Contacteer stad Antwerpen

Welzijn op het werk


Geweld, pesterijen, ongewenst gedrag en risico op burn-out

Dit zegt het beleid tegen agressie van Stad Antwerpen:

We spreken van geweld op het werk als iemand psychisch of fysiek bedreigd of aangevallen wordt tijdens het werk. Het kan gaan om:

 • fysieke agressie, zoals slaan of dingen stukmaken
 • verbale agressie, zoals beledigingen of plagerijen

Pesterijen op het werk is een onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen gedurende een bepaalde tijd die de waardigheid en persoonlijkheid van een persoon aantasten of een vijandige omgeving creëren.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk is elke vorm van ongewenst verbaal, niet-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie. 
Dat gedrag tast de waardigheid van een persoon aan of creëert een vijandige omgeving. Het kan gaan om:

 • fysiek gedrag, zoals aanrakingen, slagen en verwondingen, verkrachting …
 • verbaal gedrag, zoals wellustige blikken, dubbelzinnige opmerkingen of insinuaties …

Er is een psychosociaal risico (stress, burn-out) als een werknemer psychische schade , eventueel met lichamelijke schade, kan ondervinden als gevolg van de werkomstandigheden is dat een psychosociaal risico.
Psychische schade kan zich uiten in

 • angsten
 • depressie
 • burn-out
 • zelfmoordgedachten
 • posttraumatische stress
 • lichamelijke uitputting
 • slaapproblemen
 • verhoogde bloeddruk
 • hartkloppingen
 • maag- en darmproblemen

Je bent als werkgever  verantwoordelijk als de situatie objectief een risico vormt en als je invloed hebt op de factoren die het risico in de hand werken.

Op de website van de federale overheid vind je de wetgeving en meer informatie over psychosociaal welzijn op het werk.

De artikel 60-medewerker is slachtoffer van ongewenst gedrag of psychosociale risico’s

De artikel 60-medewerker kan beroep doen op:

 • de preventieadviseur psychosociale aspecten van Stad Antwerpen. Als de artikel 60-medewerker een formeel verzoek wil indienen (zie verder), overleggen wij met jou over de manier waarop het onderzoek kan gebeuren.
 • de preventieadviseur psychosociale aspecten of vertrouwenspersoon van de werkplaats (jouw bedrijf). Die kan op vraag van de medewerker onmiddellijk een onderzoek starten en geeft jou advies.

De artikel 60-medewerker moet de vertrouwenspersoon of preventieadviseur kunnen raadplegen tijdens de werkuren. Die raadpleging mag alleen buiten de werkuren als dat in het arbeidsreglement staat. De tijd besteed aan de raadpleging is arbeidstijd.

Procedure

De preventieadviseur of vertrouwenspersoon informeert de artikel 60-medewerker over de mogelijkheden tot interventie.
De artikel 60-medewerker kan kiezen voor:

 • een informele interventie
 • een formele interventie
Informele interventie

Samen met de preventieadviseur of vertrouwenspersoon zoekt de artikel 60-medewerker naar een oplossing, door middel van:

 • gesprekken: actief luisteren, advies geven
 • interventie bij een ander persoon in de organisatie, bijvoorbeeld een leidinggevende
 • verzoening, als alle betrokkenen akkoord zijn
Formele interventie

Heeft de artikel 60-medewerker liever een formele interventie? Of leidt de informele interventie niet tot resultaat? Dan kan hij kiezen voor een formele interventie. Dat kan alleen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

Bij zo’n interventie vraagt de artikel 60-medewerker aan jou om een gepaste collectieve of individuele maatregel te nemen.  De preventieadviseur voert dan  een analyse van de arbeidssituatie uit en formuleert een advies aan jou. Op basis daarvan stelt hij collectieve en/of individuele maatregelen voor.
De preventieadviseur en vertrouwenspersoon zijn gebonden aan een beroepsgeheim.

De artikel 60-medewerker vertoont zelf ongewenst gedrag

Stad Antwerpen wil een veilige en gezonde omgeving creëren voor alle medewerkers. Daarom aanvaarden we geen enkele vorm van agressie.

Zo meld je een klacht bij agressie door de werkervaringsklant:

 • Verwittig de begeleider van jouw artikel 60-medewerker. Kan je deze niet bereiken? Contacteer dan het onthaal op 03 338 60 00 en vraag naar een vervanger.
 • Stad Antwerpen klaart samen met jou uit welke stappen er gezet worden (bvb. een ontslag om dringende redenen).

 

Contactgegevens Psychosociale dienst:

Adres: Francis Wellesplein 1 - 2018 Antwerpen

Tel: 03 338 25 88

Mail: gpd_psycho@antwerpen.be