijft liggen. Je blijft verantwoordelijk, ook al gooit iemand anders de flyer of het drukwerk op de grond.
 • Loslopende honden
  Je hond moet altijd aan de lijn lopen. Enkel in de aangeduide hondenloopzones hoeft dat niet.
 • Verstoren openbare rust
  Je mag overdag of ’s nachts de openbare rust niet verstoren. De meest voorkomende inbreuken zijn boomcars, geluidsinstallaties op de openbare weg en de nachtrust van bewoners verstoren.
 • Beschadigen
  Je mag geen privé- of openbare eigendommen beschadigen, bijvoorbeeld door vandalisme of graffiti.
 • Negeren van alcoholverbod
  In een afgebakend gebied op en rond het De Coninckplein en het Koningin Astridplein, mag je op de openbare weg geen alcohol drinken.

Wie kan sanctioneren?

De politie en GAS-ambtenaren stellen mogelijke overtredingen vast. Zij kunnen zelf echter geen sanctie opleggen. Die taak is voor de sanctionerend ambtenaar.

Een GAS-ambtenaar is een gemeentelijk ambtenaar die een speciale opleiding kreeg in bijvoorbeeld wetgeving en conflictbeheersing. De officiële benaming is gemeenschapswacht-vaststeller, maar in Antwerpen worden ze GAS-ambtenaar genoemd. Sommigen dragen een uniform, anderen werken in burgerkledij. Ze kunnen zich altijd identificeren met een pasje.

De sanctionerend ambtenaar wordt aangesteld door de gemeenteraad en is onafhankelijk. Deze ambtenaar mag zelf geen vaststellingen doen, maar oordeelt op basis van het proces-verbaal en het eventuele verweer. De sanctionerend ambtenaar houdt altijd rekening met de omstandigheden en beslist in verhouding tot de overtreding.

Procedure GAS voor minderjarigen

Hoe verloopt de procedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties voor minderjarigen?

1. Wat gebeurt er na een overtreding?

 • Een politieagent, hulpagent of GAS-ambtenaar stelt vast dat je een overtreding begaat en stelt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het proces-verbaal.
 • De sanctionerend ambtenaar kan je ouders, voogd of de personen die de hoede hebben over jou uitnodigen voor een gesprek. Hij legt uit welke overtreding(en) je beging en hoe dit een negatief effect heeft op de samenleving. Na het gesprek kan de sanctionerend ambtenaar het dossier afsluiten of een bemiddelingsvoorstel en boetevoorstel doen.
 • Je ontvangt een bemiddelingsvoorstel.

 

2. Je gaat akkoord met het bemiddelingsvoorstel

Je kunt ingaan op het voorstel van een bemiddelaar. Er wordt een verslag van de bemiddeling opgemaakt. Als de bemiddelingsprocedure gunstig wordt afgesloten, dan moet je geen boete betalen. Anders krijg je alsnog een boete.

 

3. Je gaat niet akkoord met de vastgestelde feiten of het bemiddelings- en boetevoorstel

 • Je kunt verweer indienen
  Als je niet akkoord gaat, kun je binnen de vijftien dagen schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Of je kunt binnen de vijftien dagen een afspraak maken om mondeling gehoord te worden.
 • Je dossier wordt herbekeken
  De sanctionerend ambtenaar herbekijkt jouw dossier en neemt een definitieve beslissing.
 • Je krijgt een beslissing toegestuurd
  Deze beslissing kan een annulering, een vermindering of een bevestiging van het boetevoorstel zijn.

 

4. Je gaat niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

 • Je kunt beroep aantekenen
  Je kunt beroep aantekenen bij de jeugdrechtbank. Je hebt hiervoor een maand de tijd na de verzenddatum die op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar staat.
 • De jeugdrechtbank doet een uitspraak

Procedure GAS voor meerderjarigen

Hoe verloopt de procedure bij Gemeentelijke Administratieve Sancties voor meerderjarigen?

1. Wat gebeurt er na een overtreding?

 • Een politieagent, hulpagent of GAS-ambtenaar stelt vast dat je een overtreding begaat en stelt een proces-verbaal op.
 • Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar.
 • De sanctionerend ambtenaar beoordeelt het proces-verbaal.
 • Je ontvangt een verwittiging of een boetevoorstel. Dit voorstel kan ook een bemiddeling of gemeenschapsdienst bevatten.

 

2. Je gaat akkoord met het voorstel

 • Het voorstel bevat enkel een geldboete
  Je wacht tot je de beslissing krijgt samen met een overschrijvingsformulier.
 • Het voorstel bevat een bemiddeling
  Je kunt ingaan op het voorstel van een bemiddelaar. Er wordt een verslag van de bemiddeling opgemaakt. Als de bemiddelingsprocedure gunstig wordt afgesloten, dan moet je geen boete betalen.
 • Het voorstel bevat een gemeenschapsdienst
  Je kutn ingaan op het voorstel van de gemeenschapsdienst. Als de gemeenschapsdienst gunstig wordt uitgevoerd, dan moet je geen boete betalen.

