Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!

Afdeling ruimte

De afdeling ruimte werkt het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) en andere instrumenten uit om haar stedenbouwkundige ambities waar te maken.

De afdeling ruimte wil de stedelijke ruimte duurzaam invullen. Dit kan door:

  • een duidelijke visie en efficiënte instrumenten, zoals het ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en ruimtelijke masterplannen te ontwikkelen en communiceren,
  • beleidsvoorbereidend werk op te nemen in samenwerking met andere stadsdiensten, dochters en externe partners in een meerjarenplanning,

Hoe moet Antwerpen er in de toekomst uitzien?

Antwerpen wil een aantrekkelijke stad zijn om te wonen, te werken of te bezoeken. Daarom wil stadsontwikkeling mee investeren in de kwaliteit van stedenbouw in al zijn vormen door:

  • de ontwikkeling van nieuwe wijken en de opleving van bestaande stadsdelen in functie van een groeiende bevolking;
  • de inplanting van openbare voorzieningen zoals scholen, sportterreinen, winkels, culturele gebouwen, enzovoort waar nodig;
  • het bereiken van een samenhangende groene en landschappelijke structuur voor de stad.

Om al deze resultaten te kunnen bereiken, werkt de dienst ruimtelijk beleid aan de opmaak van stadsbrede gewenste ruimtelijke structuren.

Wie maakt deel uit van de afdeling ruimte?

Het team ruimtelijke planning is verantwoordelijk voor de opmaak van het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (s-RSA), het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek, het groenplan, de bouwcode, de hoogbouwnota . Met deze plannen legt de stad de randvoorwaarden vast voor de ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn. Op middellange termijn worden voor specifieke gebieden sturende ruimtelijke kaders opgemaakt zoals RUP’s en Masterplannen.

Het team omgevingsanalyse verricht ruimtelijk kwantitatief onderzoek, veelal met gebruik van het geografisch informatiesysteem (GIS). Een omgevingsanalyse bundelt over een bepaald gebied gegevens over de bevolking, de bewoning, (sociale) voorzieningen en de juridische context die van toepassing is op dat gebied.

Het team ontwerpend onderzoek brengt verborgen potenties van de stad in beeld, zodat de beschikbare ruimte optimaal benut kan worden.

Het team van de administratieve ondersteuning werkt aan de administratieve procedures en besluitvorming van onder meer RUP’s, rooilijnen, plan-MER, stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige masterplannen, studies en beleidsnota’s. Het team verzorgt tevens het secretariaat van de Gecoro, de gemeentelijke adviesraad ruimtelijke ordening, die het stadsbestuur adviseert over de lopende planningsprocessen en belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.

Bij de publicaties vindt u het organigram van de afdeling 'ruimte'.

Dit artikel is gedeeld door