Contacteer stad Antwerpen

Gratis Open Data Licentie

Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van datasets in het bezit van een instantie die als ‘open data’ gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten verleend in deze licentie met betrekking tot de aangeboden dataset (het ‘product’), aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van de licentie.


Artikel 1. Interpretatie

Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie.

Artikel 2. Definities

 • Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever wordt ter beschikking gesteld aan de licentienemer. Bestuursdocumenten die persoonsgegevens bevatten vallen niet onder de definitie van product in deze licentie.
 • Licentiegever: de instantie zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, die houder is van de intellectuele eigendomsrechten op het product en die de bevoegdheid heeft om om de data onder deze licentie ter beschikking te stellen;
 • Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het Product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;
 • Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product.

Artikel 3. Voorwerp van de licentie

De licentienemer krijgt het niet-exclusieve, wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.

Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer

 • De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. 
  De bronvermelding moet gebeuren als volgt: 'bron stad Antwerpen', tenzij anders vermeld.
  Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. 
  Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.0”.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
 • De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

 • De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
 • De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.

Artikel 6. Prijs

De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.

Artikel 7. Einde van de licentie

De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt automatisch beëindigd wanneer de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.
 • De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de bepalingen van deze licentie.

Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure

Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden vastgelegd in het decreet betreffende het hergebruik van overheidsinsformatie.

Informatie over de licentie

Deze licentie werd opgesteld door de Vlaamse overheid om het hergebruik van bestuursdocumenten als open data te stimuleren. Zij is op dergelijke wijze ontworpen dat zij compatibel is met andere open licenties die een naamsvermelding als voorwaarde bevatten, zoals de Engelse Open Government Licence, de Franse Licence Ouverte, de Creative Commons Attribution licentie 3.0 of de Open Data Commons Attribution licentie 1.0.

Dit is versie 1.0 van de Gratis Open Data Licentie. Wanneer de Vlaamse overheid dit nodig acht, kan zij een nieuwe versie van de licentie aanbieden. De licentienemer kan echter de informatie die hij onder deze licentie heeft verkregen blijven hergebruiken indien hij dat wenst.