Contacteer stad Antwerpen

Kind aan Zet: wat is het en wat betekent het voor jou?


Wat is Kind aan Zet en wat is BOA?

Kind aan Zet is de Antwerpse invulling van het Vlaams decreet ‘Buitenschoolse opvang en activiteiten’ (BOA). Met dit decreet streeft de Vlaamse overheid naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor álle kinderen en gezinnen. Dat wil zeggen dat alle lokale spelers (onderwijs, cultuur, sport…) zo goed mogelijk samenwerken, in één lokaal samenwerkingsverband. Stad Antwerpen stippelt met alle betrokken partners een lokaal beleid uit: Kind aan Zet. Zoals de naam het zegt, staan in deze nieuwe werking de noden en de wensen van het kind centraal. 

 

Meer weten over het BOA-decreet? 

Is Kind aan Zet iets voor jou?

Werk jij in een school of bied je opvang aan? Ben je actief in een organisatie die vrijetijdsactiviteiten organiseert voor kinderen? Ben je op de een of andere manier betrokken bij buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen? Lees zeker verder, want jij maakt een essentieel onderdeel uit van Kind aan Zet. 

Waarom doen we dit?

Samen met jou willen we:

 • een nieuw beleid uittekenen rond opvang en activiteiten
 • zoveel mogelijk kinderen en gezinnen bereiken
 • werken op maat van de noden en wensen van Antwerpse kinderen
 • focussen op kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte
 • Antwerpse ouders ontlasten door te zorgen voor een kwalitatief en geïntegreerd aanbod

We willen alle betrokken partners (stad, kinderopvang, aanbieders van activiteiten, scholen, welzijnspartners ...) stimuleren om samen te werken. Een samenwerking kan verschillende vormen aannemen: op stadsniveau, op wijkniveau, tussen scholen onderling of samen met opvangpartners.

 • Een school organiseert zelf voor- en naschoolse opvang voor de kinderen die er schoollopen en wil werken aan de kwaliteit van haar opvang. Samen met een aantal andere scholen werft ze een coördinator aan die de opvang in goede banen leidt.
 • Een vakantiewerking (of organisator van vakantieaanbod) wil drempels wegnemen voor kwetsbare kinderen om deel te nemen en biedt daarvoor een kansentarief aan. Ook werkt hij samen met lokale partners om in te zetten op toeleiding.

Wat willen we bereiken?

Samen met jou en alle andere betrokken partners willen we deze doelstellingen realiseren:

 • We zetten kinderen en jongeren centraal in het vrijetijdsaanbod.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op een kwalitatief vrijetijdsaanbod.
 • Kinderen en jongeren hebben recht op een aanbod op maat van hun noden.
 • Kinderen en jongeren hebben op een gelijkwaardige manier toegang tot het aanbod.
 • Het aanbod is toegankelijk en betaalbaar.
 • Kinderen en jongeren bepalen mee het vrijetijdsaanbod.
 • De vrijetijdsbesteding van kinderen biedt ouders kansen om te werken of zich te ontplooien.
 • Kinderen en jongeren krijgen fysiek de ruimte om zicht te ontwikkelen. 

Lokaal samenwerkingsverband

Om deze nieuwe werking vorm te geven, zetten we een lokaal samenwerkingsverband op met partners zoals jij. Twee keer per jaar nodigen we je uit voor een overlegmoment, waar we je informeren over het decreet en waar je mee richting geeft aan de uitwerking van het decreet. 

Deelname aan het lokaal samenwerkingsverband levert je heel wat op. Je geeft advies aan het beleid, je leert andere partners kennen en je krijgt een beter zicht op de middelen. 

Zin om mee vorm te geven aan een geïntegreerd vrijetijdsaanbod voor alle Antwerpse kinderen en gezinnen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en we nodigen je uit voor het volgende lokaal samenwerkingsverband. 

Adviesgroepen

Het lokaal samenwerkingsverband geeft advies aan het lokaal bestuur. Dit doet het samenwerkingsverband via adviesgroepen rond specifieke thema’s. 

Rond deze thema’s heeft het samenwerkingsverband al gewerkt of is het momenteel aan de slag: 

 • adviesgroep kwaliteitskader: hoe vertalen we de Antwerpse doelen naar een kwaliteitskader? Hier ontdek je het resultaat van deze adviesgroep.
 • adviesgroep toegankelijkheid: welke richtlijnen ontwikkelen we zodat scholen en organisaties een laagdrempelig aanbod kunnen realiseren? Deze richtlijnen zijn opgenomen in het kwaliteitskader.
 • adviesgroep begeleiders: hoe vinden we voldoende begeleiders en hoe gaan we voor eenvormigheid qua statuten en vergoedingen?
 • adviesgroep naschools activiteitenaanbod: hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten na de schooltijd? Lees hier meer over het pilootproject waarvoor deze adviesgroep de basis heeft gelegd. Hoe geven we het pilootproject vorm en op welke manier gaan we voor lokale samenwerking en toeleiding naar het aanbod?
 • adviesgroep geschikte fysieke ruimte voor alle kinderen en jongeren: hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren voldoende en geschikte fysieke ruimte hebben?

Heb je zin om lid te worden van een adviesgroep en zo mee te wegen op deze belangrijke thema’s? We zien je mail graag verschijnen via kindaanzet@antwerpen.be

Wat hebben we al gedaan met Kind aan Zet?

Benieuwd wat we al gerealiseerd hebben met Kind aan Zet? Lees alles over de huidige pilootprojecten en ontdek hoe Kind aan Zet in Antwerpen tot leven komt:

Kwaliteitslabel kleuteropvang

Een belangrijk onderdeel van BOA en Kind aan Zet is het stimuleren van de kwaliteit van de kleuteropvang. Je kan als organisatie een kwaliteitslabel kleuteropvang aanvragen bij het Agentschap Opgroeien. Met zo’n kwaliteitslabel maak je meer kans op lokale subsidies. Vergeet ons niet op de hoogte te brengen als je het kwaliteitslabel aanvraagt.

Ontdek alles over het kwaliteitslabel kleuteropvang.

We zijn er voor jou

Heb je een vraag, een bemerking of een bedenking? Wil je een verslag van een vorig overleg inkijken? Wil je overleggen voor je een engagement opneemt? Of ben je niet akkoord met hoe iets verlopen is? Stuur ons een mail en we contacteren je snel: kindaanzet@antwerpen.be