Contacteer stad Antwerpen

Verschillende vormen van prostitutie in Antwerpen


Prostitutie die wordt toegelaten

De stad zal niet optreden zolang:

 • prostitutie niet voor overlast zorgt
 • prostitutie geen gezondheidsrisico’s inhoudt
 • en als de reglementen van de stad worden gevolgd

Toegelaten in Antwerpen

De regelgeving rond prostitutie is niet in elke stad in België hetzelfde. Deze vormen van prostitutie zijn in Antwerpen toegelaten:

 • Raamprostitutie
 • Seksuitbatingen
 • Thuisontvangst

Verboden vormen van prostitutie

Nooit toegelaten

Sommige vormen van prostitutie zijn nooit toegelaten in Antwerpen. De politie zal deze vormen dan ook vervolgen of handhaven: 

 • Straatprostitutie
 • Gedwongen prostitutie (waaronder prostitutie van minderjarigen en mensenhandel)
 • Justitie in Antwerpen zal situaties van pooierschap of mensenhandel vervolgen.

Bevoegdheid stad Antwerpen

Stad Antwerpen heeft de bevoegdheid om een aantal zaken rond prostitutie bestuurlijk te regelen en te handhaven. Zo zal de stad optreden als prostitutie zorgt voor:

 • criminaliteit
 • overlast zoals bijvoorbeeld lawaai of onveiligheidsgevoel
 • gezondheidsrisico’s.

Wetgeving en reglementen

Raamprostitutie

Raamprostitutie is de meest zichtbare vorm van prostitutie en wordt sinds 1999 gereglementeerd in de politiecodex.

Andere vormen

Daarnaast komt prostitutie ook voor in andere vormen zoals bijvoorbeeld in bars, massagesalons, …. Deze instellingen vallen onder het reglement seksuitbatingen en worden door middel van bestuurlijke controles door het prostitutieteam van de politie in beeld gebracht en gehandhaafd.

Gedoogzone raamprostitutie

In Antwerpen is een concentratiegebied – het Schipperskwartier – afgebakend waar raamprostitutie gedoogd wordt. Dit concentratiegebied bestaat uit de Schippersstraat, de Vingerlingstraat en de Verversrui.

In het Schipperskwartier kunnen pandeigenaars ramen verhuren aan sekswerkers. In de gedoogzone is ook een gezondheidscentrum aanwezig. Daar werken artsen, verpleegkundigen en sociaal werkers. Sekswerkers kunnen er anoniem en gratis terecht.

Kaart gedoogzone

De 3 straten van de gedoogzone in het Schipperskwartier zijn aangeduid in rood.

Vereisten panden raamprostitutie

Vereisten voor toelating

De ramen mogen enkel verhuurd worden als de panden voldoen aan de vereisten op vlak van:

 • hygiëne
 • brandveiligheid
 • en de inrichting van de ruimtes

De stad Antwerpen controleert elk jaar de panden in het Schipperskwartier. Elk pand heeft:

 • een alarmbel
 • posters rond veilige seks
 • en een EHBO kit

Pandeigenaars en beheerders

 • Per pand is er maximum 1 hoofdhouder (de aangewezen verantwoordelijke en eigenaar) die verhuringen met sekswerkers kan afsluiten en huurgelden mag ontvangen. 
 • De hoofdhouder mag zich laten bijstaan door 1 beheerder. Bij meer dan 30 ramen kunnen dat 2 beheerders zijn. Hiervoor moet een aanvraag via het e-loket gebeuren. 
 • De eigenaars en beheerders van deze panden moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Omdat zij een belangrijke positie innemen, is het onder andere van groot belang dat zij niet veroordeeld werden voor feiten zoals de exploitatie van prostitutie, mensenhandel en/of mensensmokkel.

Door de gegevens van deze personen te verzamelen, heeft de stad een goed overzicht over het beheer en worden excessen tegengegaan.

Registratie van werk in raamprostitutiepand

Wanneer een sekswerker in een raamprostitutiepand wil werken, moet de sekswerker ook altijd geregistreerd worden via HookUp. De uitbater van het pand laat hiermee aan het Prostitutieteam politie Antwerpen weten welke persoon op welk moment waar aan het werk is. Dit is belangrijk voor de veiligheid van de sekswerkers en om misbruik tegen te gaan.

Al deze vereisten samen hebben als doel om de raamprostitutie in een veilige, gezonde en gecontroleerde omgeving te laten verlopen. Dit komt zowel de sekswerkers zelf, de klanten als de omliggende buurt ten goede. Door een concentratiegebied af te bakenen en vereisten voor de verhuur van kamers op te leggen, kan de politie overlast die gepaard gaat met prostitutie zoveel mogelijk inperken.

Aanvragen van een geschiktheidsverklaring

Cameratoezicht

In het Schipperskwartier is er cameratoezicht. De camera’s werken altijd: 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Met behulp van camera’s detecteert de politie verdachte situaties en kunnen zij, indien nodig, daders op heterdaad betrappen en arresteren. Daarnaast worden de camerabeelden ook gebruikt om mensen die zich schuldig maken aan strafbare feiten te herkennen en te identificeren. De camerawet stelt strenge privacy-eisen aan cameratoezicht op straat. De camera’s kunnen bv. niet binnen kijken in de raamprostitutiepanden.

Actieplan prostitutiebeleid

Drie krachtlijnen

Het actieplan prostitutiebeleid baseert zich op het beleidsplan, dat is opgedeeld in doelstellingen. Hierin worden de concrete acties beschreven die genomen worden naar aanleiding van deze doelstellingen.

Het actieplan 2015 is opgebouwd rond 3 krachtlijnen:

 • gezondheid
 • veiligheid
 • regie.

Actiefiches

Onder elke krachtlijn zijn actiefiches opgenomen waarin de acties inhoudelijk en beheersmatig beschreven worden. De budgetten voor de uitvoering van het actieplan zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van de stad.

Het actieplan staat stil bij de realisaties vanuit het vorige actieplan en stipt nieuwe uitdagingen aan die dan worden onderverdeeld in acties in het nieuwe actieplan.

Samenwerking

Dit actieplan komt tot stand in samenwerking met:

 • de betrokken kabinetten
 • het bedrijf maatschappelijke veiligheid van de stad Antwerpen
 • politiezone Antwerpen