Contacteer stad Antwerpen

Politiecodex

De politiecodex bundelt bestaande politieregels. Het document bevat ook artikels waardoor de stad snel en efficiënt kan optreden tegen overlast zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme. Voluit heet de politiecodex: 'code van politiereglementen'.

Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast prioritair. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Daarbij concentreert het bestuur zich op het weren van:

  • overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme
  • overlastgevende of brandonveilige publiektoegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs
  • storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.

Met de politiecodex kan de stad overtreders zelf ook straffen. Zo zijn er ter bestrijding van overlast administratieve boetes ingesteld die de stad zelf kan innen. Daardoor worden het parket en de rechtbanken ontlast en kunnen de gemeenten autonoom maatregelen tegen overlast nemen.
Sanctionerende ambtenaren kunnen overtredingen bestraffen met boetes tot 500 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen.

Andere sancties om overlast te bestrijden, zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen. Het college van burgemeester en schepenen legt deze sancties op.
Ook huishoudelijke reglementen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en recyclagecentra zijn aangepast en in de politiecodex opgenomen. Ook daar zijn boetes mogelijk bij overlastgedrag.