Technische werken

Voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken is een specifieke dossiersamenstelling vereist.

Technische werken zijn bijvoorbeeld:

 • het aanleggen of wijzigen van wegen, parkeerplaatsen, pleinen en andere verhardingen, niet bij woongebouwen;

 • het bouwen of verbouwen van bruggen, tunnels, viaducten of aquaducten;

 • de werken ten behoeve van het vervoer;

 • het bouwen of wijzigen van industriële installaties voor de productie, het transport, de omzetting en de verdeling van elektriciteit, voor de productie en het transport van gas, stoom, warm water, en in het algemeen energie of grondstoffen;

 • installaties voor de opslag van aardgas, gasvormige brandstoffen, fossiele brandstoffen, omvormings- of drukstations;

 • het aanleggen of wijzigen van transportleidingen voor energie of grondstoffen, zoals elektriciteitsleidingen, gas-, olie-, chemicaliën- en andere pijpleidingen, televerbindingen, ...;

 • het bouwen van masten en antennes;

 • de waterbeheersings- of waterbouwkundige werken - de werken ten behoeve van de waterproductie

 • het aanleggen of wijzigen van collectoren, riolen en rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 • de werken ten behoeve van de afvalverwijdering of -verwerking, zoals stortterreinen, containerparken of verwerkingsinstallaties, ...;

 • het bouwen of wijzigen van andere technische installaties, zoals raffinaderijen, installaties voor chemie en petrochemie, overslaginstallaties, installaties voor groeven, dagbouwmijnen of ondergrondse mijnbouw, installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie, installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval, technische installaties van benzinestations of geluidwerende installaties, ...


Volgende documenten zijn vereist, u kunt hiervoor de aanstiplijst nr 2 volgen:

 • vergunningsaanvraagformulier, in viervoud
 • beschrijvende nota (het voorwerp van de aanvraag, de ruimtelijke context van de geplande werken), in viervoud

 • tekeningen van de geplande werken, in viervoud

  • een liggingsplan

  • een inplantingsplan

  • minstens één terreinprofiel*

  • tekeningen van de geplande werken of handelingen op een grotere schaal (1/50 of 1/100)*

   • Plattegronden*

   • Buitenaanzichten van eventueel voorkomende bovengrondse constructies*

   • Minstens één doorsnede*

 • minstens zes kleurenfoto’s van het terrein, in viervoud

 • milieueffectenrapport*, in viervoud

 • passende beoordeling*

 • mobiliteitsstudie*, in viervoud

 • Brandpreventie*, bijlage stedenbouwkundige vergunning in viervoud.

 • gegevens inzake beschermd onroerend erfgoed*
   
 • archeologienota*

  De documenten met een * zijn enkel nodig onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden vindt u terug op de aanstiplijst.

Heeft u nog vragen?

Aanvragen en documenten:

Stedenbouwkundige informatievraag

Dit is het formulier voor een stedenbouwkundige informatievraag

Aanvraag starten

Contactgegevens

Raadpleeg de dienst stedenbouwkundige vergunningen.

Dit artikel is gedeeld door