Afdeling vergunningen

Voor vragen over stedenbouwkundige, milieu- en andere vergunningen kan u terecht bij de afdeling vergunningen van stadsontwikkeling.

De afdeling bewaakt alle kennis over reglementering op vlak van vergunningen binnen de stad. Bovendien geeft de afdeling advies over uw projecten om zo tot een vlotte afhandeling van uw dossier te komen. Indien nodig zal ze u gericht doorverwijzen naar andere overheden en organisaties. U krijgt als klant steeds een eenduidig antwoord op uw vraag, binnen de afgesproken tijd.

Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar

De gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar waakt erover dat het vergunningenbeleid van de stad strookt met de wettelijke voorschriften en met de bestaande ruimtelijke plannen. Voor elke aanvraag bezorgt hij een voorstel tot vergunning of weigering aan het college.

Om deze taak uit te voeren beschikt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar over een team van adviseurs, juristen en architecten. De gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar beoordeelt:

  • aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen, 
  • aanvragen tot verkavelingsvergunningen, 
  • stedenbouwkundige attesten en 
  • aanvragen voor toelating inname openbare weg (terrassen, uitstallingen, geveltuintjes en reclame).

Klanten kunnen bij de architecten terecht voor een voorbespreking. De stad wil dit graag stimuleren. Zo verhoogt de kwaliteit van het dossier bij het indienen, de procedure nadien verloopt vlotter.

De functie van gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is wettelijk voorgeschreven. Het was één van de voorwaarden waaraan Antwerpen moest voldoen om een ontvoogding te krijgen. Ontvoogding betekent dat de stad Antwerpen autonoom mag beslissen over het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen.

Administratieve en technische ondersteuning

Om de machine goed te laten draaien kan de afdeling rekenen op een administratief team:

  • dat de baliewerking voor haar rekening neemt,
  • telefonische vragen beantwoordt, 
  • stedenbouwkundige uittreksels aflevert, 
  • vastgoedinformatie deelt met professionelen en 
  • inzage verleent in het vergunningenregister.

Minder hinder voor het leefmilieu

De dienst milieuvergunningen wil de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s van bedrijven, handelszaken en particulieren beperken. Daarvoor verleent de dienst advies aan het college over aangevraagde milieuvergunningen. De stad baseert zich voor haar beslissingen op de indelingslijst van VLAREM

Voor andere milieuvergunningen vraagt u ook een vergunning aan via de stad.

Dit artikel is gedeeld door