Reglement vrijetijdstoelage

Ondersteuningsreglement participatie sport, jeugd, cultuur. Vrijetijdsparticipatie kwetsbare Antwerpenaren.

Artikel 1: Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

 • Sport- of beweegaanbieder: Organisatie die op een regelmatige en structurele manier sporten/of beweegactiviteiten organiseert die toegankelijk zijn voor iedere burger.
 • Cultuuraanbieder: Organisatie die op een regelmatige en structurele manier culturele activiteiten organiseert die toegankelijk zijn voor iedere burger.
 • Jeugdwerk: Organisatie die op een regelmatige en structurele manier jeugdactiviteiten organiseert die toegankelijk zijn voor elk kind/elke jongere.
 • Erkend Jeugdwerk: Werking die door de stad erkend is als jeugdwerk.
 • Sport- of beweegaanbod: Regelmatig terugkerende, structurele sport- of beweegactiviteit. Dit kan een groepslessenreeks zijn of een aanbod georganiseerd gedurende een volledig seizoen/schooljaar. Kampen en abonnementen voor het bijwonen van wedstrijden vallen niet onder dit aanbod.
 • Cultureel aanbod: Regelmatig terugkerende,structurele culturele activiteit. Dit kan een groepslessenreeks zijn of een aanbod georganiseerd gedurende een volledig seizoen/schooljaar. Kampen en abonnementen voor bijwonen van voorstellingen vallen niet onder dit aanbod.
 • Lidgeld: Het bedrag dat het individu moet betalen om deel te nemen aan een sport- of beweegaanbod, cultureel aanbod of jeugdwerk. Hieronder wordt verstaan een groepslessenreeks of een deelname aan een volledig seizoen/schooljaar.
 • Kosten voor materiaal: Hiermee worden de kosten bedoeld voor het materiaal dat nodig is om de regelmatig terugkerende sport- of beweegactiviteit of culturele of jeugdactiviteit te kunnen beoefenen.

Artikel 2: Wat is de ingangsdatum van het reglement?

Dit reglement gaat in op 1 oktober 2021.

Artikel 3: Wat is de einddatum van het reglement?

Dit reglement eindigt op 31 december 2025.

Artikel 4: Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door stad Antwerpen.

Artikel 5: Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning?

Iedereen ingeschreven op het grondgebied van stad Antwerpen die een A-kaart met kansentarief heeft. Personen die in begeleiding zijn bij een sociaal centrum of in schuldhulpverlening of werkervaringsklant zijn, kunnen geen beroep doen op de ondersteuning via dit reglement.

Artikel 6: Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken?

De hierna genoemde kosten verbonden aan:

 • het deelnemen aan een sport- of beweegaanbod georganiseerd door een sport- of beweegaanbieder en/of
 • het deelnemen aan een cultureel aanbod of jeugdwerk georganiseerd door een cultuuraanbieder of erkend jeugdwerk.

De kostend die voor ondersteuning in aanmerking komen zijn:

 • het lidgeld
 • daarenboven, indien de maximale ondersteuning nog niet bereikt is, de kosten voor het materiaal, maar enkel indien dit materiaal als vereiste wordt opgelegd door de aanbieder van de activiteit en nodig is voor die activiteit waarvoor lidgeld is betaald

Het eigen aanbod van de stad past reeds een kansentarief toe voor deze doelgroep, en komt niet in aanmerking voor deze ondersteuning.

Artikel 7: Aanvraag

De individuele deelnemer kan de ondersteuning aanvragen.

De aanvragen worden verstuurd per mail naar ondersteuning.vrijetijd@antwerpen.be, of op papier naar Sporting A, Damplein 31, 2060 Antwerpen.

De aanvrager duidt in de aanvraag aan of de ondersteuning geheel of gedeeltelijk rechtstreeks aan hem wordt uitbetaald of aan de aanbieder van de activiteit.

Bij de aanvraag worden volgende zaken gevoegd:

 • bewijs van het volledige lidgeld
 • betaalbewijs van het effectief betaalde (deel van het) lidgeld
 • betaalbewijzen voor kosten voor materiaal indien de ondersteuning daarenboven ook voor materiaal gevraagd wordt.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, ontvangt de aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt. Onvolledige dossiers worden op het einde van het kalenderjaar zonder gevolg afgesloten.

Een aanvraag kan doorlopend ingediend worden tot 30 november van het lopende kalenderjaar.

Per jaar kunnen meerder aanvragen ingediend worden; de jaarlijkse ondersteuning kan echter nooit meer bedragen dan voorzien in artikel 9.

Artikel 8: Beslissing

Het bevoegde orgaan beslist over de ondersteuning ten laatste zes weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 9: Financiële ondersteuning

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een 80%/20%-regeling.

De aanvrager betaalt zelf 20% van de totale kosten: dit is het lidgeld + eventuele kosten voor materiaal.

De overige 80% komt in aanmerking voor ondersteuning.

De totale ondersteuning is beperkt tot een maximumbedrag van 100 euro per kalenderjaar en per persoon, met uitzondering van kinderen en jongeren tot 18 jaar die ingeschreven zijn met kansentarief in het deeltijds kunstonderwijs (van het stedelijk onderwijs).

De middelen voor het toekennen van de ondersteuning zijn begrensd. Wanneer het maximaal beschikbaar budget voor het verstrekken van de ondersteuning bereikt is, worden geen aanvragen meer behandeld. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gebracht.

De ondersteuning wordt volgens de keuze van de aanvrager zoals opgenomen in de aanvraag, geheel of gedeeltelijk uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager en/of dat van de aanbieder.

Artikel 10: Rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:

Een betaalbewijs van het lidgeld en/of kosten voor materiaal moeten bijgevoegd zijn bij het aanvraagformulier.

Artikel 11: Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement ondersteuning lidgeld sport- en beweegaanbieders zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 maart 2015 (jaarnummer 135).

Artikel 12: Overgangsmaatregel

De bepalingen met betrekking tot de ondersteuning voor het deelnemen aan een sport- of beweegaanbod georganiseerd door een sport- of beweegaanbieder zijn pas van toepassing op aanvragen ingediend vanaf 1 januari 2022.

Artikel 13: Toepasselijke wetgeving

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke wettelijke regels. Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.