Contacteer stad Antwerpen

Gezondheidsmonitor

De gezondheidsmonitor van de stad Antwerpen geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van de gezondheidstoestand van de Antwerpenaren en het aanbod en gebruik van gezondheidsvoorzieningen in de stad.


Werkwijze

Voor de opmaak van de gezondheidsmonitor gebruikt de Studiedienst van de stad Antwerpen zowel gegevens uit de stedelijke administratie als de resultaten van bewonersenquêtes.

De opgenomen administratieve gegevens omvatten:

 • certificaten van doodsoorzaken
 • de minimale ziekenhuisgegevens
 • de minimale psychiatrische gegevens
 • kankerregistratie
 • registratie bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • registratie van de verplicht te registreren infectieziekten
 • gegevens van het Centrum voor Kankeropsporing, het Intermutualistisch Agentschap en Kind en Gezin
 • overzichten van verschillende onderdelen van het gezondheidszorgaanbod.

Driejaarlijkse gezondheidsenquête

Gegevens over leefgewoonten en gebruik, kennis en toegankelijkheid van de gezondheidszorg worden slechts beperkt administratief geregistreerd. Daarom organiseert de stad sinds 2010 driejaarlijks een gezondheidsenquête. In 2019 werd een schriftelijke vragenlijst verstuurd naar 8500 willekeurig gekozen Antwerpenaren van 16 jaar en ouder. De vragen konden ook digitaal worden ingevuld.

De stad Antwerpen werkt voor de gezondheidsenquêtes samen met onderzoeksbureaus, die mee de anonimiteit van de bevraagden garanderen. De resultaten van de enquête worden opgenomen in de gezondheidsmonitor. 

Inhoud van de gezondheidsmonitor

In eerste instantie wordt gekeken naar de gezondheidstoestand van de Antwerpenaren, meer bepaald in welke mate fysieke en psychische aandoeningen voorkomen. Daarnaast biedt de monitor een beeld van de levensstijl van de Antwerpenaar en diens gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen. Uitzonderlijk in de edite van 2020 is er een bijkomend hoofdstuk opgenomen met resultaten van een bewonersbevraging waarin gepeild werd naar het welbevinden en gedragingen van inwoners tijdens een gedeelte van de coronaperiode.

Waar mogelijk worden de Antwerpse cijfergegevens:

 • vergeleken met die voor Vlaanderen;
 • op lagere geografische niveaus geanalyseerd (districten, wijken, buurten), indien voor deze niveaus voldoende gegevens beschikbaar zijn;
 • gescreend op gezondheidsverschillen tussen verschillende samenlevingsgroepen (verdeling op basis van geslacht, leeftijd, etniciteit en socio-economische achtergrond).

Al deze cijfergegevens worden in de gezondheidsmonitor opgenomen en ingedeeld in zeven aparte hoofdstukken.

Wat doet de stad met de resultaten van de gezondheidsmonitor?

 • Een selectie van cijfergegevens wordt ontsloten via de databank van Stad in Cijfers.
 • Het stedelijke gezondheidsbeleid wordt gericht geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Aan de hand van de gegevens worden gezondheidsgerelateerde acties en projecten opgezet.

Gezondheidsrapport

De resultaten van de Antwerpse gezondheidsenquête en de cijfergegevens uit de administratieve gegevensbronnen worden driejaarlijks gebundeld in verschillende rapportdelen. Je kan deze rapporten opvragen via gezondheid@antwerpen.be

 

Op Stad in Cijfers is ook een dynamisch samenvattend rapport te vinden, met een beperkte selectie van cijfers en resultaten uit de gezondheidsmonitor. Dit rapport kan opgevraagd worden per interessegebied, zodat u bijvoorbeeld de cijfers kan raadplegen voor een bepaalde wijk (gesteld dat deze cijfers beschikbaar zijn). In het rapport wordt ook de evolutie over de jaren heen getoond.