Politiecodex

De politiecodex bundelt bestaande politieregels. Het bevat ook artikels die het de stad mogelijk moeten maken om snel en efficiënt op te treden tegen overlast zoals sluikstort, nachtlawaai en vandalisme. Bovendien staan er regels in over het vliegen met drones. Voluit heet de politiecodex: code van politiereglementen.

Voor Antwerpen is de strijd tegen overlast prioritair. De stad wil haar burgers aanzetten tot meer sociaal gedrag. Daarbij concentreert het bestuur zich op het tegengaan van:

  • overlast in het straatbeeld zoals sluikstort, nachtlawaai of vandalisme;
  • overlastgevende of brandonveilige publiektoegankelijke inrichtingen zoals cafés of clubs;
  • storend gedrag in openbare instellingen of op het openbaar domein.

Met de huidige politiecodex kan de stad overtreders zelf ook straffen. Zo zijn er ter bestrijding van overlast administratieve boetes ingesteld die de stad zelf kan innen. Daardoor worden het parket en de rechtbanken ontlast en kunnen de gemeenten autonoom maatregelen tegen overlast nemen.

Sancties

Sanctionerende ambtenaren kunnen overtredingen bestraffen met boetes tot 350 euro voor meerderjarigen en 175 euro voor minderjarigen.

Andere sancties om overlast te bestrijden, zijn schorsing en intrekking van gemeentelijke toelatingen en tijdelijke of definitieve sluiting van instellingen. Het college van burgemeester en schepenen legt deze sancties op. Ook huishoudelijke reglementen van bijvoorbeeld zwembaden, sporthallen en recyclagecentra zijn aangepast en in de politiecodex opgenomen. Ook daar kan overlastgedrag beboet worden.

Melding dronevluchten

Elke niet-recreatieve vlucht met een drone (RPAS: remotely piloted aircraft system) boven het grondgebied van de stad Antwerpen wordt beschouwd als een klasse 1A. Zowel de drone als de piloot moeten voldoen aan de regelgeving.

Bovendien moet elke vlucht worden gemeld aan de burgemeester via dit meldingsformulier. De burgemeester kan extra voorwaarden opleggen of de vlucht verbieden wanneer de openbare orde in het gedrang komt.(cf. Politiecodex Artikel 101bis)

Dit artikel is gedeeld door