 

3. Je gaat niet akkoord met de vastgestelde feiten of het boetevoorstel

 • Je kunt verweer indienen
  Als je niet akkoord gaat, kun je binnen de vijftien dagen schriftelijk verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar. Als het boetevoorstel hoger is dan 70 euro, dan kun je ook een mondelinge afspraak met de sanctionerend ambtenaar vragen binnen de vijftien dagen.
 • Je dossier wordt herbekeken
  De sanctionerend ambtenaar herbekijkt jouw dossier en neemt een definitieve beslissing.
 • Je krijgt een beslissing toegestuurd
  Deze beslissing kan een annulering, een vermindering of een bevestiging van het boetevoorstel zijn.

 

4. Je gaat niet akkoord met de beslissing van de sanctionerend ambtenaar

 • Je kunt beroep aantekenen
  Je kunt beroep aantekenen bij de politierechtbank. Je hebt hiervoor een maand de tijd na de verzenddatum die op de beslissing van de sanctionerend ambtenaar staat.
 • De politierechtbank doet een uitspraak

Wat is GAS-bemiddeling?

GAS-bemiddeling is een alternatief voor de administratieve geldboete van de sanctionerend ambtenaar en mogelijke gerechtelijke stappen door de benadeelde partij.

In een bemiddeling kunnen de benadeelde partij en de overtreder standpunten uitwisselen over de feiten en de gevolgen. Zo kan de benadeelde partij haar verhaal vertellen en vragen stellen. De overtreder kan zijn verantwoordelijkheid opnemen en de aangerichte schade (zowel materieel als moreel) herstellen of vergoeden.

Een bemiddeling vindt enkel plaats als zowel de benadeelde partij als de overtreder willen deelnemen. Ze is gratis, vertrouwelijk en vrijwillig.

Tijdens een bemiddeling ondersteunt een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar de betrokkenen. Een bemiddeling kan op twee manieren: via een rechtstreeks gesprek of doordat de bemiddelaar de standpunten overbrengt.

Als de betrokkenen een akkoord vinden en nakomen, legt de sanctionerend ambtenaar geen boete meer op.

Veelgestelde vragen over GAS

De GAS-boetes kregen heel wat aandacht in de pers, maar weet jij wat ze precies inhouden? Hieronder vind je alvast de antwoorden op de tien meest gestelde vragen over deze sancties.

1. Komt een GAS-boete op mijn strafblad? 
Neen.

2. Kan ik een afbetalingsplan krijgen voor een GAS-boete?
Ja. Je kan altijd een afbetalingsplan aanvragen in samenspraak met de dienst financiën. De volledige gegevens staan in de brief die je krijgt.

3. Mag ik op zondag en feestdagen het gras maaien?
In de politiecodex staat nergens dat je op zon- of feestdagen en na 22 uur ’s avonds het gras niet mag maaien. In de codex staat wel dat elk geluid of lawaai verboden is dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt en de rust van de inwoners kan verstoren. Wanneer je jouw gras maait, is dus enkel en alleen een kwestie van gezond verstand en rekening houden met jouw buren.

4. Mag ik vogels voederen?
Je mag vogels voederen in jouw tuin, maar niet op de openbare weg of in parken. Wie wel broodresten op het openbaar domein strooit, is een sluikstorter en riskeert een boete. Ook voor katten mag je geen eten achterlaten op het openbaar domein.

5. Mag ik barbecueën in de stad?
Je mag enkel barbecueën op een publieke barbecue. Jouw eigen toestel meebrengen, is dus verboden. Om de veiligheid te garanderen is er altijd bluszand aanwezig.

6. Mag ik mijn auto op straat poetsen?
Je auto poetsen mag enkel voor je eigen huis, jouw garage of voor een onbebouwde eigendom. Je mag andere weggebruikers niet hinderen en je moet de straat achteraf netjes achterlaten. Het is verboden om motorolie in de straatgoot te laten weglopen.

7. Tot hoe laat mag ik glas in de glasbak werpen?
Het is verboden glasbollen en glasbakken te gebruiken tussen 22 uur ’s avonds en 7 uur ‘s morgens.

8. Wat als ik getuige ben van een overtreding zoals sluikstorten?
Overtredingen kun je aan de stad Antwerpen melden via een meldingskaart op de website van de stad.

9. Wat als ik het slachtoffer ben van sluikstort, wildplassen of vandalisme?
Bel dan de Blauwe Lijn, tel. 0800 123 12 of de sluikstortlijn, tel. 0800 935 11

10. Kan ik als schadelijder mijn dossier altijd inkijken?
Wie schade lijdt, kan inzage krijgen in het dossier van zijn of haar klacht. Je stuurt daarvoor een verzoek naar Bestuurlijke handhaving-GAS, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen. Zodra het dossier wordt afgesloten, krijg je een kopie van het dossier.