Zicht op de lage-emissiezone die begint ter hoogte van de SingelStad Antwerpen

Lage-emissiezone: haalbaarheidsstudie

In 2012 is een haalbaarheidsstudie voor de invoering en het beheer van een lage-emissiezone (LEZ) uitgevoerd. Een LEZ is een ruimtelijk begrensd gebied waar bepaalde toegangsbeperkingen voor gemotoriseerd verkeer gelden om een verbetering van de luchtkwaliteit te bereiken.

Van juni tot november 2012 voerden PwC, Transport&Mobility Leuven en TNO een haalbaarheidsstudie uit naar de invoering en het beheer van een lage-emissiezone (LEZ) in opdracht van de stad Antwerpen. In deze studie werd de wenselijkheid en de haalbaarheid van het invoeren en beheren van één of meerdere lage-emissiezone(s) in de stad Antwerpen onderzocht.

Wat houdt de studie in?

  • Onderzoek naar een geschikte locatie, grootte en afbakening van één of meerdere al dan niet gedifferentieerde lage-emissiezones in de stad Antwerpen;
  • onderzoek naar de impact op mobiliteit, omgevingslucht en geluid en naar een mogelijke verbetering van de lokale luchtkwaliteit door de invoering van een LEZ;
  • studie van de randvoorwaarden, het vereiste kader en de noodzakelijke maatregelen om te kunnen overgaan tot de invoering en het beheer van een LEZ. Hierbij werd aandacht besteed aan de wettelijke mogelijkheden en beperkingen, aan de praktische keuzes in verband met technische uitwerking en handhavingsmethodes en aan de mogelijkheden voor flankerend beleid met het oog op de creatie van een maatschappelijk draagvlak;
  • uitvoering van een kosten-baten analyse en in kaart brengen van de verschillende financiële en maatschappelijke kosten en baten die gepaard gaan met de invoering van een LEZ in Antwerpen.

Onder 'publicaties' vindt u de volledige haalbaarheidsstudie en een samenvatting ervan.

Meer info

Infolijn stad Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
tel. 03 22 11 333

Dit artikel is gedeeld door